This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Tuesday, January 15 2019

06:00Asra Bydd plant o Ysgol Tan y Castell, Harlech yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol Tan y Castell, Harlech visit Asra this week. 
06:15Meripwsan Tra bo Wban yn clirio'r cwt, mae Meripwsan a Cochyn yn dod o hyd i sgwter a sglefrfwrdd i rasio. Meripwsan and Cochyn find a scooter and a skateboard to race with. 
06:20Octonots Pan ddaw Eigion, brawd bach Pegwn i aros, mae'n mynd gyda Pegwn ar antur i achub Dela a Cregynnog mewn coedwig wymon. The Octonauts and the Kelp Forest Rescue. 
06:30Guto Gwningen Mae storm gref wedi chwalu cwt coed y cwningod. When a big storm wrecks the rabbits' tree-house, piecing it back together leads to a big adventure. 
06:45Y Dywysoges Fach Mae 'na barti gwisg ffansi yn y castell a bydd 'na wobr am y wisg orau. There's a fancy dress party at the castle and a prize for the best costume. 
07:00Cymylaubychain Mae'n noson gynnes iawn ac mae pawb yn cael trafferth cysgu. It's a hot night and no-one can get to sleep. 
07:10Nico Ng Mae Nico a Rene yn ymweld gwyl hwyliog y bwganod brain. Nico and Rene have a fun day out at the scarecrow festival. 
07:20Amser Maith Yn l Heddiw mae gan Tadcu stori o Oes y Celtiaid ac mae'r brawd a Chwaer Idris a Ffraid yn gobeithio y bydd hi'n bwrw Glaw. Today Grandad's story takes us back to Celtic Times. 
07:35Patrl Pawennau Mae'r cwn yn helpu Ffarmwr Bini i baratoi ar gyfer diwrnod ei phriodas ar l i storm ddinistrio'r beudy. The Pups help Farmer Bini prepare for her wedding day after a storm destroys the barn 
07:45New: Blero'n mynd i Ocido Mae Blero a'i ffrindiau'n mynd i wersylla i Goedwig Ocido gyda Brethwen ac yn cyfarfod mwy o anifeiliaid y nos na'r disgwyl. Blero and his friends go on a camping trip in Ocido Forest. 
08:00Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
08:10Ynys Broc Mr Lili Mae Lili'n benderfynol o weld clwstwr arbennig o sr yn yr awyr. Ond oes modd iddi ei weld? Lili is determined to see the Starfish Constellation in the sky. But how can she do this? 
08:20Ben Dant Ymunwch Ben Dant a'r morladron o Ysgol Dolbadarn wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i bedair allwedd aur a chist llawn trysor. Join the pirate Ben Dant and a team from Ysgol Dolbadarn. 
08:35Yn yr Ardd Mae'r criw i gyd yn mynd i wersylla. A puppet series that follows the adventures of a group of friends that live in the garden as one big family. Today the friends go camping. 
08:50Abadas Mae delwedd heddiw'n un arbennig iawn, gan fod angen tri gair i ddisgrifio 'crwban y mor'. One of the Abadas goes to search for a creature that lives underwater - a sea turtle. 
09:00Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero a'i ffrindiau yn cystadlu mewn ras yn Ocido. Blero and his friends enter a race in Ocido and the various vehicles speed off. But who has the power to win the mystery prize? 
09:15Sara a Cwac Today Sara & Cwac are on their way to the park to visit the World Bread Festival, Cwac can't wait! Mae Sara a Cwac ar eu ffordd i'r parc i weld yr Wyl Fara ac mae Cwac yn amlwg wrth ei fodd. 
09:20Bobi Jac Mae Bobi Jac yn mynd ar antur mewn perllan. Bobi Jac goes on an orchard adventure and enjoys bouncing. 
09:35Oli Wyn Heddiw, cawn weld sut mae trn ffwnicwlar Aberystwyth yn gweithio. Today we find out how the funicular train in Aberystwyth works. 
09:40Gwdihw Mae'r milfeddyg yn edrych ar y marmoset a chawn gwrdd Pero'r ci a moch bach Fferm Dihewyd. The vet checks up on the marmoset and we meet Pero the dog and the piglets on Dihewyd farm. 
10:00Asra Bydd plant o Ysgol y Llys, Prestatyn yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol y Llys, Prestatyn visit Asra this week. Will the little people of Earth be able to help Seren? 
10:15Meripwsan Mae Meripwsan yn darganfod afalau a chrancod ac yn dysgu sut i ddal. Meripwsan discovers apples and crabs then learns how to catch. 
10:20Octonots Pan fydd Morwlithen Lithrig yn diflannu o fewn yr Octopod, yr unig ffordd i'w hachub yw trwy adael i'r mr orlifo i'r llong. The Octonauts and the Snot Sea Cucumber. 
10:30Guto Gwningen Mae Guto wedi addo edrych ar l Gloywen y fuwch goch gota, ond mae e'n llwyddo i'w cholli hi! When Guto loses Lili's ladybird, he embarks on a dangerous chase to recover the precious pet. 
10:45Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach yn penderfynu bod yn fr-leidr. The Little Princess decides to be a pirate. 
11:00Cymylaubychain Amser stori yw un o hoff amserau Bobo Gwyn o'r dydd a heddiw mae'n clywed stori sy'n tanio'i ddychymyg! Bobo Gwyn loves storytime and today he hears a story which fires his imagination. 
11:10Nico Ng Dad sy'n llywio'r cwch ar y gamlas fel arfer ond mae Nico a gweddill y teulu braidd yn bryderus pan fydd angen mynd i fannu cul neu o amgylch corneli. Nico needs some help to steer the boat! 
11:20Amser Maith Yn l Mae Ceti'n sal, ond fydd stori 'Amser Maith Maith yn l' Tadcu yn siwr o wneud iddi deimlo'n well. Ceti is sick but Grandad's 'Amser Maith Maith yn l' story should make her feel better. 
11:35Patrl Pawennau Mae ffermwr Al yn galw ar Gwil am gymorth i hel ei ddefaid. Farmer Al calls Gwil and needs help to fix his fence and herd all the sheep. 
11:45Blero'n mynd i Ocido Mae Gwynfryn wedi colli ei glustiau moch coed. Fydd Blero a'i ffrindiau'n gallu dod o hyd iddyn nhw mewn pryd ar gyfer Jambor ar Rew Ocido? Snowden has lost his pine cone ears, oh no... 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Ffasiwn Mecanic Gydag wyth mechanic ar l yn y gystadleuaeth, gwaith tm sydd o'u blaenau wrth iddynt ymgymryd 'r her o ail-adeiladu go kart. Team work is the focus as the mechanics rebuild a go kart. [SL] 
12:30Noson Lawen Noson i ddathlu pen-blwydd Caryl Parry Jones yn 60 ydi hi heno ac yn dathlu gyda hi ar y llwyfan enwog mae llu o berfformwyr. This Noson Lawen celebrates Caryl Parry Jones' 60th birthday. 
13:30Adre Nia Parry sy'n busnesan yn nhai rhai o enwogion Cymru yn y gyfres 'Adre'. Y tro hwn - y gohebydd Elliw Gwawr. Nia Parry peeks inside famous homes - this time, journalist Elliw Gwawr. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Heddiw, Andrew Tamplin fydd yn rhannu cyngor ar sut i gadw'n bositif ar ddechrau blwyddyn newydd. Today, Andrew Tamplin shares his advice on how to keep positive at the start of a new year. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Cymru ar Ffilm: Cyfoeth y Graig Beti George sy'n twrio drwy'r archif i ddangos sut mae ysbryd cymunedol gweithwyr y pyllau glo a'r chwareli yn parhau hyd heddiw. Archive film showing how community spirit lives on in Wales. 
15:30Cefn Gwlad Rhifyn o'r archif, gyda Dai Jones Llanilar yn ymweld Richard Tudor Jones ar fferm Ty'n y Bryn ger Tywyn wrth iddo baratoi ar gyfer Y Sioe Frenhinol. Archive edition of Cefn Gwlad. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Cath-Od Mae'n amser i Macs fynd i weld y Milfeddyg, ond mae o'n twyllo Crinc i fynd yn ei l. It's time for Macs to go and see the Vet, but he tricks Crinc to go in his place. 
17:15Kung Fu Panda Wedi i Garan druan gael ei fychanu mewn ocsiwn elusennol, mae Po yn ceisio'i helpu i adennill ei hyder. Po helps Crane regain his confidence after Crane is humiliated at a charity event. 
17:40New: Un Cwestiwn Wyth disgybl disglair sy'n cystadlu mewn pedair tasg, ond dim ond un cystadleuydd clyfar fydd 'r cyfle i ateb yr Un Cwestiwn. Eight bright students will compete in four challenging tasks! 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Llys Nini Y tro hwn, bydd Elin Fflur a Steffan Alun yn clywed chwedlau a hanes canolfan anifeiliaid Llys Nini. Elin Fflur and Steffan Alun hear about the history of the Llys Nini animal centre. 
18:30Rownd a Rownd Ar ben-blwydd Iolo yn 30 mae'r criw'n edrych ymlaen i ddathlu yng Nghaer ond yn anffodus mae pethau'n troi'n flr. Everyone is looking forward to celebrating Iolo's 30th birthday in Chester! 
19:00New: Heno Heno, Huw Fash fydd yn sgwrsio am hanes y 'cap fflat', a bydd Rhodri Gomer yn cwrdd ag un o sr y dyfodol ym myd chwaraeon. Tonight, Huw Fash chats about the history of the flat cap. 
19:30Pobol y Cwm Britt challenges Jaclyn to a game of darts but who will become team captain? Will Mathew take Gerwyn's word of warning seriously? A fydd Mathew yn cymryd rhybudd Gerwyn o ddifri? 
20:00New: Priodas Pum Mil Y tro hwn, mae Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford yn helpu teulu a ffrindiau Sophie a James o Niwbwrch. Trystan Ellis-Morris and Emma Walford help organise Sophie and James's wedding. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30Y Byd yn ei Le gyda Guto Harri Rhifyn arbennig gyda Guto Harri'n darlledu'n fyw o San Steffan ar noson bwysig yn ein perthynas gyda'r Undeb Ewropeaidd. Live from Westminster with the latest news on the Brexit deal vote. 
22:00Y Fets Dilynwn holl driniaethau Fets Ystwyth yn y practis ac ar ffermydd lleol. New series following vets from Aberystwyth. A cat has surgery and a sheepdog is in danger of losing a leg. 
23:05Oci Oci Oci! Cwis darts yng nghwmni Eleri Sin, Ifan Jones Evans a chystadleuwyr sy'n cystadlu am bot o arian. Darts quiz presented by Eleri Sin and Ifan Jones Evans where competitors compete for money. 
00:10Teleshopping Home Shopping. 
01:40..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Hafod Haul Pan mae Heti'n gadael y fferm am y diwrnod mae'r anifeiliaid yn penderfynu bod hyn yn gyfle iddynt gael sbort. When Heti leaves the farm for the day, the animals have fun while Jaff sleeps.