This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday

Listings for S4c on Thursday, September 19 2019

06:00Meripwsan Mae Meripwsan yn darganfod y pwysigrwydd o ganolbwyntio er mwyn cadw cydbwysedd. Meripwsan discovers the importance of concentrating when it comes to balancing. 
06:05Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:15Dwylo'r Enfys Cyfres newydd o'r rhaglen sy'n dysguMakaton i blant bach. Heddiw mae Heulwen yn cwrdd Jayden. New series of the programme which teaches Makaton to children. Today Heulwen meets Jayden. [SL] 
06:30Twt Mae 'Rhen Gerwyn yn mwynhau sn am ei anturiaethau ar y mr ac yn codi ofn ar Twt wrth sn am fwystfilod mr. Twt doesn't believe in sea monsters but will he change his mind? 
06:40Llan-ar-goll-en Mae Dr Jim wedi creu dyfais newydd sbon, llyfr sy'n gallu siarad pob iaith dan haul. Dr Jim has created a new device - a book which can speak every language on earth. 
06:55This is S4C This is S4C 
07:00Nico Ng Mae'r cwch yn mynd trwy dwnnel ar y gamlas ond dydy Mam ddim yn hoffi twneli felly mae'n rhaid i Nico ei diddanu. Nico has to keep Mam happy as they pass through a tunnel on the canal. 
07:10Blero'n mynd i Ocido Mae pawb yn cymryd rhan yn y gemau Ocilympaidd, ond mae'r gystadleuaeth rhwng Blero a'i gyhyrau gwych a Sim a'i drns anhygoel yn creu syndod! At the Ocido Oci-lympics everyone's joining in! 
07:20Bach a Mawr Mae Bach a Lleucu yn cael ras o amgylch yr ardd yn eu ceir newydd cyflym, ond pwy fydd yn ennill? Bach and Lleucu race around the garden in their new fast cars, but who will win? 
07:35Cymylaubychain Mae'r Cymylaubychain wedi blino'n ln, tybed pam, a phwy sy'n gyfrifol? Why is everyone so tired today? 
07:45Asra Bydd plant o Ysgol Tregarth yn ymweld ag ASRA yr wythnos yma. Children from Ysgol Tregarth visit Asra this week. Will the little people of Earth be able to help Seren? 
08:00Sblij a Sbloj Heddiw, mae'r ddau ddireidus yn mynd draw i'r llyfrgell, gan lwyddo i golli'r llythyren 'll' oddi ar yr arwydd! The monsters visit the library and somehow manage to lose the letter 'll'! 
08:10Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
08:20Hafod Haul Mae Gwydion a Lois yn ymweld Hafod Haul, ond mae'r ddau'n gadael sbwriel ar hyd y fferm. Gwydion and Lois are visiting Hafod Haul, but they have accidentally left litter round the farm. 
08:30Digbi Draig Mae Llyfr Swyn yn gwneud y camgymeriad o ddewis Cochyn fel ei disgybl newydd. Spellbook makes the mistake of taking Conyn on as her new apprentice! 
08:45Sbridiri Dewch i greu yng nghwmni'r cymeriad hoffus Twm Tisian a'i ffrind Lisa. Arts series for pre-school children in the company of the colourful character Twm Tisian and his friend Lisa. 
09:05Heulwen a Lleu Mae Heulwen a Lleu'n edrych am ysbrydoliaeth gan anifeiliaid y byd ar gyfer ffyrdd doniol a difyr o wisgo i fyny. Heulwen and Lleu get creative with some dressing up! 
09:15Boj Mae Boj wedi trefnu treulio'r diwrnod yn chwarae gemau gyda Tada, ond mae Tada yn cael trafferth cadw lan gyda Boj. Boj is excited - he's spending the whole day playing games with Tada! 
09:25Babi Ni Cyfres newydd yn dilyn Lleucu Haf Newton o Lansannan wrth iddi baratoi ar gyfer cael babi newydd yn y teulu. New series following a young girl who is looking forward to having a baby sister. 
09:30Sion y Chef Mae Penny wedi gwneud smonach o gymysgedd briwsion bara Sin ond mae Izzy, Mario a Jay'n achub y dydd. Penny ruins Sin's breadcrumb mix but luckily Izzy, Mario and Jay come to the rescue. 
09:45Yn yr Ardd Mae gan Moc ffrind dychmygol o'r enw Tomi. Moc has an imaginary friend called Tomi. 
10:00Meripwsan Mae Meripwsan yn darganfod bod modd creu cerddoriaeth gyda bocs! Meripwsan discovers he can make music using a box! 
10:05Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:15Dwylo'r Enfys Heddiw mae'r Enfys yn mynd Heulwen i ardal Abertawe i gyfarfod Erin sy'n hoffi Karate. Today the Rainbow takes Heulwen to the Swansea area where she meets Erin who loves Karate. [SL] 
10:30Twt Wrth fynd allan i'r mr, mae Twt a Tanwen yn dod o hyd i forfil yn sownd yn y rhew. Twt and Tanwen come across a whale stuck in the ice. How will they free him? 
10:45Llan-ar-goll-en Un wrth un, mae anifeiliaid Llan-ar-goll-en yn diflannu. A fydd Prys ar Frys yn llwyddo i ddatrys y dirgelwch rhyfedd yma? One by one, the Llan-ar-goll-en animals are disappearing. But why? 
11:00Nico Ng Mae Morgan a Megan am wario ychydig o'u harian ar bethau melys ond mae Nico eisiau rhywbeth i'w fwyta hefyd! Morgan and Megan want to buy sweets but Nico wants something too! 
11:05Blero'n mynd i Ocido Mae swigod ymhobman yn Ocido. Dyfais Sam yw'r peiriant swigod hynod gryf ond pan fydd pethau'n mynd o chwith mae Sim mewn ychydig o helynt. Bubbles, bubbles, all over Ocido... 
11:20Bach a Mawr Mae'n rhaid i Bach fod yn hynod o swnllyd er mwyn atal Mawr rhag disgyn i gysgu. Small has to be very noisy when he wants to stop Big from falling asleep! 
11:30Cymylaubychain Mae'n swnllyd iawn yn y nen heddiw. Pwy neu beth sy'n gyfrifol? It's very noisy today. Who or what is making the noise? 
11:45Asra Bydd plant o Ysgol y Llys, Prestatyn yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol y Llys, Prestatyn visit Asra this week. Will the little people of Earth be able to help Seren? 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Bywyd y Fet Cawn gwrdd Glyn, dyn y fan, sy'n teithio o bractis i bractis yn mynd meddyginiaethau, nwyddau ac ambell i anifail efo fo. We meet van man Glyn who transports medicines, goods & animals. [SL] 
12:30Heno Heno, byddwn ni'n fyw mewn noson i godi arian i'r Wyl Gerdd Dant ac mewn noson agoriadol menter siop gelf yn Llanelli. Tonight, we're live at an event to raise money for the Gwyl Gerdd Dant. 
13:30Rhannu Mae'r cwis am rannu ac ateb cwestiynau yn parhau! Pwy wnaiff gipio'r 2000 a'u lle yn ffeinal y pencampwyr y tro yma? The quiz which divides to conquer continues! Who will end up winning? 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Heddiw, bydd Huw Fash yn adrodd hanesion Wythnos Ffasiwn Llundain a chawn gyngor garddio gan Dr Ieuan. Huw Fash talks all things London Fashion Week and Dr Ieuan shares his gardening tips. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Aur y Noson Lawen Cyfres gydag Ifan Jones Evans yn cymryd golwg ar archif un o gyfresi mwyaf eiconig S4C. Join Ifan Jones Evans as he dips into the archives of one of Wales' best-loved TV shows. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Angelo am Byth Dilynwch Angelo, bachgen 12 oed, wrth iddo geisio rheoli ei fywyd drwy ddefnyddio cynlluniau doniol. Join Angelo, a 12 year-old boy, as he tries to gain control of his complicated life! 
17:15Gwboi a Twm Twm Mae Gwboi a Twm Twm yn dioddef o annwyd trwm ac mae'r ddau yn cael digon ar gwmni ei gilydd yn sniffian. Gwboi a Twm Twm get fed up with each other's company when they both have colds. 
17:25Y Dyfnfor Beth sy'n digwydd yn nyfnderau'r dyfnfor heddiw? What's happening in the depths of the seas today? 
17:45Rygbi Pawb Stwnsh Uchafbwyntiau o'r gm yng Nghynghrair Rygbi Colegau ac Ysgolion Cymru, rhwng Coleg Caerdydd a'r Fro a Choleg y Cymoedd. Highlights of the Cardiff and Vale College and Coleg y Cymoedd match. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Ysgol Ddawns Anti Karen Mae un llythyr bach yn newid bywydau Anti Karen a Dei y gwr am byth. There's no rest for Anti Karen and a letter arrives which will change her life and that of her husband, Dei, forever. 
18:30Rownd a Rownd Llechen lan yw nod Kelvin wrth iddo fwrw iddi i baentio ei ystafell wely, ond mae'r cwbl yn troi'n llanast llwyr gyda help llaw gan Declan. At school, Dylan is deceived by Mathew. 
19:00New: Heno Heno, bydd y Prifardd Eurig Salisbury yn westai yn y stiwdio i sn am ei gyfrol newydd. Tonight, poet Eurig Salisbury is in the studio to discuss his latest work. 
19:30Pobol y Cwm Mae Jason yn cyhuddo Sara o fod yn hunanol ac yn gofyn iddi ddangos ychydig o gefnogaeth iddo. Jaclyn sy'n paratoi am ei gig fawr yn y Deri. Jaclyn prepares for her gig at the Deri. 
20:00New: Yn y Gwaed Yr wythnos hon - archwilio'r goeden deuluol a phrofion seicometrig sy'n dangos pa yrfa sy'n siwtio Amy o Sir Benfro ac Aled o Abertawe. This week: more family trees and psychometric tests. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30Jonathan: Cwpan Rygbi'r Byd 2019 Ymunwch Jonathan yn ystod Cwpan Rygbi'r Byd am hwyl, heriau doniol a straeon unigryw gan westeion enwog. Jonathan is back for fun and games plus all the news from the Rugby World Cup. 
22:30New: Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
23:00Lorient 2019 Aneirin Karadog sydd yng Ngwyl Geltaidd fwya'r byd, lle mae dros 8 can mil o bobl yn ymgasglu i fwynhau'r diwylliant. Aneirin Karadog takes a trip through the world's main Celtic festival. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Peppa Mae Peppa a George yn deffro un bore i ddarganfod ei bod wedi glawio mor drwm nes bod eu ty bellach ar ynys! Peppa and George wake up one morning to find their house is now on an island.