This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday

Listings for S4c on Tuesday, October 15 2019

06:00Meripwsan Mae Meripwsan yn dysgu am bethau sgleiniog ac adlewyrchiadau. Meripwsan learns about reflections and shiny things. 
06:05Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:15Dwylo'r Enfys Mae Heulwen yn gwneud cacen gyda Tegan yn ei chartref ger Llandysul. Heulwen meets Tegan in her home near Llandysul and makes chocolate cake for a tea party. [SL] 
06:30Twt Mae Cen Twyn wrthi'n trwsio corn Twt ac yn addo y bydd yn swnllyd iawn. Cen Twyn is repairing Twt's funnel and has promised Twt that once repaired it will be louder than ever. 
06:40Llan-ar-goll-en Mae'r pentrefwyr yn ymarfer ar gyfer sioe dalent ond mae rhywbeth o'i le. The villagers are rehearsing for a talent show but Prys and Ceri must solve the mystery of the missing hairbrush. 
06:55Nico Ng Wedi i Nico a'r teulu gael picnic ger camlas Llangollen maen nhw'n mwynhau prydferthwch Rhaeadr y Bedol. Nico visits the picturesque Horseshoe Falls and has a great time there. 
07:05This is S4C This is S4C 
07:10Blero'n mynd i Ocido Mae Maer Oci a Rheinallt yn byddaru pawb yn yr etholiad ar gyfer Maer nesaf Ocido. Maer Oci and Rheinallt are making a lot of noise in an election for who will be the next Mayor of Ocido. 
07:20Bach a Mawr A yw Bach a Mawr am ddarganfod pwy sydd yn bwyta eu llysiau? Will Big and Small discover who is eating their vegetables? 
07:35Cymylaubychain Mae Bobo Gwyrdd wrth ei fodd yn garddio, felly mae'n siomedig i weld bod ei ffa'n llipa. Bobo Gwyrdd is disappointed when his beans go floppy. He needs sun and a rainbow to help them. 
07:45Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips. Today's theme is the weather. 
08:00Sblij a Sbloj Mae'r ddau ddireidus yn y Siop Anifeiliaid, ac yn llwyddo i golli'r lythyren 'd' oddi ar yr arwydd! Sblij and Sbloj go and visit the Pet Store - and somehow manage to lose the letter 'd'! 
08:10Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
08:20Hafod Haul Mae Iola'r ir yn penderfynu ei bod am symud ty. Iola the hen decides she wants to move house. Will she find a suitable alternative, or will she realize that there is no place like home? 
08:35Digbi Draig Pan mae Conyn a Cochyn yn cael eu dal gan un o swynion Betsi maen nhw'n cyfnewid cymeriadau. When Cochyn and Conyn get caught up in one of Betsi's spells, they swap characters. 
08:45Sbridiri Mae Twm a Lisa yn creu ceffyl ac yn mwynhau ailgreu fferm yng nghwmni plant Ysgol y Babanod Abergwaun. Twm and Lisa make a hobby horse and create a farm with children from Fishguard. 
09:05Heulwen a Lleu Mae Lleu'n dysgu rhywbeth newydd am Heulwen heddiw: mae'n ofn dwr! Lleu helps Heulwen overcome her fear of the water by showing her some great swimmers - dolphins, seals and crocodiles. 
09:15Boj Wrth aros i Mr Clipaclop gasglu'r sbwriel i'w hailgylchu, mae Boj a Rwpa'n dechrau chwarae gyda'r sbwriel gan greu robot ailgylchu. Boj and Rwpa make toys out of recycling materials. 
09:25Teulu Ni Y tro hwn, Dylan Hall o Gwm-y-Glo fydd yn tywys ni drwy'r digwyddiadau mawr a bach sy'n digwydd yn ei deulu ef. Dylan Hall from Cwm-y-Glo guides us through his family life. 
09:35Sion y Chef Mae'n ben-lwydd priodas ar Mama Polenta ac Alf ac mae Sin wedi cynnig coginio cyri a reis, ond mae bochdew Mario wedi bod yn cnoi'r reis! Oh no! Mario's pet hamster has been at the rice! 
09:45Yn yr Ardd Mae Blod wedi cael annwyd trwm iawn, ac mae Gwilym a Wali yn cynnig gwneud cawl llysiau iddi. Blod has a terrible cold, and Gwilym and Wali offer to make her vegetable soup. 
10:00Meripwsan Mae Meripwsan yn darganfod broga yn yr ardd ac yn dysgu sut i neidio, er na all neidio mor bell ag Owi a Cwacadeil. Meripwsan discovers a frog in the garden and learns how to jump. 
10:05Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:15Dwylo'r Enfys Mae Cai a'i chwaer fawr yn mynd Heulwen am dro arbennig iawn i Nant y Pandy - i chwilio am adar a physgod. Cai and his big sister take Heulwen on a walk to nearby Nant y Pandy. [SL] 
10:30Twt Mae pysgod anarferol iawn yn yr harbwr heddiw - pysgod sy'n hedfan. Highly unusual flying fish have arrived in the harbour and the children are delighted! 
10:45Llan-ar-goll-en Mae Tara'n derbyn map arbennig gan ei modryb Magw. Tara receives a special map from her Aunt Magw. Can it possibly be a treasure map and will it lead to a chest full of gold and jewels? 
11:00Nico Ng Mae Nico yn mynd am dro gyda Mari ond mae'n bwrw glaw a dydy Mari ddim yn hoffi gwlychu. Nico goes for a walk with his good friend, Mari, but it's raining and Mari doesn't like getting wet. 
11:05Blero'n mynd i Ocido Mae Sam wedi creu dyfais newydd sy'n gallu gweld breuddwydion ei ffrindiau, ond aiff pethau o chwith ac mae angen help! Sam has created a new invention which can see her friends' dreams... 
11:20Bach a Mawr Mae Mawr yn poeni pan mae Bach yn penderfynu mynd i fyw i fyny yn y goeden. Big is worried when Small decides to live up in the tree. 
11:35Cymylaubychain Mae'n ddiwrnod glawog, diflas yn y nen heddiw ond yn gyfle da i'r Cymylaubychain hel atgofion am ddiwrnodiau brafiach. It's a wet, miserable day today but remember the happy, better days! 
11:45Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and his two friends. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Cadw Cwmni gyda John Hardy Bydd Ann Catrin Evans yn sgwrsio am ei gemwaith unigryw a bywyd wedi damwain car. Artist Ann Catrin Evans explains how she had to change her approach to her art following a car accident. [SL] 
12:30Heno Heno, clywn am holl gyffro seremoni BAFTA Cymru a chawn sgwrs gydag enillydd Ysgoloriaeth Bryn Terfel. Tonight, we hear about all the excitement from the BAFTA Cymru awards. 
13:30Garddio a Mwy Y tro hwn, Meinir sy'n trafod gwrtaith gwyrdd, Sioned sy'n edrych ar lwyni prydferth ac Iwan fydd yn edrych ar yr ardd ar lefel facrosgopig. Flowers, veg and all life's good stuff. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Heddiw, bydd Mari Morgan, arweinydd Cr Cymry Gogledd America, yn westai yn y stiwdio. Today, Mari Morgan, conductor of the North American Welsh Choir is in the studio. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Sioe Gelf: Salem Hanes y llun Salem gan Curnow, sy'n dathlu ei ganmlwyddiant eleni. The story behind Vosper's celebrated painting, Salem which celebrates its centenary this year. 
15:30Cefn Gwlad Cyfres o'r archif yng nghwmni Dai Jones. Archive episodes of the popular countryside series with Dai Jones, Llanilar. 
16:00Meripwsan Mae Meripwsan yn darganfod glaw ac yn dysgu sut mae aros yn sych. Meripwsan the cat discovers rain and how to stay dry. 
16:05Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
16:20Yn yr Ardd Mae hi'n ddiwrnod dathlu'r cynhaeaf ac mae'r ffrindiau yn cael parti. It's time to celebrate the harvest with a party. 
16:35Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
16:45Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and his two friends. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Hendre Hurt Dyma helyntion lloerig yr anifeiliaid gwallgo' draw ar fferm arbennig o hurt. Join the zany animals and their wild adventures on this crazy farm. 
17:20New: SeliGo Beth sy'n digwydd ym myd SeliGo heddiw? What's happening in the SeliGo world today? 
17:25New: Arthur a Chriw y Ford Gron Mae'r Brenin yn llyncu hylif sy'n gwneud iddo ddechrau dweud y gwrthwyneb i'r hyn y mae'n ei feddwl! The king swallows a potion that makes him start saying the opposite of what he thinks! 
17:35Cog1nio Mae Cog1nio yn l gyda mwy o gystadleuwyr nag erioed. Pwy fydd yr 20 talentog fydd yn symud ymlaen i'r rowndiau nesaf? 20 of Wales' best young chefs compete and develop their skills. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Y Sioe Fwyd Cyfres newydd yn cyfuno coginio, blasu bwyd a sgwrsio, gyda'r cyflwynydd Ifan Jones Evans a'r cogydd Hywel Griffith. A new series combining cooking, tasting and talking all things food. 
18:30Rownd a Rownd Mae Rhys rhwng dau feddwl i fentro ar ddt neu beidio, a bydd ei benderfyniad yn cael effaith annisgwyl ar weddill ei ddiwrnod. Rhys is in two minds as to whether to go on a date or not... 
19:00New: Heno Heno, dathlwn ddiwrnod Shwmae Su'mae yn Sir Benfro a bydd Eurgain Haf yn westai yn y stiwdio i sgwrsio am ei llyfr Newydd. Tonight, we celebrate Shwmae Su'mae day in Pembrokeshire. 
19:30Pobol y Cwm Mae cywilydd Ricky o'i fam yn mynd yn ormod iddo ac mae'n pwyso ar Mark i wneud y peth iawn. His mother's shameful actions weigh on Ricky's mind as he presses on Mark to do the right thing. 
20:00New: Prosiect Pum Mil Trigolion Cydweli sy'n galw am gymorth y cyflwynwyr y tro yma er mwyn trawsnewid darn o dir yng nghanol dre yn ardd synhwyraidd. The crew seek to create a sensory garden for the community. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Y Byd yn ei Le Mae Guto Harri'n rhoi'r byd yn ei le ac yn cyfweld rhai o enwau mawr gwleidyddol Cymru a'r DU. Guto Harri puts the world to rights as he interviews big names in Welsh and UK politics. 
22:00Y Pymtheg Olaf Y cyn chwaraewr rygbi Dafydd Jones sy'n olrhain hanes aelodau tm rygbi Cymru yn ystod y Rhyfel Byd 1af. Dafydd Jones tells the story of the members of the Wales rugby team in World War I. 
23:00Ar y Dibyn Y tro hwn bydd yr anturiaethwyr yn cael eu profi mewn dwy sialens sy'n ymwneud chryfder meddyliol. In this episode the adventurers will be tested on their mental strength. 
23:30Sgorio Rhyngwladol: Cymru v Croatia Pl-droed byw Cymru v Croatia o rowndiau rhagbrofol UEFA Euro 2020 yn fyw o Stadiwm Dinas Caerdydd. C/G 7.45. Live UEFA Euro 2020 qualifier Wales v Croatia. Cardiff City Stadium, K/O 7.45. 
01:40Teleshopping Home Shopping. 
03:10..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Peppa Mae Dadi Ci wedi dod adref o'i fordaith ac mae ganddo anrhegion i bawb. Tybed beth fyddan nhw? Captain Daddy Dog is home from the sea and he's brought gifts! What can they be?