This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday

Listings for S4c on Wednesday, July 18 2018

06:00Hafod Haul Mae Heti'n rhannu llond basged o afalau gyda'r anifeiliaid i gyd, ond mae Mostyn y mochyn barus yn penderfynu bwyta afalau pawb. Heti has a basket of tasty apples from the farmer next door. 
06:15Digbi Draig Mae pob math o bethau anghyffredin yn cael eu dwyn ar hyd a lled Pen Cyll. Unusual items are being taken from all over Applecross. Digby decides to track down the mysterious taker. 
06:25Guto Gwningen Wedi i Benja ddod o hyd i feillionen, mae Guto'n chwarae triciau arno i'w gael i gredu ei bod yn lwcus. When Benja finds a four-leaf clover, Guto tricks him saying it brings good luck. 
06:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:50Ty Ml Mae Morgan yn dysgu gwers bwysig iawn heddiw, sef bod teulu yn bwysig i bawb. Today, Morgan learns an important lesson; that family is important to everybody. 
07:00Boj Mae hi'n ddiwrnod Mabolgampau yn yr Hwylfan Hwyl. It's Sports Day and although Boj has never competed in anything like this before he accidently wins all the medals. 
07:10Heini Yn y rhaglen hon bydd Heini yn dychmygu ei bod yn ymweld 'r ysbyty. In this programme Heini visits an imaginary hospital. 
07:25Twm Tisian Mae gan Twm driciau hud a lledrith i'n diddanu ni heddiw. Twm is a magician today and has all sorts of funny tricks up his sleeve. 
07:35Bing Mae Bing yn chwarae yn yr ardd pan mae'n gweld ei gysgod. Bing is playing in the garden when he sees his shadow. 
07:45Deian a Loli A'r Cadw Mi Gei Mae Loli'n benderfynol o gael arian o'i chadw-mi-gei ond mae'r mochyn yn bod yn ystyfnig ac yn gwrthod gadael iddi agor y plwg. Loli wants money from her piggybank but the pig isn't happy! 
08:00Sara a Cwac Mae Sara a Cwac yn dod ar draws ymbarl coch digon rhyfedd. Sara and Cwac come across a strange, red umbrella. 
08:05Y Diwrnod Mawr Mae Rhys yn penderfynu trefnu barbeciw ar gyfer ei deulu a'i ffrindiau. Fe ei hun fydd yn paratoi'r byrgers a'r selsig! Butcher's son Rhys arranges a barbecue and make the sausages himself! 
08:20Wmff Mae Wmff yn mynd gyda'i fam i'r parc i gael picnic. Ond yna'n sydyn mae Wmff yn eistedd ar y bwyd i gyd! Wmff goes with his mother to the park to have a picnic. But then he sits on the food! 
08:30Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
08:40Meic y Marchog Pan fo Meic yn darganfod fod y Llychlynwyr wedi mynd sosbannau Sbarcyn mae'n benderfynol o'u cael yn l. Meic tries to get Sbarcyn's cooking pots back from the Vikings. 
08:55Marcaroni Mae 'na rywbeth rhyfedd iawn wedi digwydd i Oli Odl heddiw - mae pob gair mae hi'n ei ddweud yn swnio'n anghywir. Something very odd has happened to Oli - every word she says sounds funny. 
09:10Stiw Mae Stiw yn dod o hyd i dwmpath morgrug ac yn credu y bydd y morgrug yn gwneud anifeiliaid anwes ardderchog! Stiw finds an anthill and believes the ants will make excellent pets! 
09:20Oli dan y don Mae Beth ac Oli yn tynnu lluniau o greaduriaid dan y mr. Ond mae Dyf y Deifar wedi chwarae tric arnyn nhw. Dyf the Diver has played a trick on Beth and Oli. 
09:35Nodi Mae Nodi yn helpu'r mr-forwynion i ymarfer ar gyfer eu bale dwr. Noddy helps the mermaids as they rehearse their water ballet. 
09:45Tecwyn y Tractor Mwy o anturiaethau'r tractor bach coch. More adventures with the little red tractor. 
10:00Hafod Haul Mae Heti'n sl yn ei gwely ar fferm Hafod Haul heddiw, ond mae'r anifeiliaid yn aros am eu bwyd. Heti is ill in bed, but all the animals are waiting for their breakfast. Who can help? 
10:15Digbi Draig Wrth hedfan efo Glenys un bore mae Teifion yn cael damwain ddrwg ac yn codi o'r llwyni wedi anghofio pwy yw e. Teifion crash-lands one morning and rises from the bushes wondering who he is. 
10:25Guto Gwningen Mae Watcyn yn gwylltio Hen Ben trwy ddwyn ei sbectol ac mae'n rhaid iddo ddibynnu ar Guto a'i ffrindiau i'w achub rhag llid y dylluan. Watcyn Wiwer angers Hen Ben Owl by taking his glasses. 
10:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:50Ty Ml Mae Morgan yn dysgu nad ydy e'n gwybod bob dim a bod angen gwarando ar y rhai sydd yn hyn nag e ambell waith! Morgan finds out that he doesn't know everything and should listen to others. 
11:00Chwilio am Cyw Mae Cyw wedi mynd i rywle ond ble 'sgwn i? Ymunwch 'r criw wrth iddyn nhw geisio dod o hyd i Cyw ar y fferm. Cyw is hiding somewhere - is she on the farm? 
11:05Darllen 'Da Fi Stori am Sbardun y ci defaid ar y fferm. A story about Sbardun the sheepdog on the farm. 
11:10Dwylo'r Enfys Ymunwch Heulwen wrth iddi lanio ar gyrion Bethesda i gyfarfod ffrind newydd o'r enw Idris. Join Heulwen as she lands near Bethesda to meet a new friend, Idris who lives on a farm. [SL] 
11:25Gwdihw Mae'r milfeddyg yn edrych ar y marmoset a chawn gwrdd Pero'r ci a moch bach Fferm Dihewyd. The vet checks up on the marmoset and we meet Pero the dog and the piglets on Diheywd farm. 
11:40Sbridiri Mae Twm a Lisa yn creu ceffyl ac yn mwynhau ailgreu fferm yng nghwmni plant Ysgol y Babanod Abergwaun. Twm and Lisa make a hobby horse and create a farm with children from Fishguard. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Mandela Cyfle arall i weldTweli Griffiths yn trafod taith Nelson Mandela i ryddid personol a chenedlaethol. Another chance to review Nelson Mandela's extraordinary life, 100 years since his birth. 
13:00New: Prynhawn Da Bwyd a diod 'vegan' fydd yn cael sylw'r ymgynghorydd bwyd, Sarah Philpott y prynhawn yma. Advice on going vegan and a look back over the 50 years since the Cardiff Commonwealth Games. 
13:55Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:00Seiclo: Le Tour de France - 11 Cymal 11 yn cynnwys dwy ddringfa gategori uwch, cyn y ddringfa gategori 1 i'r llinell derfyn yn La Rosire. Stage 11 - two HC climbs, before the category 1 ascent to La Rosire. 
16:30Olobobs Pan fo Cwyn-wr yn colli rheolaeth dros ei 'sgidiau sglefrolio mae'r Olobobs yn creu Brenin Jeli i'w helpu i lanio! The Olobobs create King Jelly to provide a soft landing for Groan Up. 
16:35Sam Tn Mae Mandy'n darganfod bod garddio'n gallu bod yn beryglus os nad wyt ti'n ofalus! Mandy learns that gardening can be dangerous if you're not careful! 
16:45Y Diwrnod Mawr Dilynwn Megan o Lanberis i'r Iseldiroedd lle mae'n dathlu pen-blwydd ei thadcu sy'n byw yno. Megan travels from Llanberis to the Netherlands to celebrate her grand-dad's birthday. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05New: Mwydro Yr wythnos yma bydd y criw yn trafod athrawon. This week the crew will discuss teachers. 
17:15Ben 10 Mae tadcu Macs wedi bod yn trefnu'r diwrnod hwn ers misoedd. Trip i barc thema'n llawn atyniadau diddorol. Ond pam mae'r lle yn wag? Ben visits a theme park but why is it empty? 
17:35Dennis a Dannedd Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Dennis the Menace a'i gi, Dannedd. Animation featuring the Beano character Dennis the Menace and his dog. 
17:50Pat a Stan Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig! Pat and Stan - two fun-loving mates who turn the most commonplace events into the craziest of adventures! 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Chwaraeon y Dyn Bach Pl-fasged a saethu colomennod clai hefo Rhys a Heledd Lewis; twrnamaint boccia, a'r athletwr Mathew Williams. James Lusted looks at wheelchair basketball, clay pigeon shooting and boccia. 
18:30New: Caru Casglu Cawn weld casgliad enfawr o filwyr a hanes Rhyfel Cartref America, dillad trwy'r degawdau a llofnodion. American Civil War memorabilia, a collection of clothes and some autographs. 
19:00New: Heno Y seryddwr Rhodri Evans, yr actores Catherine Ayers a'r comedwr Beth Angell fydd yn y stiwdio. With guests actress Catherine Ayers; comedienne Beth Angell and astronomer Rhodri Evans. 
20:00Pobol y Cwm Yn dilyn straen yr wythnosau diwethaf, daw DJ i benderfyniad. Mae Angharad yn chwarae gm beryglus. After a very stressful few weeks, DJ makes a decision. Angharad plays a dangerous game. 
20:25New: Adre: Lowri Evans Y tro hwn, bydd Nia yn ymweld chartref y gantores Lowri Evans. This week, Nia visits the home of singer Lowri Evans. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Dim Byd Sbeshial Ymunwch Chuckles, Mari Lovgreen a gweddill y criw wrth iddynt gael cwmni Yws Gwynedd yn rhaglen ola'r gyfres. The crew chat to Yws Gwynedd in the final programme of the series. 
22:30Seiclo: Le Tour de France - 11 Uchafbwyntiau Cymal 11 gyda dwy ddringfa gategori uwch, cyn y ddringfa gategori 1 i'r llinell derfyn yn La Rosire. Stage 11 highlights. Two HC climbs and a category 1 ascent to La Rosire. 
23:00Bois y Pizza Mae'n amser i gystadlu yng nghystadleuaeth pizza fwya'r byd, y Campionato Mondiale della Pizza yn yr Eidal. In the final episode, the boys face the judges at the World Pizza Championships. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Rapsgaliwn Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn datrys cyfres o bosau. Rapsgaliwn travels across Wales, rapping and dancing at every opportunity.