This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Monday, January 21 2019

06:00Hafod Haul Mae'r ieir yn penderfynu chwarae tric ar Heti a Jaff, gan esgus bod yna lwynog yn y cwt ieir. The hens decide to play a trick on Heti and Jaff by pretending there is a fox in their pen. 
06:15Digbi Draig Pan mae Betsi yn ceisio rhoi dwr i'w choeden afalau, mae'r cwmwl glaw mae'n ei greu yn llwyddo i'w dal hi, Digbi a Cochyn yn uchel yn yr awyr. Betsi and the others get trapped by a cloud. 
06:25Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:35Meic y Marchog Mae Meic yn dysgu mai'r helpu ei hun sy'n bwysig, nid pwy sy'n gwneud hynny. Meic realises that actually helping whoever's in trouble is more important than who's doing it! 
06:50Peppa Mae Peppa a'i theulu yn ymweld Dinas y Tatws, parc newydd sydd thema llysiau. Peppa and her family visit Dinas y Tatws, a new park with a vegetable theme. 
06:55Tili a'i ffrindiau Mae Tili yn dyfeiso gm cadw'n dawel i gael llonydd i ddarllen, ond mae 'r ffrindiau yn dal i fod yn dawel ar l iddi orffen ei llyfr! Tili devises a Silent Game so she can have some peace. 
07:10Jen a Jim Pob Dim Mae Jen a'r llong danfor yn ei chael hi'n anodd dilyn cyfarwyddiadau. Jen and the Submarine are having difficulty understanding directions. Can Jim & Capten Carys help them learn the basics? 
07:25Bing Mae Bing a Fflop yn darganfod dant y llew gwyn, gwlanog yn y parc. Bing and Fflop find a patch of fluffy white dandelions in the park. 
07:35Sblij a Sbloj Mae'r ddau ddireidus wrthi'n paratoi te parti, gan lwyddo i golli'r 'p' oddi ar y cacenni pen-blwydd! The monsters manage to lose the letter 'p' from the birthday cake! 
07:45Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jcs a chymeriadau dwl iawn! Plenty of laughs in this comedy for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
08:00Boj Mae Tada yn hiraethu am ei hen gartref felly mae Boj yn penderfynu ail-greu rhai o'i hoff bethau. Tada misses his old home so Boj cheers him up by recreating some of his favourite things. 
08:15New: Jambori Ymunwch a Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! A musical adventure full of interesting sounds and colourful pictures! 
08:25Twm Tisian Mae Twm yn ymweld 'r llyfrgell heddiw ac mae e'n dewis sawl llyfr difyr i fynd adre gyda fe. Today Twm visits the library and chooses several interesting books to take home with him. 
08:35Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae Magi Hud a'r Coblyn Doeth yn mynd 'r plant i'r goedwig ar gyfer gwers natur. Magi Hud and the Wise Old Elf take the children to the woods for a nature lesson but where are the frogs? 
08:45Stiw Wedi gwers natur yn yr ysgol yn trafod cuddliw, mae Stiw yn dychryn wrth weld unrhyw beth sydd streipiau du a melyn. Stiw becomes scared of anything with yellow-and-black stripes. 
08:55Loti Borloti Gyda mabolgampau'r ysgol ar y gorwel mae Gruff yn ymarfer at y ras fawr. Ond dyw e ddim wir eisiau cystadlu rhag ofn iddo golli. Loti shows Gruff that taking part is as important as winning. 
09:10Twt Mae Wn mewn hwyliau gwirion iawn heddiw a chyn pen dim mae Twt yn ymuno ag ef. Wn is in a silly mood today and before long Twt joins in. But things start going wrong. 
09:20Ty Ml Mae'n ben-blwydd Dadi heddiw ac mae Morgan wedi trefnu syrpreis arbennig iddo, ond mae Mali wedi trefnu rhywbeth hefyd. It's Dadi's birthday today and Morgan has prepared a special surprise. 
09:30Wibli Sochyn y Mochyn Mae Wibli yn chwilio am ir fach ac er ein bod ni'n gallu ei gweld hi dyw e ddim! Wibli is looking for a chicken - and even though we can see it he can't! 
09:45Sbarc Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Thema'r rhaglen hon yw'r 'Glust'. The theme of this programme is 'The Ear'. 
10:00Hafod Haul Does dim yn well gan Jaff na wy hwyaden i frecwast. Ond un bore does yna ddim un wy yn y nyth. Jaff likes nothing better than a duck's egg for breakfast. But one morning there are no eggs. 
10:15Digbi Draig Mae Cochyn yn ceisio dal 'cneuen fr' tra bo Digbi yn dweud nad yw cnau mr yn bodoli. Cochyn is trying to catch a 'sea-nut' but Digbi says sea-nuts don't exist! 
10:25Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:35Meic y Marchog Mae Meic ac Efa'n cystadlu yn erbyn ei gilydd i wneud ffafrau 'r Gof ac yn creu llanast llwyr yn ei weithdy. Meic and Efa battle to win a knightly favour and create havoc along the way! 
10:50Peppa Mae Musus Sebra yn dysgu Peppa, George, Sara, Sioned a Siwan Sebra i wneud set o lestri te allan o glai. Musus Sebra teaches Peppa, George and friends how to make a tea set from clay. 
10:55Tili a'i ffrindiau Mae angen cynllun i wneud yn siwr bod Fflur yn cael rhywbeth arbennig iawn drwy'r post. Will the friends come up with a plan to ensure Fflur gets something special through the post? 
11:10Jen a Jim Pob Dim Mae 'na rywbeth rhyfedd iawn yn digwydd i'r ardd; mae dail y coed wedi colli eu lliw ac mae rhai o'r anifeiliaid wedi diflannu. There are strange goings-on in the garden! What is happening? 
11:25Bing Mae Bing a Fflop yn clywed swn tincial cyfarwydd fan hufen i Myfi ac maen nhw'n rhuthro ar ei hl. Bing and Fflop hear the familiar jingle of Gilly's ice cream van and race after her. 
11:35Sblij a Sbloj Cyfres i blant meithrin am ddau anghenfil bach hoffus o'r enw Sblij a Sbloj a'u hymgyrch i ddod o hyd i lythrennau cudd o'u cwmpas. Two lovable little monsters learn the alphabet. 
11:45Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jcs a chymeriadau dwl iawn! Plenty of laughs in this comedy for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Y Llyfrgell Bydd Mererid Hopwood yn codi'r clawr ar rai o drysorau'r Llyfrgell Genedlaethol. Mererid Hopwood looks at some important historical artefacts at the National Library of Wales. [SL] 
12:30Casa Dudley Trip o gwmpas Ronda i rai, ac un o sialensau fwyaf heriol y gystadleuaeth i eraill. A visit to Ronda for some, and one of the most challenging tasks of the competition for others. 
13:30Ward Plant Hanes efeilliaid bach yn cael eu geni bythefnos yn gynnar a hogyn bach yn cael ei ruthro i Ysbyty Alder Hey, Lerpwl. Premature twins; and a little boy gets rushed to Alder Hey, Liverpool. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Heddiw, bydd Elwen Roberts yn coginio pryd arbennig ar gyfer Diwrnod Santes Dwynwen. Today, Elwen Roberts will be cooking a special meal to celebrate St Dwynwen's Day. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Aur: Porc Peis Bach Mae Kenneth yn arbrofi sigarets tra bo pawb arall yn ceisio rhoi'r gorau iddynt! Kenneth experiments with cigarettes while everyone else tries to give them up! 
15:30Aur: Crwydro Yr actores amryddawn, Donna Edwards, sy'n dewis cerdded ar hyd Llwybr Taf. Actress Donna Edwards walks along the Taff Trail close to her home town of Merthyr. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Ci Da Bydd Dafydd yn cwrdd chwn bach Labrador fydd yn tyfu'n gwn tywys a byddwn yn dilyn Hannah a'i chi tywys, Oz. Dafydd meets Labrador puppies that will become guide dogs. 
17:25Dennis a Dannedd Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Dennis the Menace a'i gi, Dannedd. Animation featuring the Beano character Dennis the Menace and his dog. 
17:35Henri Helynt Mae'r ysgol yn cyflwyno gwisg ysgol. Ni all Henri ganiatu i hyn ddigwydd! Ond sut mae o'n mynd i lwyddo yn ei ymgyrch. Henri rebels when the school threatens to introduce school uniform. 
17:45Sgorio Pigion rownd derfynol Cwpan Nathaniel MG gyda Met Caerdydd v Cambrian a Clydach, yng nghwmni Morgan Jones. Highlights from the Nathaniel MG Cup Final with Cardiff Met v Cambrian & Clydach. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Priodas Pum Mil Bydd Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford yn cynnig help llaw i griw o deulu a ffrindiau Iola a Lee o Flaenau Ffestiniog. Help with a wedding in Blaenau Ffestiniog for locals Iola and Lee. 
19:00New: Heno Heno, byddwn yn Folly Farm i ddathlu Diwrnod y Pengwin, tra bod yr actor Richard Ellis a'r gantores Gwyneth Glyn yn y stiwdio. Tonight, we're at Folly Farm to mark National Penguin Day. 
20:00Pobol y Cwm Mae Jason yn palu twll dyfnach fyth iddo'i hun wrth i ddyledion y gamblo bentyrru. Jason digs himself into an even deeper hole as his gambling debts pile up. 
20:25New: Pobl a'u Gerddi Aled Samuel sy'n ymweld a gerddi Mici Plwm yn Pwllheli, David Carlsen-Browne ar y Gwyr a Mike ac Ireene Jones yn Bettws. Aled Samuel visits gardens in Pwllheli, Bettws and on the Gower. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Ffermio Feganiaeth ac ymateb y diwydiant amaeth, newid system buches sugno; ac ymweliad 'r Bardd, Iestyn Tyne, a'i braidd. Farming's response to veganism, suckler herds; and a poet and his flock. 
22:00Y WAL Yr olaf yn y gyfres, ac mae taith Ffion Dafis o waliau eiconig y byd yn gorffen gyda hanes cwymp Wal Berlin. Last in series, and Ffion Dafis's tour of iconic walls ends with the Berlin Wall. 
23:00DRYCH: O'r Ysgol i'r Prom Yn y ddogfen hon dilynwn ffrindiau o dair ysgol wrth iddynt baratoi am eu 'prom' blynyddol. In this programme, we follow friends from three schools as they prepare for their annual prom. 
00:05Teleshopping Home Shopping. 
01:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Asra Plant o Ysgol Crud y Werin, Aberdaron sy'n cystadlu heddiw i ennill sr. Youngsters from Ysgol Crud y Werin, Aberdaron compete today to win stars and more power.