This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday

Listings for S4c on Monday, March 2 2020

06:00New: Bing O na - does dim mwy o sticeri Wil Bwni Wb i Bing wedi ei frechiad ac mae Pando'n dychryn wrth iddo gredu fod y brechiad wedi brifo. Bing is brave for his vaccination, but Pando worries. 
06:10Oli Wyn Diwrnod prysur yn Noc Penfro heddiw! Mae Kim a chriw'r dociau angen help craen mawr i godi a symud pethau. Kim and the dock crew need the help of a big crane to lift and move things. 
06:20Patrl Pawennau Mae'n rhaid i Gwil a'r Pawenlu chwarae gm pl-fasged yn erbyn tm pl-fasged Maer Campus. The PAW Patrol and Gwil have to play a basketball against Mayor Campus's basketball team. 
06:35Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:45Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae Ben, Mali a Magi Hud yn mynd i'r felin wynt i geisio dod o hyd i flawd i wneud brecwast i'r Brenin. King Rhi wants bread for his royal breakfast, but there isn't any flour in the castle. 
07:00Syrcas Deithiol Dewi Mae rhywun llwglyd iawn yn dwyn tartenni banana Heulwen. Ond pwy ydy'r lleidr? There is a very hungry thief in the circus today. Someone keeps stealing Heluwen's Banoffee pies. 
07:10Timpo Adref Heb Fod Adref. Bydd cysgu dros nos yn Nhy Ffin yn hwyl ond mae gan Berwyn hiraeth. Home Away From Home: A sleepover at Ffin's would be great fun if Berwyn wasn't feeling homesick. 
07:20Amser Maith Maith yn l Stori o adeg y Rhyfel Byd Cyntaf sydd gan Tadcu i Ceti heddiw yn Amser Maith Maith yn l. Today Grandad has a story from The First World War. 
07:35New: Nos Da Cyw Sh! Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Heddiw cawn stori am ben-blwydd Bolgi. Today's story is about Bolgi's birthday. 
07:45Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jcs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
08:00Meripwsan Mae Meripwsan yn cael syniad am sut i atal y brain rhag dwyn hadau llysiau Wban. Meripwsan hatches a plan to stop the crows from stealing Wban's seeds. 
08:05Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
08:15Ysbyty Cyw Bach Dydy Plwmp ddim yn clywed ac mae angen gromedau yn ei glustiau. Plwmp can't hear and needs grommets in his ears. A series for youngsters taking the headache out of going to hospital. 
08:30Bach a Mawr Mae hi'n ddiwrnod cyntaf y ganwyn ac mae Bach a Mawr am lanhau'r ty. Ond a fyddan nhw'n gwneud hynny? It's the first day of spring and Bach and Mawr are going to clean the house. 
08:45Llan-ar-goll-en Mae Dr Jim wedi creu dyfais newydd sbon, llyfr sy'n gallu siarad pob iaith dan haul. Dr Jim has created a new device - a book which can speak every language on earth. 
09:00Guto Gwningen Mae Nel Gynffon-wen ofn y tywyllwch, felly mae Guto a'i ffrindiau'n mynd i'r goedwig i chwilio am bryfed tn i oleuo'i stafell hi. Guto and his pals go into the woods to catch glow-worms. 
09:15Jen a Jim Pob Dim Mae Deryn wedi penderfynu ei bod hi eisiau bod yn ystlum yn cysgu yn y dydd ac yn chwarae yn y nos. Deryn wants to be a bat but who would keep her company in the night? 
09:30Ty Ml Mae Morgan yn dysgu nad ydy hi'n talu i fod yn farus. Morgan finds out that it doesn't pay to be greedy. 
09:40Stiw Mae Stiw'n dysgu nad pethau newydd ydy'r pethau gorau bob amser, wrth i hen feicTaid fynd yn gyflymach na beic newydd sbon Elsi. Stiw learns that new things aren't always better than old. 
09:50Sam Tn Mae Elvis i fod i berfformio mewn cyngerdd fawreddog i godi arian ond mae'n cael damwain ar ddiwrnod y sioe. Pontypandy is holding a Charity Concert and Elvis is to be the star act. 
10:00Bing Mae Bing yn dangos i Nici (cefnder Swla) sut i wibio'r car clou glas i lawr y llithren. Bing shows Nicky (Sula's cousin) how to voosh the blue speedy car down the slide. 
10:10Oli Wyn Mae dau o ffrindiau Oli Wyn, Tirion a Mali Grug, yn mynd am drip i gopa'r Gogarth yn Llandudno ar gerbyd y Tramffordd. Today, two of Oli's friends take a trip to the top of the Great Orme. 
10:20Patrl Pawennau Mae'r Pawenlu yn dilyn mwnci sydd ar goll mewn teml. The PAW Patrol follow a monkey who is lost in a temple. 
10:35Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
10:45Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae Ben a Mali yn gwneud ffrindiau gyda lindysyn ond mae hi'n drist gan nad yw hi'n gallu ymuno yn eu gemau hedfan. Ben and Mali make a friend, a caterpillar who turns into a butterfly. 
11:00Syrcas Deithiol Dewi Tybed i ble y diflanodd gwisg cylchfeistr Dewi ar l y glaw trwm? Dewi's ringmaster costume has vanished after the heavy rain. 
11:10New: Timpo Mae Tm Po yn mynd nl i'w Pocadlys a gweld eu bod wedi eu cloi allan. A fyddan nhw wedi eu 'rhewi allan' am byth? Team Po return to their HQ to discover it stuck in the locked position! 
11:20Amser Maith Maith yn l Heddiw mae Tadcu yn trio trwsio ei beiriant golchi cyn i Ceti gyrraedd am stori. Tybed pa mor wahanol oedd golchi dillad yn y Rhyfel Byd Cyntaf? How did they wash clothes during WWI? 
11:35Nos Da Cyw Sh! Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Heddiw cawn stori am y llythyren goll. Today's story is about the missing letter. 
11:45Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jcs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Ysgol Ddawns Anti Karen Mae un llythyr bach yn newid bywydau Anti Karen a Dei y gwr am byth. There's no rest for Anti Karen and a letter arrives which will change her life and that of her husband, Dei, forever. [SL] 
12:30Heno Heno, byddwn ni yn Aberystwyth i edrych ymlaen at Cn i Gymru, ac yng Ngwyl y Pethau Bychain ym Machynlleth. Tonight, we'll look ahead to Can i Gymru and we'll be at Gwyl y Pethau Bychain. 
13:30Nyrsys Dilynwn Elen, sydd ar leoliad yn Uned Dydd Meddygol Ysbyty Glangwili, ac Eleri, sy'n nyrs gymunedol yn cynnig cymorth i drigolion cefn gwlad. Following the good work of our nurses. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Ysgol Ni: Maesincla Cyfres newydd yn dilyn disgyblion Ysgol Gynradd Maesincla, Caernarfon - ysgol sy'n rhoi pwyslais ar drafod emosiynau. New series following Maesincla Primary School pupils in Caernarfon. 
16:00Timpo Beth sy'n mynd i fyny?: Pan mae Barcud Mo yn mynd yn sownd ar ben t swyddfa, mae'r Tm yn gwybod sut i gadw eu traed ar y ddaear. Mo's kite gets stuck up on an office roof! 
16:10Nos Da Cyw Sh! Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Heddiw cawn stori am wers nofio Bolgi. Today's story is about Bolgi's swimming lesson. 
16:15Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn, wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Bro Sin Cwilt, Ceredigion i ddysgu'r gn Y Fferm. Youngsters from Ysgol Bro Sin Cwilt learn a song. 
16:30Digbi Draig Mae Digbi'n dda am chwarae triciau ar ei ffrindiau ar Ddydd Ffwl Pen Cyll. Ond a fydd ei ffrindiau'n gallu chwarae tric yn l ar Digbi? Can Digbi's friends trick him on Fool's Day? 
16:45Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jcs a chymeriadau dwl iawn! Plenty of laughs in this comedy for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
17:00Pat a Stan Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig! Pat and Stan - two fun-loving mates who turn the most commonplace events into the craziest of adventures! 
17:05New: Mwy o Stwnsh Sadwrn Mwy o Stwnsh Sadwrn, sef cyfle i ail fyw gemau a holl lols y penwythnos. More Stwnsh Sadwrn - a chance to re-live the weekend's games and lols! 
17:25Sgorio PIgion gemau'r penwythnos o rownd wyth olaf Cwpan Cymru JD, yn cynnwys Y Fflint v Prestatyn a Chaernarfon v Derwyddon Cefn. Weekend match highlights in the JD Welsh Cup quarter finals, 
17:50New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
18:00Coeden Faled Cerys Matthews Dwy gn hollol wahanol sydd o dan sylw - yr emyn-dn adnabyddus 'Calon Ln' a'r alaw werin 'Ei Di'r Deryn Du'. Cerys explores the history of 'Calon Ln' and folk song, 'Ei Di'r Deryn Du'. 
18:30New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
20:00Pobol y Cwm Mae Dylan yn bygwth llusgo Guto i'w fusnes cyffuriau os nad yw Gerwyn yn gwneud ffafr ag ef. After falling ill in school, Ffion reveals to Gaynor that she's pregnant. 
20:25New: Dan Do Ymweld thy Edwardaidd ag estyniad cyfoes, ty a adeiladwyd gan Twm o'r Nant, a chartref Fictoraidd sydd hefyd yn westy moethus. An Edwardian house with a contemporary extension & more. 
20:55New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
21:00New: Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. 
21:30New: Ein Byd Sin Jenkins sy'n dilyn taith menyw ifanc drwy rehab ar l iddi fod yn gaeth i gocn am 10 mlynedd. Sion Jenkins follows a young woman through rehab after cocaine addiction for 10 years. 
22:00Clwb Rygbi: Caeredin v Gleision Caerdydd Cyfle i weld y gm rygbi Guinness PRO14 rhwng Caeredin a Gleision Caerdydd, a chwaraewyd ym Murrayfield. A chance to re-live the Guinness PRO14 clash between Edinburgh and Cardiff Blues. 
23:45..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Peppa Mae Mami Mochyn yn rhoi ei hen gyfrifiadur i Nain a Taid Mochyn. A fyddan nhw'n gwybod sut i'w ddefnyddio tybed? Mami Mochyn gives her old PC to Nain and Taid Mochyn. Can they use it?