This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday

Listings for S4c on Sunday, August 16 2020

06:00Shwshaswyn Heddiw, mae gan y Capten botel ddiddorol, mae Seren yn chwarae photiau halen a phupur, ac mae Fflwff yn mwynhau powlenaid o gawl. Today, the Captain has an interesting bottle... 
06:05Sbridiri Mae Twm a Lisa yn creu pypedau llaw ac yn cynnal sioe. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Maenclochog. Twm and Lisa enjoy making glove puppets. They also visit children at Maenclochog School. 
06:25Y Teulu Mawr Mae Malan yn benderfynol o feistroli Dawns y Rhubanau i'w pherfformio yng nghyngerdd yr ysgol. With a little help from Modlen, Malan performs the Dance of the Swirling Ribbons at a concert. 
06:35Jambori Dewch gyda Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! Join Jam on a musical adventure with interesting sounds and pictures! 
06:45Jen a Jim Pob Dim Dydy Fflamingo ddim yn aros yn llonydd ddigon hir i'r criw ei fesur. Tybed oes ffordd arall o'i fesur? Flamingo doesn't stay still long enough to be measured. How else can they measure him? 
07:00Cymylaubychain Mae Enfys eisiau cysgu, sy'n profi ychydig yn anodd gyda'r holl swn sydd yn y nen heddiw. Rainbow wants to sleep but there's too much noise. 
07:10Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn yn ymweld fferm yn y bennod hon er mwyn darganfod sut mae gwln yn cael ei greu. Rapsgaliwn will be visiting a farm in this episode to discover how wool is made! 
07:25Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero'n dod o hyd i hosan lychlyd o dan ei wely ac yn mynd i Ocido i ddarganfod pam ei bod yn dod dagrau i'w lygaid. Blero finds a dusty sock and wonders why it makes him tearful. 
07:40Gwdihw Heddiw bydd Megan yn gweld sut mae gofalu am loi bach ac yn cwrdd hwyaid Ysgol Penrhyncoch. Megan finds out how to look after young calves and we meet the ducks at Penrhyncoch School. 
07:55Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
08:05Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a Ned Nodyn wrth iddynt osod sialens i griw o Ysgol Pencae, Llandaf. Join Dona Direidi and Ned Nodyn as they challenge kids from Ysgol Pencae Llandaff to learn a song. 
08:20Sion y Chef Mae Sam wedi mynd am drip pysgota ac wedi mynd bocs o lysiau Sin gydag e mewn camgymeriad! Sut fydd y criw yn datrys hyn tybed? Sam mixes up a box of ice with a box of vegetables! 
08:35Ynys Adra Cyfres yn dogfennu'r hyn y mae plant Cymru yn ei wneud wrth hunanynysu, drwy gyfrwng flogs wedi eu creu ganddyn nhw. Vlogs documenting what the children of Wales are doing in self-isolation. 
08:50New: Penblwyddi Cyw Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebrating your birthday, you may be lucky enough to see your photo on today's Cyw! 
08:55New: Pen-Blwydd Pwy? Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio ar gyfer plant bach. Entertaining and educational animated series for nursery school children. 
09:00Y Cosmos Dilyn taith golau o'r haul i'r ddaear wrth i ni geisio darganfod sut mae'r bydysawd yn gweithio. The million year journey of light from the sun to earth as we explore how the universe works. 
10:00Y Castell Jon Gower sy'n olrhain hanes y Castell, yma yng Nghymru, dros y ffin a draw ar y cyfandir. Three-part series. Jon Gower traces the history of the Castle, here in Wales and across Europe. 
11:00Llefydd Sanctaidd Taith o gwmpas rhai o lefydd mwyaf sanctaidd Ynysoedd Prydain yng nghwmni Ifor ap Glyn. Yr wythnos hon ynysoedd yw'r thema. Ifor ap Glyn explores holy islands in the UK including Llanddwyn. 
11:30Dal Ati: Sgwad Sr Cymru Cawn gwrdd 'r pl-droediwr Gethin Jones a Chloe James sy'n chwarae pl-rwyd. Osian and Nia meet footballer Gethin Jones and netball player Chloe James. Following this, Ar Werth. 
12:30Glan Llyn Taith i ben yr Wyddfa ac amser dweud ffarwel i Wersyll yr Urdd Glan Llyn. A trip to the top of Snowdon and time to say goodbye to Glan Llyn. Last in series. 
13:00Heno Aur Y tro hwn, mae Angharad Mair a Sin Thomas yma i chwerthin a rhyfeddu ar rai o straeon mawr Heno ym 1992, pan roedd Cymru yn le hollol wahanol! New series celebrating 30 years of Heno. 
13:30Sgwrs dan y Lloer Cyfle arall am sgwrs dan y sr yng nghwmni Elin Fflur - y tro hwn, y gantores Aloma Jones sy'n westai. Relaxing in the garden with Elin Fflur tonight will be singer Aloma Jones. 
14:0004Wal Cartref newydd y pensaer Iwan Thomas yn Aberaeron, byngalo Indiaidd a thy yn Llansteffan. The home of architect Iwan Thomas, an Indian style bungalow and a house in Llansteffan. 
14:3004Wal Cartrefi diddorol yng nghwmni Aled Samuel gan gynnwys Cwrt Penclawdd ger y Fenni a thy retro yng Nghaerdydd. Interesting homes from the 2004 series, in Cardiff, Abergavenny and Dolgellau. 
15:00Celwydd Noeth Y cwis heb gwestiynau - yr her fydd dewis pa gelwyddau noeth sy'n cuddio yng nghanol cyfres o ffeithiau. The quiz without questions - the challenge is to find the lie amongst the facts. 
15:30Celwydd Noeth Y cwis heb gwestiynau - yn mynd am y jacpot yr wythnos yma fydd y ffrindiau Llyr a Bethan. The quiz without questions - going for the jackpot this week are friends Llyr and Bethan. 
16:00Ty Am Ddim Cyfres newydd sy'n rhoi ty am ddim i ddau berson i'w adnewyddu am 6 mis. Unrhyw elw mae'n nhw'n ei wneud, mae'n nhw'n cael ei gadw! New series that gives two people a free house to renovate! 
17:00Waliau'n Siarad O ganolfan ddinesig i garchar a chlwb nos, Aled Hughes a Sara Huws sy'n datgelu haenau hanes hen neuadd y dre Merthyr, sef Redhouse Cymru. A look at the history of Merthyr's old town hall. 
17:55Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. 
18:20Pobol y Cwm: Kath Y tro hwn, cawn ddod i adnabod Kath yn well, yng nghwmni'r actor Siw Hughes. In this programme, we get to know Kath's character a lot better, in the company of actor Siw Hughes. 
18:45Pobol y Cwm: Colin Cyfres newydd. Y tro hwn, fe ddown i adnabod cymeriad Colin dipyn yn well, a hynny dan arweiniad yr actor Jonathan Nefydd. We learn more about the character of Colin from Pobol y Cwm. 
19:15New: Newyddion S4C Newyddion y penwythnos. Weekend news. 
19:30Dechrau Canu Dechrau Canmol Cyfle i weld rhai o uchafbwyntiau'r gyfres. Highlights with Cr Glanaethwy, Gwyneth Glyn, Elgan Llyr Thomas, Cr Siambr Cymru, Mary-Jane O'Doherty, Waun Ddyfal & Bechgyn Bro Taf choirs. 
20:00New: Lle Bach Mawr Ymunwch a'r cynllunwyr Carwyn Lloyd Jones, Mandy Watkins a Gwyn Eiddior sy'n derbyn her o adnewyddu lle bach yn ddihangfa fawr. A challenge to renovate a small space into an amazing area. 
21:00Clwb Rygbi: Super Rugby Aotearoa Uchafbwyntiau estynedig nawfed rownd Super Rugby Aotearoa, cystadleuaeth rhwng pum tm proffesiynol Seland Newydd. Extended highlights from the ninth round of Super Rugby Aotearoa. 
22:00Huw Edwards a Stori Cymry Llundain Huw Edwards sy'n teithio o ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg i'n cyfnod ni heddiw. Huw Edwards travels from the late 19th century to the present day as he looks at the Welsh in London. 
23:00Prosiect Pum Mil Trigolion Cydweli sy'n galw am gymorth y cyflwynwyr y tro yma er mwyn trawsnewid darn o dir yng nghanol dre yn ardd synhwyraidd. The crew seek to create a sensory garden for the community. 
00:05Teleshopping Home Shopping. 
01:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Peppa Mae Peppa a'r teulu yn mynd i weld arddangosfa am y lleuad yn yr amgueddfa efo ffrind George, Edward Eliffant. Peppa and her family go to see an exhibition about the moon in the museum.