This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday

Listings for S4c on Sunday, June 7 2020

06:00Shwshaswyn Beth sy'n digwydd ym myd Shwshaswyn heddiw? What's happening in the Shwshaswyn world today? 
06:05Pentre Bach Mae Parri Popeth wedi blino'n ln ac felly'n mynd ar ei wyliau. Parri Popeth is shattered, so goes away on holiday. 
06:20Cymylaubychain Pwy sy'n gyfrifol am y llanast sydd yn y nen a sut mae mynd ati i dacluso? Who is responsible for the mess and how can it be cleaned up? 
06:30Sigldigwt Mae Gwesty Sigldigwt ar agor! Heddiw cawn gwrdd llygod bach a Gwen a'i neidr. Gwesty Sigldigwt is open! Today we meet some little mice and Gwen and her snake. 
06:45Amser Maith Maith yn l Rhaglen lle gallwn ddysgu mwy am gyfnodau arall ar hyd y canrifoedd. A programme in which we learn more about different periods in history. 
07:00Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae Ben yn hyfforddi ar gyfer gemau'r coblynnod. Mae Mali'n awyddus i helpu ond dydy hi ddim yn cael defnyddio ei phwerau hud. Ben is in training for the elf games and Mali wants to join in. 
07:10Loti Borloti Mae Efa'n drist ar l iddi chwilio ym mhobman am Cadi'r gath, a daw Loti Borloti i roi help llaw iddi. Efa is upset after she searches everywhere for Cadi the cat. But Loti comes to help. 
07:25Y Diwrnod Mawr Mae tad Xanthe yn gweithio am gyfnodau hir yn Norwy ac mae cryn edrych ymlaen at y diwrnod y bydd yn dod adref! Xanthe from Newport prepares for her dad's return from a long trip to Norway. 
07:40Syrcas Deithiol Dewi Mae bwni bach Bobo yn cael ei daflu i'r awyr ac yn mynd ar goll. Bobo's toy rabbit accidentally goes flying through the air. 
07:50Cacamwnci Mae Cacamwnci yn l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Cacamwnci is back with more funny and silly sketches to make you laugh! 
08:05Digbi Draig Mae Teifon yn helpu Glenys i dacluso eu cartref. Mae'n dod o hyd i'r lle perffaith i adael eu trugareddau - ty-coeden Cochyn! Teifion finds a novel way of helping Glenys to tidy up. 
08:15Jen a Jim a'r Cywiadur Mae 'na fochyn bach ar goll ar y traeth ond yn anffodus, dydy e ddim yn cofio lle mae'n byw. There's a little pig lost on the beach but unfortunately, he can't remember where he lives! 
08:30Sion y Chef Mae'r gaeaf yn golygu bod anifeiliaid gwyllt yn brin o fwyd, felly mae Sin ac Izzy'n cynnig helpu. When a cold winter makes food very scarce for the local wildlife Sion and Izzy help out. 
08:40Deian a Loli a'r Pry ar y Wal Mae yna brybusneslydyn gwrando ar sgyrsia' Deian a Loli - ond pam? There's a nosy little fly listening to Deian and Loli's conversations, and the twins need to findout why! 
08:55New: Pen-Blwydd Pwy? Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio ar gyfer plant bach. Entertaining and educational animated series for nursery school children. 
09:00Gwyllt ar Grwydr Mae Amanda'n teithio i Dde Affrica i ymuno thm Matopi Game Enerprises yn ardal Kimberley. Another chance to see Amanda working in South Africa where she falls in love with a giraffe! 
09:30Gwyllt ar Grwydr Yn rhaglen olaf y gyfres, bydd Amanda yn teithio i Ganada i chwilio am yr arth lwyd. In the final programme of the 2005 series, Amanda travels to Canada in pursuit of grizzly bears. 
10:00Blwyddyn y Bugail: Ioan Doyle Cyfres yn dilyn cyfnod ym mywyd y dringwr a'r bugail Ioan Doyle wrth iddo fentro i fyd ffermio defaid. Another chance to follow climber and shepherd Ioan Doyle as he takes up sheep farming. 
10:30Dechrau Canu Dechrau Canmol Yr wythnos yma, saith wythnos wedi dydd Sul y Pasg, rydym yn dathlu'r Sulgwyn. This week, seven weeks after Easter Sunday, we're celebrating Whitsun. 
11:00Oedfa Dechrau Canu Dechrau Canmol Yr wythnos yma, bydd yr Oedfa o dan ofal Elin Maher. This week, the Service will be under the care of Elin Maher. 
11:30Bois y Pizza O'r diwedd - mae'r bois yn cyrraedd yr Eidal. Cartre' pizzas. Ydy Smokey Pete yn barod am her heolydd y brifddinas? Finally, the boys arrive in Italy; the spiritual home of the pizza. 
12:00Caru Siopa Y gyflwynwraig Lara Catrin sy'n herio dau berson i gystadlu yn erbyn ei gilydd mewn sialens ddillad. Two fashion-conscious people compete against each other to transform charity shop items. 
12:30Chwaraeon y Dyn Bach Record byd a rasio ceir hefo Brian Roberts, y gwibiwr ifanc Tomi Roberts-Jones, ac Ysgol Hafod Lon. Another chance to meet a young sprinter and to find out about sport at Ysgol Hafod Lon. 
13:00Cegin Bryn Yn rhaglen olaf y gyfres bydd Bryn Williams yn coginio gyda madarch. In the final programme of the series, chef Bryn Williams cooks with mushrooms and forages for mushrooms near Beddgelert 
13:30Cegin Bryn Afalau fydd y canolbwynt heddiw, a bydd y cogydd Bryn Williams yn coginio fflapjacs afal, afalau wedi eu pobi a phwdin moethus 'tarte tatin' hefo hufen Calvados. Bryn cooks with apples. 
14:00Cwpwrdd Dillad Yn y rhalen hon o 2006, cawn gipolwg ar gwpwrdd dillad yr actores Maureen Rhys ym Mangor. 2006 edition featuring the clothes of actress Maureen Rhys and ex ringmaster Derfel Williams. 
14:30Cwpwrdd Dillad Yn y rhaglen hon o 2006 bydd y gantores Aloma James yn dangos cynnwys ei wardrob i Nia Parry. Singer Aloma Jones is among those revealing her clothes collection to Nia Parry. 
15:00Am Dro! Y tro hwn, mae'r pedwar cystadleuydd yn mynd ni i Lansteffan, Llanberis, Penllyn a Chaerffili. This time we go walking in Llansteffan, Llanberis, Llyn Peninsula and Caerphilly. 
16:00Ty Am Ddim Cyfres newydd sy'n rhoi ty am ddim i ddau berson i'w adnewyddu am 6 mis. Unrhyw elw mae'n nhw'n ei wneud, mae'n nhw'n cael ei gadw! New series that gives two people a free house to renovate! 
17:00Corau Rhys Meirion Y tro hwn: dod menywod sydd wedi eu cyffwrdd gan gancr y fron at ei gilydd, i rannu profiadau a chanu mewn cr arbennig. Forming a choir of women who have been touched by breast cancer. 
18:00Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. 
18:25New: Pobol y Cwm Omnibws Cipolwg yn l dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. Omnibus edition looking back at events in the fictional village of Cwmderi over the past week. With on-screen English subtitles. 
19:15New: Newyddion S4C Newyddion y penwythnos. Weekend news. 
19:30New: Dechrau Canu Dechrau Canmol Clywn gan un sy'n gefn i deuluoedd a staff ar y llinell flaen, yr Uwch Gaplan, Euryl Howells. We hear from one who supports families and front line staff - Senior Chaplain, Euryl Howells. 
20:00New: Priodas Pum Mil - Goreuon Cyfle i ail-fwynhau priodasau cyfres gyntaf Priodas Pum Mil yn y bennod arbennig yma. Trystan Ellis-Morris and Emma Walford take a look back over the first series of Priodas Pum Mil. 
21:00New: Galar yn y Cwm Cipolwg ar ardal Cwm Tawe yn ystod Covid 19 a sut mae'r cwm a threfnwyr angladdau 'Roger Castle & Daughter' yn ymdopi. Documentary about funeral directors in the Swansea Valley during Covid. 
22:00Ras yn Erbyn Amser Dilynwn Lowri Morgan wrth iddi ymgymryd sialens i gystadlu yn ras anodda'r byd - Marathon y Jyngl. Following Lowri Morgan as she prepares to take part in the Jungle Marathon 
22:30Y Fets Cyfres newydd ac mae achos brys yn y practis wrth i Tess y ci defaid gael ei tharo gan dractor. The vets return: Stella the bullmastiff fights for her life, and a horse needs an eye removed. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Ynys Broc Mr Lili Mae Tarw mewn trafferth ar y graig fawr ond mae Lili'n dod i'w helpu! Tarw is spotted in trouble on the cliff. Lili to the rescue!