This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday

Listings for S4c on Monday, March 30 2020

06:00New: Bing Mae Bing a Swla'n edrych am bethau i'w gwerthu a mae'n nhw'n dod o hyd i Mistar Enfys heb ei ben! Bing & Sula are looking for items to sell, & find Mr Rainybow without his head! 
06:10Oli Wyn Mae 'na waith adeiladu mawr yn digwydd yn Ysgol Bro Gwaun, ond cyn y gall ddechrau o ddifri, mae'n rhaid dymchwel rhai adeiladau. A look at some buildings that need to be demolished. 
06:20Patrl Pawennau Pan mae'r cwn yn darganfod teithiwr cudd ar y Pencadfws, rhaid iddynt achub cath fach ar ffo. When the pups find a stowaway on their trip to the Icy Tundra, they have to rescue a kitten. 
06:35Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:45Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae Mali wedi torri ei hudlath - a fydd modd ei thrwsio? Mali breaks her wand and must go to the Wand Factory, at the bottom of the Great Elf Tree, to get it fixed. 
07:00Syrcas Deithiol Dewi Mae Sianco yn dod i'r canlyniad ei fod angen ychydig bach o gymorth gyda'i gn newydd. Sianco decides he needs help with his new song. 
07:10New: Timpo Mae yna Po am fwynhau picnic ar Fryn Tre Po, ond mae'r fainc wastad yn llawn. A Po really wants to enjoy a picnic on top of Po Hill but the picnic bench is always full. 
07:20Amser Maith Maith yn l Oes y Tuduriaid a chartre' prysur Teulu'r Bowens yw stori Tadcu heddiw yn 'Amser Maith Maith yn l'. Today's story comes from Tudor times, and the home of the Bowen family is very busy. 
07:35Nos Da Cyw Sh! Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Heddiw cawn stori am Triog a'r Botel Sos Coch. Today's story is about Triog and the ketchup bottle. 
07:45Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jcs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
08:00Meripwsan Mae storm wedi taflu sbwriel dros bobman yn yr ardd. Mae Meripwsan a'i ffrinidau'n ceisio tacluso'r annibendod. A big storm has thrown rubbish all over the garden so Meripwsan tidies up. 
08:05Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
08:15Ysbyty Cyw Bach Mae Llew yn cael trafferth anadlu ac mae angen pwmp asthma. Llew has difficulty breathing and needs an asthma pump. 
08:30Bach a Mawr A wnaiff dawnsio anhygoel Bach godi calon Mawr? Will Bach's amazing dancing cheer up Mawr? 
08:45Llan-ar-goll-en Mae'r anifeiliaid yn paratoi ar gyfer y Sioe Anifeiliaid flynyddol ond mae streipiau cynffon Ianto wedi diflannu. Ianto is determined to win the Animal Show but where are his tail stripes? 
09:00Guto Gwningen Mae Guto wedi addo edrych ar l Gloywen y fuwch goch gota, ond mae e'n llwyddo i'w cholli hi! When Guto loses Lili's ladybird, he embarks on a dangerous chase to recover the precious pet. 
09:15Jen a Jim Pob Dim Mae Plwmp wedi agor stondin gacennau ac mae ei ffrindiau wedi heidio draw i brynu'r cacennau blasus. Plwmp has trouble counting money when he tries to buy some cakes. 
09:25Ty Ml Mae Morgan yn un gwael iawn am gadw cyfrinach, felly mae'r criw yn chwarae tric arno fo. Morgan is very bad at keeping a secret, so his friends play a trick on him. 
09:35Stiw Wrth i nifer o bethau arian ddiflannu - clustdlws Mam, breichled Elsi a broets nain, mae Stiw yn penderfynu dod o hyd i'r lleidr. Stiw searches for the thief when silver things go missing. 
09:45Sam Tn Mae pethau'n mynd o'i le pan fo'r merched yn mwynhau noson yng nghwmni ei gilydd ac mae Mandy yn gwarchod Lili. Things go wrong when the girls enjoy an evening together. 
10:00Bing Mae Swla a Bing yn gwersylla er mwyn gweld y Sr a'r Lleuad, ond mae cysgod rhyfedd yn codi ofn ar Bing tu mewn a thu fas. Sula & Bing are camping to see the Stars & Moon. 
10:10Oli Wyn System drenau tanddaearol Llundain yw un o'r enwocaf yn y byd. Mae Tom, un o ffrindiau Oli Wyn, yn dangos iddo sut i deithio ar un. Tom, Oli's friend, shows him the London Underground. 
10:20Patrl Pawennau Mae Franois a Capten Cimwch eisiau tynnu llun o deulu o eliffantod, ond dim ond un eliffant allan nhw ddarganfod! Franois and Cap'n Cimwch try to take a photo of an elephant family. 
10:35Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
10:45Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae'r Brenin Rhi'n yn mwynhau gwylio adar gan ddefnyddio ei lyfr hud. King Rhi is bored and takes up the hobby of bird watching. Using his magic bird book, he spots a woodpecker in a tree. 
11:00Syrcas Deithiol Dewi Mae Heulwen yn sl ac mae Dewi yn ceisio cadw pawb arall yn y syrcas yn dawel er mwyn iddi hi gael gorffwys. Heulwen has flu and Dewi tries his best to keep everyone else quiet. 
11:10Timpo Ffrwyth gwyllt: Mae yna Po yn cael trafferth gwerthu ffrwythau, oherwydd eu bod yn bownsio i ffwrdd! Fruit Oops: A Po finds it difficult to sell fruits, because they keep bouncing away! 
11:20Amser Maith Maith yn l Stori o Oes y Tuduriaid sydd gan Tadcu i Ceti heddiw yn 'Amser Maith Maith yn l'. Grandad has a story from Tudor times for Ceti today. 
11:35Nos Da Cyw Sh! Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Heddiw cawn stori am ddymuniad mawr Deryn. Sh! Today's story is about Deryn's big wish. 
11:45Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jcs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
12:00Parti Bwyd Beca Y tro hwn mae Beca yn cynnal parti bwyd Americanaidd i drigolion Sir Fn ym mwyty Hydeout ym Mhorthaethwy. Beca prepares an American feast for the people of Anglesey. [SL] 
12:30New: Datganiad Dyddiol COVID-19 Darllediad byw o ddatganiad dyddiol Llywodraeth Cymru ar sefyllfa Covid-19. The Welsh Government's live daily statement on the Covid-19 situation. 
13:00Codi Hwyl America Ym mhennod gynta'r gyfres newydd fydd y ddau yng nghanol goleuadau llachar Efrog Newydd yn ymweld ag Ynys Ellis, lle deithiodd aelod o deulu John dros 100ml yn l. The pair head for the U.S! 
13:30Cymry ar Gynfas: Catrin Finch Y tro hwn, bydd yr artist Annie Morgan Suganami yn mynd ati i geisio portreadu Catrin Finch. Annie Morgan Suganami attempts a portrait of harpist, composer and performer Catrin Finch. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Heddiw, bydd Catrin yn coginio i ni a cawn gyngor harddwch gan Emma Jenkins. Yn ogystal, bydd Ieuan yn yr ardd. Today, Catrin is in the kitchen and Emma Jenkins shares her beauty tips. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Ysgol Ni: Maesincla Yn mhennod 5, ry' ni'n mynd adre o'r ysgol gyda thri o'r disgyblion, ac yn darganfod bod bywyd yn wahanol iawn i bob un. We discover after-school life is very different for 3 of the pupils. 
16:00Bing Mae'n benblwydd Bing! Mae'n dangos i Swla, Pando a Coco sut i wneud y Cwaca-oci. It's Bing's birthday! He shows Sula, Pando & Coco how to do the waka-oke. 
16:10Timpo Eira gwyn: Po fwyaf mae'r eira yn cael ei glirio po fwyaf ddaw lawr! Say Snow Go: No matter how fast he clears the path, it just keeps snowing on a Citizen Po's garden! 
16:20Jen a Jim Pob Dim Mae Jen a Jim eisiau mynd am dro ar eu beiciau i rywle sy'n agos i'w cartre'. Jen and Jim want to go for a ride on their bikes. How will they know which places are far and which are near? 
16:35Patrl Pawennau Mae Gwil a'r Pawenlu yn achub teulu o geirw sy'n sownd ar y rhew. Gwill and the PAW Patrol rescue a family of deer stuck on slippery ice! 
16:45Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jcs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
17:00Pat a Stan Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig! Pat and Stan - two fun-loving mates who turn the most commonplace events into the craziest of adventures! 
17:05New: Mwy o Stwnsh Sadwrn Mwy o Stwnsh Sadwrn, a chyfle i ail fyw gemau a holl lols y penwythnos. More Stwnsh Sadwrn, and a chance to re-live the weekend's games and lols. 
17:25Cog1nio Cyfle i gwrdd chogyddion ifanc mwyaf talentog Cymru mewn pennod arbennig sy'n bwrw golwg yn l dros y gyfres. A special highlights programme looking back at the series for young cooks. 
17:50Larfa Mae Melyn yn dod o hyd i fisgedi bach sy'n rhagweld y dyfodol. Druan Coch. Yellow finds cookies with messages inside that tell the future. Poor Red. 
18:00Coeden Faled Cerys Matthews Yn y rhaglen olaf mae Cerys yn olrhain hanes yr anthem Finlandia a'r baled Yr Eneth Ga'dd Ei Gwrthod. Cerys traces the history of Finlandia & Yr Eneth Ga'dd Ei Gwrthod in the last programme. 
18:30New: Heno Heno, byddwn ni'n cael sgwrs gyda'r actores Olwen Rees a'i gwr y diddanwr Johnny Tudor. Hefyd, cawn gwmni'r comediwr Cennydd Jones. Tonight, we speak to Olwen Rees and Johnny Tudor. 
19:30New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
20:00New: Caru Siopa Y gyflwynwraig Lara Catrin sy'n herio dau berson i gystadlu yn erbyn ei gilydd mewn sialens ddillad. Two fashion-conscious people compete against each other to transform charity shop items. 
20:25New: Helo Syrjeri Dr Tom Parry a'r tm sy'n delio phyliau o banig merch ifanc; yn dysgu mwy am afiechydon ecsotig; a llawer mwy. We follow staff and patients at Blaenau Ffestiniog's Health Centre. 
20:55New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
21:00New: Ffermio Y tro hwn: Y coronafeirws yn cael effaith ar Fferm Shadog; ergyd i rai ffermwyr godro a phris llaeth; a brid o'r Swisdir yn cynyddu yng Nghymru. Weekly countryside and farming magazine. 
21:30Un Teulu, Mil o Flynyddoedd... ...Un Fferm. Stori unigryw teulu sydd wedi bod yn ffermio yn yr un cwm yng Nghanolbarth Cymru ers mil o flynyddoedd. The Jones family from Maesglasau and their 1000 year history. 
22:00Elis James: Cic Lan yr Archif Golwg hwyliog ar sut mae menywod a phlant yn cael eu portreadu yn yr archif. Elis takes a tongue in cheek look at the way women and children are portrayed in the Welsh TV archives. 
22:30Cynefin Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Sin Tomos Owen sy'n ymweld Bangor, dinas dysg a chartref cadeirlan hynaf Cymru. We visit Bangor, a university city that's home to the oldest Welsh cathedral. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Peppa Caiff y dosbarth wers gerddoriaeth gan Musus Hirgorn. Musus Hirgorn gives the class a music lesson. It's not long before the grown-ups visit and lay down some notes of their own.