This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday

Listings for S4c on Friday, July 3 2020

06:00Peppa Mae Peppa a'i theulu yn gweld enfys yn yr awyr wrth iddyn nhw fynd am dro yn y car. Peppa and her family see a rainbow in the sky while on an outing in the car. 
06:10Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn yn darganfod ble mae adar yn byw yn y bennod hon. Rapsgaliwn - the world's greatest rapper - will find out where birds live in this week's episode. 
06:20Syrcas Deithiol Dewi Pan fo Heulwen yn cael diwrnod i ffwrdd mae Bobo a Brn yn gofalu am yr offer ar gyfer y sioe. When Heulwen has a day off, Brn and Bobo look after the props for the show. 
06:30Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Dewi Sant, Llanelli i ddysgu'r gn 'Trychfilod'. Youngsters from Ysgol Dewi Sant Llanelli learn a song. 
06:45Sam Tn Mae Arloeswyr Pontypandy yn gweithio tuag at eu bathodynnau adeiladu. Ond mae Norman yn peryglu bywydau pawb. The youngsters get into trouble while working on their construction badges. 
06:55Olobobs Mae Crensh wedi creu llyfrgell newydd ond does dim llawer o lyfrau ynddi. Crensh has started a library but there aren't many books in it! 
07:05Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
07:15Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero a'i ffrindiau yn mynd ar antur i'r goedwig efo Brethwen ond dydy Brethwen ddim yn gallu gweld yn dda iawn. Can Blero and friends help Brethwen who can't see very well? 
07:25Meic y Marchog Pan fo Trolyn yn anhapus, mae Meic yn deall pam fod rhaid rhoi croeso arbennig i westeion. When Trolyn leaves Meic's home upset, Meic learns why guests should be made to feel special. 
07:40Sigldigwt Ymunwch gyda Tref y ci, Elin a Berian wrth iddynt edrych ar l pob math o anifeiliaid gyda help eu ffrindiau ifanc. Today we meet Bili the hamster, guinea pigs and Gwen and her Alpaca. 
08:00Pentre Bach O na! Mae Coblyn wedi anghofio plannu tatws ac mae angen help ar frys. Oh no! Coblyn's forgotten to plant the potatoes and he needs help - quickly! 
08:15Ynys Broc Mr Lili Mae Lili a Tarw yn ceisio ennill cymaint o wobrau ag sy'n bosib yn y carnifal. Lili and Tarw try to win as many prizes as they can at the carnival. 
08:25Dwylo'r Enfys Mae Cai a'i chwaer fawr yn mynd Heulwen am dro arbennig iawn i Nant y Pandy - i chwilio am adar a physgod. Cai and his big sister take Heulwen on a walk to nearby Nant y Pandy. [SL] 
08:35Stiw Mae Stiw a Nain yn coginio tarten geirios ar gyfer cystadleuaeth, ond mae goriadau garej Taid ar goll yng nghanol y ceirios! Stiw and Nain bake a cherry pie for a contest. 
08:50Babi Ni Ar l yr holl aros, mae'n amser i Megan a Cai gyfarfod yr aelod newydd o'r teulu. After all the waiting, it is time at last for Megan and Cai to meet the new member of their family. 
09:00Cymylaubychain Baba Glas yw arwr pawb heddiw. Mae'n werth y byd i gyd. Tybed pam? Baba Glas is in everyone's good books, but why? 
09:10Sblij a Sbloj Mae'r ddau ddireidus yn mynd i'r sinema, gan lwyddo i golli'r llythyren 'c' oddi ar yr arwydd! The two little monsters create havoc at the cinema and lose the letter 'c'! 
09:15Y Diwrnod Mawr Mae Charlie a'i gefnder, Noa, wedi penderfynu cael eu bedyddio - iddyn nhw gael perthyn i Deulu Duw. On Noa's big day, he and his cousin will be christened in church. 
09:30Guto Gwningen Mae Guto yn penderfynu gosod Mr Cadno a Tomi Broch benben 'i gilydd. When Guto decides to set Mr Cadno and Tomi Broch against each other, he discovers breaking the food chain is hard! 
09:45Deian a Loli - A Thrn Bach Tad-Cu Mae Deian a Loli yn rhewi'r oedolion i'r unfan ac yn dianc i'r sied i chwarae efo set drenau Tad-cu. The youngsters use their powers to freeze the adults so they can go off to play. 
10:00Peppa Pan aiff Peppa i aros dros nos yn nhy Sara Sebra efo Siwsi'r Ddafad, Beca Bwni, Cadi Cath ac Elin Eliffant, mae'r merched yn llawn cyffro ac yn methu cysgu. Peppa goes on a sleepover. 
10:05Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn yn darganfod sut mae blodau yn tyfu yn y bennod hon. Rapsgaliwn will find out how flowers grow in this week's episode. He will rap about his findings too. 
10:20Syrcas Deithiol Dewi Mae hen io-io Dewi a rhubanau Li a Ling yn creu clymau di-ben-draw yn y syrcas. Dewi's old yo-yo and Li and Ling's ribbons get everyone tied up in knots at the circus. 
10:30Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Pont y Brenin, Gorseinon ddysgu cn. Youngsters from Ysgol Pont y Brenin, Gorseinon learn a song. 
10:45Sam Tn Mae Bronwen, Siarlys a Ben yn mynd i drafferth ar y mr wrth chwilio am forfilod. Bronwen, Siarlys and Ben get into trouble while going out to sea to search for whales. 
10:55Olobobs Mae garddio yn troi mewn i weithgaredd fflwfflyd iawn i'r Olobobs heddiw! Bobl causes a flood of fluff all over the forest and the Olobobs need help to tidy it all up. 
11:00Twt Pan mae cylch achub yr Harbwr Feistr yn mynd ar goll, mae Twt yn penderfynu troi'n dditectif am y dydd. When the Harbour Master's life ring goes missing, Twt decides to become a detective. 
11:10Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
11:20Blero yn Mynd i Ocido Pam mae boliau Blero a Talfryn yn gwneud synau digri'?Mae'r ateb bob tro draw yn Ocido! Why do Blero and Talfryn's tummies make funny rumbling noises? Off they go to Ocido to find out! 
11:30Meic y Marchog Mae Meic yn dysgu bod y dreigiau yn well nag y gallai ysweiniaid fyth fod! Meic learns that dragons are better than squires could ever be! 
11:45Sigldigwt Mae Gwesty Sigldigwt ar agor! Heddiw cawn gwrdd sawl cath fach a Delor a'i asynnod. Today we meet some cute kittens and Delor and her donkeys. 
12:00Gerddi Cymru Yn rhaglen ola'r gyfres bydd Aled yn ymweld dwy ardd wrthgyferbyniol - Castell y Waun a gardd Plas yn Rhiw. Aled visits the gardens at Chirk Castle and Plas yn Rhiw in the final programme. [SL] 
12:30New: Datganiad Dyddiol COVID-19 Darllediad byw o ddatganiad dyddiol Llywodraeth Cymru ar sefyllfa Covid-19. The Welsh Government's live daily statement on the Covid-19 situation. [SL] 
13:00Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:30Caru Siopa Y gyflwynwraig Lara Catrin sy'n herio dau berson i gystadlu yn erbyn ei gilydd mewn sialens ddillad. Two fashion-conscious people compete against each other to transform charity shop items. 
14:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Miwsig fy Mywyd Cyfres newydd. I ddechrau, mae'r tenor Gwyn Hughes Jones yn rhannu stori ei yrfa ac yn canu ei hoff gerddoriaeth. New series. First off: the tenor Gwyn Hughes Jones chats about his career. 
16:00Olobobs Mae'r dail yn meddwl bod cyrn Lemon yn gartref clyd newydd, ond yn anffodus dydy Lemon ddim yn cytuno! The leaves think Lemon's antlers are a great new home! 
16:05Sblij a Sbloj Mae'r ddau ddireidus yn creu llanast yn y crochendy, gan lwyddo i golli'r llythyren 'ch' oddi ar y bwrdd du! The two little monsters are busy (making a mess!) at the pottery! 
16:15Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Eifion Wyn, Porthmadog i ddysgu'r gn Dyma Fi. Youngsters from Ysgol Eifion Wyn, Porthmadog learn a song. 
16:30Meic y Marchog Pan mae Meic yn gwrthod dysgu arwydd arbennig i'r dreigiau, maen nhw'n creu un eu hunain. When Meic won't teach his dragons a signal they're able to do, they make up their own. 
16:45Sigldigwt Mae Gwesty Sigldigwt ar agor! Heddiw cawn gwrdd Shani y poni ac Annie a'i chwn defaid. Today we meet Shani the pony and Annie and her sheep dogs. 
17:00New: 5 am 5 Pum cwestiwn mewn pum munud. Ymunwch Jack Quick wrth iddo osod pum cwestiwn newydd sbon bob dydd. Five questions in five minutes. Join Jack Quick as he sets five brand new questions. 
17:05Cic Dysgwn fwy am y sgrym gyda rheng-flaen y Scarlets, Wyn Jones a Ryan Elias, sgil arall gyda Rhys Patchell, sgidiau rygbi, a Sosbans y Strade yw'r sgwad. A must for all young rugby fans! 
17:25Pat a Stan Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig! Pat and Stan - two fun-loving mates who turn the most commonplace events into the craziest of adventures! 
17:35Sinema'r Byd Ffilm 15 munud i S4C a'r Undeb Darlledu Ewropeaidd wedi ei hanelu at blant rhwng 6 a 12 oed. A 15-minute film for S4C and the European Broadcasting Union aimed at 6-12 year-olds. 
17:50New: 5 am 5 Mae Jack Quick 'nl gydag atebion y pum cwestiwn wnaeth e osod yn gynharach. Faint gawsoch chi'n gywir? Jack Quick is back with the answers to the five questions he set earlier! 
17:55New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
18:00Chwys: Tynnu Rhaff Cymru Mae'r rhaglen heddiw yn dangos Pencampwriaethau Tynnu Rhaff Cenedlaethol Cymru o faes y Siroedd Unedig yng Nghaerfyrddin. The Wales National Tug of War Championships from Carmarthen. 
18:30Garddio a Mwy Mae Iwan yn trafod y dadleuon am ddefnyddio ml coffi yn yr ardd tra bod Meinir a Sioned yn creu gardd i ganolfan Covid yn Ysbyty Bryn Beryl, Pwllheli. Flowers, veg and life's good stuff. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
20:00New: Gm Gartre Cyfres cwis chwaraeon hwyliog ble fydd cefnogwyr o'r campau yn cystadlu yn erbyn seren o fyd chwaraeon. Sports quiz pitting super fans against stars from the sporting world and other faces. 
20:25New: Natur a Ni Unwaith eto, mae Morgan Jones a'i westeion yng ngerddi Garreglwyd yn trafod y bywyd gwyllt sydd ar garreg ein drws. We're at Garreglwyd Gardens once again today to discuss our wildlife. 
20:55New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
21:00Dyddiau Da: Cwpan Rygbi'r Byd Cyfle i ail-fyw Cymru v Awstralia yng Nghwpan Rygbi'r Byd 2019, gyda Steffan Powell, Ken Owens, Rhys Patchell a Bryn Terfel. A chance to relive Wales v Australia in the 2019 Rugby World Cup. 
22:00Sgwrs dan y Lloer Cyfle i fwynhau noson hamddenol arall yn yr ardd a sgwrs dan y sr, wrth i Elin Fflur sgwrsio ag eraill. Heno: Lisa Jn. Elin Fflur visits guests' gardens at night to chat about their lives. 
22:30Sioe Fach Fawr... Tregaron Owain Williams sy'n dilyn paratoadau cymuned Tregaron a'r cylch i greu sioe sy'n ddathliad o'u talentau lleol - y Sioe Fach Fawr! The Tregaron community assemble to stage a Big Little Show! 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Ty Ml Mae'n ddiwrnod dysgu sut mae edrych ar l anifail anwes yn yr ysgol, ond dydy pethau ddim yn mynd fel y dylen nhw. Things go wrong when the youngsters are supposed to be learning about pets.