This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday

Listings for S4c on Monday, June 1 2020

06:00Ynys Broc Mr Lili Mae Lili yn gwneud ffrind newydd ond yn ei ffeindio hi'n anodd dweud ffarwel. Lili meets an adorable new friend but finds it hard to say goodbye. 
06:10Dwylo'r Enfys Mae Enfys hefyd yn paratoi at gyngerdd arbennig - cyngerdd cn ac arwydd Nadoligaidd. Enfys is practising hard for a very special concert - a Christmas sing and sign concert. [SL] 
06:25Cymylaubychain Mae'n ddiwrnod golchi, ond does dim golwg o'r Glaw! Tybed a all Fwffa Cwmwl helpu'r Cymylaubychain i orffen y golch? It's washing day but where's Rain? Can the little clouds do the washing? 
06:35Cei Bach Daw efaill Buddug, sef Bronwen, i aros ati i Neuadd Fawr ac mae Buddug yn penderfynu chwarae tric ar bobl Cei Bach. Buddug's twin sister Bronwen comes to stay with her at Neuadd Fawr. 
06:50Sam Tn Mae Pontypandy yn llawn cyffro oherwydd y sioe lysiau a blodau, ond dyw e ddim yn gwrando ar gyngor Sam ynghylch ei domen gompost. Mike's compost heap causes a fire. 
07:00Ty Ml Mae'n ddiwrnod Chwaraeon yr Ysgol ac mae Morgan yn dysgu pa mor bwysig ydy gweithio fel tm. It's the school Sports Day, and Morgan learns the importance of working as a team. 
07:05Jen a Jim Pob Dim Mae Jen eisiau chwarae 'nyrsio' a daw ei chyfle pan glywir bod un o anifeiliaid y jwngl yn sl. Jen wants to play 'nurse' and she gets a chance when one of her jungle friends falls ill. 
07:20Timpo Mae gm Pel Darged Jo yn gor-redeg ac mae'r Rhwystrwyr yn cau y maes chwarae - Tmpo i achub y dydd! Jo's game of Target Ball overruns and the Blockers shut down the playing field - oh no! 
07:25Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae'r plant yn awyddus i wybod beth sy'n digwydd i'r sr yn ystod y dydd felly maen nhw'n ymweld 'r Coblyn Doeth yn y llyfrgell. The children visit the Wise Old Elf in the Elf Library. 
07:35Llan-ar-goll-en Mae Llan-ar-goll-en yn cystadlu yng nghystadleuaeth 'Pentref Taclusaf Cymru' a Mrs Tomos sy'n arwain yr ymgyrch. Llan-ar-goll-en is taking part in the 'Tidiest Village in Wales' competition. 
07:50Sion y Chef Mae Heledd angen gwneud cyflwyniad eisteddfod ac yn nerfus iawn. Diolch i Sin, mae ei chyflwyniad yn llwyddiant. Sin helps Heledd conquer her fear of speaking in public. 
08:00Peppa Mae Peppa a'i theulu yn benthyg cwch Taid Mochyn am ddiwrnod ar yr afon. Peppa and her family borrow Grandad Pig's boat for a day on the river. 
08:05Jambori Ymunwch Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae. Join Jam on a musical adventure full of interesting sounds and pictures. 
08:15Meic y Marchog Mae Meic yn credu y byddai tarian anferth yn llawer gwell na'i hen darian fach - ond ydy hyn yn wir? Meic decides a great big shield will be much better than his old one. But is he right? 
08:30Hafod Haul Mae'r anifeiliaid i gyd yn chwarae cuddio ar fferm Hafod Haul heddiw. All the animals are playing hide and seek at Hafod Haul farm today. 
08:45Syrcas Deithiol Dewi Mae bwni bach Bobo yn cael ei daflu i'r awyr ac yn mynd ar goll. Bobo's toy rabbit accidentally goes flying through the air. 
08:55Caru Canu Y tro hwn, cn draddodiadol am anturiaethau tair hwyaden, sef 'Tair Hwyaden Lon'. This time, we have 'Tair Hwyaden Lon' - a traditional song about the adventures of 3 jolly ducks. 
09:00Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach yn hoff iawn o ffa pob. The Little Princess discovers she likes baked beans. 
09:10Cacamwnci Mae Cacamwnci yn l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Cacamwnci is back with more funny and silly sketches to make you laugh! 
09:25Digbi Draig Mae Teifon yn helpu Glenys i dacluso eu cartref. Mae'n dod o hyd i'r lle perffaith i adael eu trugareddau - ty-coeden Cochyn! Teifion finds a novel way of helping Glenys to tidy up. 
09:35Straeon Ty Pen Mali Harries sydd yn adrodd stori Ffredi a'i lamp hud. Mali Harries tells the tale of Ffredi and his magical lamp. 
09:45Sbridiri Dewch i greu yng nghwmni'r cymeriad hoffus Twm Tisian a'i ffrind Lisa. Arts series for pre-school children in the company of the colourful character Twm Tisian and his friend Lisa. 
10:00Ynys Broc Mr Lili Mae Lili'n dod o hyd i declyn torri bisgedi ar y traeth ac yn penderfynu y byddai'n braf agor stondin yn gwerthu bisgedi. Lili finds a cookie cutter and decides to sell some biscuits. 
10:10Dwylo'r Enfys Heddiw mae Heulwen yn ymweld ag Efa - sydd yn byw ar fferm hyfryd yng Nghwmpenanner. Heulwen visits Efa - who lives on a farm in Cwmpenanner. The series using Welsh Makaton signing. [SL] 
10:25Cymylaubychain Mae Baba Melyn yn anghofus iawn heddiw. Sut y daw hi o hyd i'r holl bethau mae wedi eu colli? Baba Melyn (Baba Yellow) is very forgetful today. How will she find all the things she's lost? 
10:35Cei Bach Mae pawb yn cyd-dynnu i baratoi ystafell arbennig ar gyfer ymwelydd anghyffredin yng Ngwesty Glan y Don. The neighbours rush over to help Mari prepare for an unusual guest at Glan y Don. 
10:50Sam Tn Mae Norman eisiau sglefrfwrdd newydd wedi i Trefor yrru ei fws dros yr hen un! Norman gets into trouble trying to fish money out of the wishing well when he wants a new skateboard. 
11:00Ty Ml Mae Morgan a Maldwyn yn mynd i wersylla gyda Dadi, ond mae rhywbeth yn eu dychryn yn y nos, tybed beth sydd yna? Morgan and Maldwyn go camping with Dadi, but something frightens them. 
11:05Jen a Jim Pob Dim Mae Plwmp eisiau mynd i badlo ym mhwll yr ardd ond yn anffodus, dydy hi ddim wedi glawio ers tro ac mae'r pwll yn sych. Plwmp wants to go for a paddle in the garden pond but it has dried up! 
11:20Timpo Mae glaw yn dod a'r gm i ben, ond mae Bo, Jo a Mo am chwarae Po Bl ac mae Pili Po mewn byd yn gwarchod y Po Bach! Rain stops play when Bo, Jo and Mo want a game of odd ball. 
11:25Ben a Mali a'u byd bach o hud Dewch i ymuno Ben a Mali yn eu byd bach o hud. Join Ben and Mali in their magical world. 
11:35Llan-ar-goll-en Mae Tara ac Abracadebra'n herio'i gilydd i greu steil gwallt trawiadol i Mrs Tomos. Tara and Abracadebra challenge each other to create a stunning hairstyle for Mrs Tomos. 
11:50Sion y Chef Mae Magi'n benderfynol o wneud ei blawd ei hun drwy gael y felin i weithio unwaith eto ond mae drn Jac Js yn gwneud smonach o bethau. Today, Magi's determined to make her own bread! 
12:00Caeau Cymru Enwau a hanesion y caeau sy'n datgloi hanesion cyfoethog Tre'r Ddl yng Ngogledd Ceredigion. Field names in Tre'r Ddl, Ceredigion reflect the rich industrial history of the area. [SL] 
12:30New: Datganiad Dyddiol COVID-19 Darllediad byw o ddatganiad dyddiol Llywodraeth Cymru ar sefyllfa Covid-19. The Welsh Government's live daily statement on the Covid-19 situation. [SL] 
13:00Rhannu Mae'r gystadleuaeth yn parhau! Pwy wnaiff gipio'r 2000 a'u lle yn ffeinal y pencampwyr y tro yma? We continue! Who will claim the 2000 and their place in the Champions Final this time? 
13:30Cwpwrdd Epic Chris Y tro hwn fe fydd Chris yn coginio un o'i hoff brydau o'r tecaw sef shrimp lleol a saws XO. Hefyd: porc efo stwffin a chroen crispi, & mwy. Chris cooks one of his favourite takeaway dishes. 
14:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05FFIT Cymru Uchafbwynt taith trawsnewid y pump wrth ddatgelu eu pwysau terfynol ar ddiwedd y saith wythnos diwethaf. The culmination of Elen, Kevin, Ruth, Rhiannon and Iestyn's transformation journey. 
16:00Timpo Beth sy'n digwydd ym myd Timpo heddiw? What's happening in Timpo's world today? 
16:10Jambori Ymunwch Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! Join Jam on a musical adventure with interesting sounds and pictures! 
16:20Sam Tn Mae Jams a Sara yn gystadleuol iawn ac yn achosi helbul wrth fynd am dro. Jams and Sara are very competitive, and cause trouble on a nature trail. 
16:30Ynys Broc Mr Lili Mae Lili'n dod o hyd i declyn torri bisgedi ar y traeth ac yn penderfynu y byddai'n braf agor stondin yn gwerthu bisgedi. Lili finds a cookie cutter and decides to sell some biscuits. 
16:35Sion y Chef Mae Magi'n benderfynol o wneud ei blawd ei hun drwy gael y felin i weithio unwaith eto ond mae drn Jac Js yn gwneud smonach o bethau. Today, Magi's determined to make her own bread! 
16:45Cacamwnci Mae Cacamwnci yn l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Cacamwnci is back with more funny and silly sketches to make you laugh! 
17:00Mwy o Stwnsh Sadwrn Mwy o Stwnsh Sadwrn - hanner awr o LOLs gyda Owain, Mari a Jack o'u cartrefi - gemau, rapio, cystadleuthau a'ch fideos chi. Enjoy half an hour of LOLs with the gang from their homes. 
17:25New: Bwystfil Heddiw, rydyn ni'n cael cip olwg ar ddeg anifail sydd yn hoffi bod ar eu pennau eu hunain. Today, we're taking a look at ten animals who like to live on their own. 
17:35Hendre Hurt Dyma helyntion lloerig yr anifeiliaid gwallgo' draw ar fferm arbennig o hurt. Join the zany animals and their wild adventures on this crazy farm. 
17:45Oi! Osgar Anturiaethau Oscar y fadfall a'i ffrindiau yn yr anialwch chwilboeth. A cartoon following the adventures of Oscar and friends in the arid desert - as they try not to die of boredom! 
17:50New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
18:00Gwlad Moc Ym mhennod ola'r gyfres, bydd Iolo Williams yn trafod bywyd gwyllt a'r gwaith o ofalu amdano. Iolo Williams joins Moc Morgan to talk about wildlife and how to preserve it. Last in series. 
18:30Rhaglen Deledu Gareth Mae Gareth yr Orangutan yn falch o gyflwyno ei raglen deledu gyntaf, yn sgwrsio gyda selebs.& llawer mwy. Gareth the Orangutan is proud to present his very first TV programme! 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
20:00New: Sgwrs dan y Lloer Noson hamddenol yn yr ardd a chyfle arbennig am sgwrs dan y sr yng nghwmni Elin Fflur a rhai o wynebau cyfarwydd Cymru. Elin Fflur visits guests' gardens at night to chat about their lives. 
20:25New: Garddio a Mwy Mae Iwan yn cyfri pryfaid genwair i weld pa mor iach yw'r ardd, tra bod Sioned yn clodfori 'Troed y Golomen' a Meinir yn archwilio ardaloedd gwlyb. Flowers, veg and all life's good stuff. 
20:55New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
21:00New: Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. 
21:30New: Y Ty Rygbi Sut mae'n harwyr rygbi yn llenwi eu hamser yn ystod cyfnod Cofid 19? Y cyflwynydd rygbi Rhys ap William sy'n ffeindio allan. Latest from the rugby world during lockdown with Rhys ap William. 
22:00Dyddiau Da: Cymru v Awstralia 2018 PIgion gm Cymru v Awstralia o bencampwriaeth Cwpan y Byd Dan 20 2018. Cyfle ii guro'r Wallabies ifanc am tro cyntaf erioed. Highlights of Wales v Australia at the 2018 World Cup U20. 
23:00Eisteddfod T 2020 Ymunwch Trystan Ellis Morris a Heledd Cynwal ar gyfer uchafbwyntiau o'r Eisteddfod T, yr eisteddfod rithiol gyntaf erioed. Highlights from Eisteddfod T - the first ever virtual eisteddfod. 
00:05Teleshopping Home Shopping. 
01:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Bing Mae Swla a Bing yn gwersylla er mwyn gweld y Sr a'r Lleuad, ond mae cysgod rhyfedd yn codi ofn ar Bing tu mewn a thu fas. Sula & Bing are camping to see the Stars & Moon.