This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday

Listings for S4c on Monday, April 30 2018

06:00Hafod Haul Mae Jaff a Heti yn penderfynu cystadlu mewn Sioe Dalent ar y teledu. Jaff and Heti decide to compete in a talent show on the television. 
06:15Bobi Jac Mae Bobi Jac a Crensh y gwningen ar antur mewn berllan ac yn dweud hel?. Bobi Jac and Crensh enjoy an adventure in the orchard. 
06:25Guto Gwningen Mae craig anferthol ar fin disgyn yn y dyffryn, ac fe all ddinistrio ty Mrs Tigi-Dwt! With a landslide about to fall in the valley, can the friends avert disaster? 
06:40Tomos a'i Ffrindiau Mae pob injan ar ynys Sodor wedi cynhyrfu gan fod Seren Arbennig am gael ei gosod yng ngorsaf Knapford. A Special Star is to be placed in Knapford Station to help make wishes come true. 
06:50Ty M?l Mae pawb yn gwybod bod angen bwyta'n iach, ond tydy pawb yn Ty M?l ddim yn hoffi bananas. Everybody knows they should eat healthily, but not everybody in the Hive likes bananas. 
07:00Boj Pan mae Daniel a Rwpa yn methu ennill eu bathodynnau nofio, mae Boj yn annog ei ffrindiau i gael hwyl sblisian sblasian yn y pwll. Boj encourages his buddies to have sploshy fun in the pool. 
07:15Jen a Jim Pob Dim Mae 'na rywbeth rhyfedd iawn yn digwydd i'r ardd; mae dail y coed wedi colli eu lliw ac mae rhai o'r anifeiliaid wedi diflannu. There are strange goings-on in the garden! What is happening? 
07:30Peppa Caiff y plant drip i Barc Deinosoriaid i ddathlu pen-blwydd Llion Llwynog. To celebrate Llion Llwynog's birthday, the children go on a trip to a Dinosaur Park. 
07:35Bing Ar y ffordd i siop Pajet mae Bing a Fflop yn chwarae gyda Arlo'r gath. On the way to Pajet's shop Bing and Flop stop to play with Arlo the cat. 
07:45New: Asra Bydd plant o Ysgol Cwm Gwyddon, Abercarn yn ymweld ag Asra yr wythnos hon. Children from Ysgol Cwm Gwyddon, Abercarn visit Asra this week. 
08:00Cymylaubychain Mae Haul druan yn teimlo'n s?l. Sut gall y Cymylaubychain ei helpu i deimlo'n well? Sun's feeling poorly. What can make him feel better? 
08:10Sali Mali Mae Jac Do'n hoff iawn o chwarae ? thelyn Sali Mali, er ei fod yn gwybod nad oes hawl ganddo wneud. Jac Do can't resist playing with Sali Mali's harp even though he knows he shouldn't. 
08:15Y Teulu Mawr O ddeall nad ydy Mr Blin wedi cael gwyliau erioed mae'r plant yn cynnig gwarchod y siop iddo. Realising that Mr Blin has never been on holiday, the children offer to run the shop for him. 
08:30Cled Dewch gydag Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch. Fun with Cled and friends as they discover the wonderful world around them. 
08:40Meic y Marchog Mae Meic am gael mwy o bethau na neb arall i'w ffeirio yn y ffair felly mae'n mynd ? phethau pobl eraill heb ofyn. Meic collects things that don't belong to him but he learns this is wrong. 
08:55Dwylo'r Enfys Mae Heulwen a Cawod yn cael hwyl a sbri efo Guto ym Mhen Llyn. Heulwen and Cawod visit Guto in Pen Llyn. Guto takes them to help out on Taid's farm and Guto gets a ride on the tractor. [SL] 
09:10Stiw Mae Stiw, Elsi a Taid yn creu deinosor allan o focsys cardfwrdd, clustogau ac un o gynfasau Nain. Stiw, Elsi and Taid build a dinosaur out of cardboard boxes, pillows and a sheet. 
09:25Oli dan y Don Mae Warden a Shane yn gystadleuol iawn ymhob maes. Oherwydd hyn maent yn colli rheolaeth ar falwn tywydd sy'n peryglu eu bywydau. Warden and Shane put their own lives, and Oli's, in danger. 
09:35Nodi Mae'r goleudy wedi torri a rhaid rhybuddio'r m?r-ladron am berygl y creigiau yn y m?r! The lighthouse has broken, and there's nothing to warn the pirates about the rocks! 
09:45Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and his two friends. 
10:00Hafod Haul Mae Owi'r ddafad wedi penderfynu ei fod am fyw yn y ty. Ond tybed sut noson o gwsg gaiff Owi yn y lolfa? Owi the sheep has decided he wants to live in the house. Will he sleep well there? 
10:15Bobi Jac Mae Bobi Jac a'r Gofodwyr Bochdew yn chwarae pi-po mewn antur yn y gofod. Bobi Jac enjoys a space adventure with Hamster. 
10:25Guto Gwningen Mae Guto, Lili a Benja yn cyfarfod yr enwog 'Jac Siarp', y pysgodyn mawr na wnaeth hyd yn oed tad Guto lwyddo i'w ddal. Guto and his friends encounter the legendary 'Jac Siarp' fish. 
10:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:50Ty M?l Mae Morgan a'r criw yn aros yn eiddgar am y gwanwyn. Morgan and his friends are waiting excitedly for spring to arrive. 
11:00Boj Mae Daniel yn clymu balwnau parti at ei degan pengwin er mwyn iddo allu hedfan. Daniel attaches party balloons to his toy penguin so he can fly. 
11:15Jen a Jim Pob Dim Mae 'na ras fawr yn digwydd ar y traeth heddiw rhwng Sebra, Fflamingo a Mwnci ac mae pob un yn siwr y byddant yn ennill! It's race day and Zebra, Flamingo and Monkey each want to win! 
11:30Peppa Mae Peppa'n dysgu Carwen sut i neidio mewn pyllau mwdlyd. Peppa and George meet Carwen Cangarw and her brother Colwyn. Peppa shows Carwen how to jump up and down in muddy puddles! 
11:35Bing Mae Bing a Fflop yn clywed swn tincial cyfarwydd fan hufen i? Myfi ac maen nhw'n rhuthro ar ei h?l. Bing and Fflop hear the familiar jingle of Gilly's ice cream van and race after her. 
11:45Asra Bydd plant o Ysgol y Graig, Llangefni yn ymweld ag Asra y tro hwn. Children from Ysgol y Graig, Llangefni visit Asra this week. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Teithiau Tramor Iolo Iolo Williams sy'n teithio i Gosta Rica i ymweld ag un o goedwigoedd trofannol gorau'r byd ym Mharc Cenedlaethol Corcovado. Iolo Williams studies anteaters, tapirs and bats in Costa Rica. [SL] 
12:30Wil ac Aeron: Taith Rwmania Taith newydd yn y camperfan dros 4000 o filltiroedd i bwynt pellaf a mwya' dwyreiniol Ewrop, Rwmania. The two farmers set off in their campervan on a new adventure - a trip to Romania. 
13:00Ar y Bysus Dilynwn y cwmniau bysus Y Brodyr Richards, Aberteifi; Bysiau Cwm Taf, Hendy-gwyn, a chwmni Midway, Crymych. New series following three family bus companies in West Wales. 
13:303 Lle: Cleif Harpwood Cawn gwmni'r cyfarwyddwr a'r cerddor Cleif Harpwood yr wythnos hon. Cleif Harpwood takes us to Pontrhydyfen in the Amman Valley, the Urdd camp in Llangrannog and Theatr Felinfach. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05New: Pengelli Mae Annette yn gosod trap i Rhodri ac mae Harri'n cael cynnig bod yn gynghordydd. Annette sets a trap for Rhodri and Harri is offered a position as a councillor. 
15:30Byd Pws Gan ddechrau yn ninas fyrlymus Marrakesh, taith unigryw Dewi Pws Morris ar draws mynyddoedd Yr Atlas. Dewi Pws visits Morocco and tries to cross the Atlas Mountains on foot. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ?l ysgol. Programmes for youngsters after school: Sara a Cwac, Jen a Jim Pob Dim, Igam Ogam, Twt, Sam T?n. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Mabinogi-ogi! Mae 'na dd?t a phriodas, hud a lledrith, chwerthin a ch?n yn stori Manawydan. This week there's a date and a wedding, some magic and mystery and a song in the story of Manawydan. 
17:30Bernard Mae Bernard yn meddwl mai fe yw'r ffensiwr gorau ond ydy e'n iawn? Bernard thinks he is a master fencer but Lloyd challenges him to a battle in order to show him who is really the best. 
17:35Sgorio Ymunwch ? Morgan Jones am gyffro penwythnos olaf y tymor arferol yn Uwch Gynghrair Cymru JD. All the action from the final round of matches in the JD Welsh Premier League season. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Y Ty Arian Y tro hwn, byddwn ni'n croesawu'r teulu Davies-Owens o Ferthyr Tudful i'r Ty Arian. We meet the Davies-Owens family from Merthyr Tydfil. Will they get their finances back on track? 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
20:00Pobol y Cwm All Si?n ddim credu ei glustiau pan mae Anita yn datgelu ei chynllun i gael babi. Si?n can't believe his ears when Anita reveals her plans to have a baby. 
20:25New: Garddio a Mwy Mae Iwan yn coginio gyda rhiwbob o'r ardd wrth i Sioned dynnu ein sylw at y blodyn tymhorol hyfryd hwnnw, lili Mai. Cooking with rhubarb and the joys of the Lily of the Valley. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. 
22:00New: Ralio+ Holl uchafbwyntiau pumed rownd Pencampwriaeth Rali'r Byd o'r Ariannin. Highlights of the fifth round of the WRC from Argentina. 
22:30FFIT Cymru Lisa Gwilym sy'n dilyn trydedd wythnos cynllun bwyd a ffitrwydd ein pum Arweinydd. Lisa Gwilym follows the third week of the diet and fitness plan of our five Leaders. 3/8 
23:30Mike Phillips a'r Sirens Mae'r merched yn symud yn agosach at ennill Adran 2 ac mae ganddynt un cyfle olaf i wireddu'r freuddwyd. Months of hard work reach a climax. Can the girls win Division 2? Last in series. 
00:05Teleshopping Home Shopping. 
01:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Yr Ysgol Bydd criw o Ysgol Llanrug ac Ysgol Sant Curig yn edrych ar ?l pob math o anifeiliaid anwes. The youngsters are looking after all sorts of pets and animals in today's programme.