This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday

Listings for S4c on Wednesday, July 15 2020

06:00Twm Tisian Mae'n ddiwrnod braf ac mae Twm Tisian wedi penderfynu mynd i wersylla. Mae ganddo ei babell liwgar a llond sach o bethau difyr. It's a sunny day and Twm Tisian decides to go camping. 
06:05Hafod Haul Mae'n ddiwrnod cynhaeafu'r gwair ar fferm Hafod Haul, ond mae Heti'n teimlo'n sl. It's the day to harvest the hay at Hafod Haul farm, but Heti is not feeling very well. 
06:20Syrcas Deithiol Dewi Wrth chwilio am ddiweddglo newydd trawiadol i'r sioe mae Dewi'n gorfod dewis rhwng syniadau gwych Li a Ling. Dewi is looking for a spectacular new ending for the show. 
06:30Loti Borloti Yr wythnos hon mae Loti Borloti yn gwisgo ei hesgidiau dawnsio wrth iddi gynnig help llaw i blentyn arall. Loti Borloti puts on her dancing shoes this week as she gives Beca a helping hand. 
06:45Sam Tn Aiff Norman ar goll yn y niwl wrth chwilio am drysor - a ddaw rhywun o hyd iddo? Norman gets lost on a treasure hunt in thick fog - will Sam and the crew be able to find him? 
06:55Olobobs Mae chwarae mr-ladron yn hwyl, yn enwedig gyda help Barti Goch Gota!Playing pirates is fun, especially with the help of Barti Goch Gota! 
07:00Oli Wyn Mae angen dau gerbyd arbennig iawn i dorri a symud coed: cynhaeafwr a blaenwr. Fe'u gwelwn yn gweithio yn Fforest Fawr, Caerffili. A look at the vehicles needed to cut down and move trees. 
07:10Blero yn Mynd i Ocido Mae Sam a Sim wedi dyfeisio Peiriant Amser sy'n mynd Blero a'i ffrindiau ar bob math o anturiaethau. The monster plays with Sim and Sam's new discovery - a time machine. 
07:25Patrl Pawennau I gi sy'n casu dwr mae gorfod cymryd bath cyn cystadlu yn broblem fawr! Cadi wants to enter a pup in the Puptacular dog show. But can she get Cena to take a bath first? 
07:40Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jcs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
08:00Jen a Jim Pob Dim Mae 'na swn rhyfedd iawn yn dod o'r gofod heddiw. Beth neu bwy sy'n gwneud y synau? There's strange noise in space today. Who or what is responsible? Join Jen and Jim Pob Dim to find out. 
08:15Bing Mae Swla'n peintio Dantosawrws ar wyneb Bing, gan ddechrau gyda lliw gwyrdd Danto. Sula is painting Dantosawrws on Bing's face, starting with Bitey's signature green. 
08:25Straeon Ty Pen Daniel Glyn sydd yn adrodd stori am Sali a'i sanau coll. Daniel Glyn tales the tale of Sali and her discovery of who or what is behind her stolen socks. 
08:40Stiw Wrth i Pwyll, Elsi a Steff chwarae pl-droed yn y parc mae Pwyll yn drysu pawb drwy ddynwared swn chwiban dyfarnwr Taid. Pwyll confuses everyone by imitating the sound of Taid's whistle. 
08:50Teulu Ni Mae Dad yn helpu Dylan ac Alffi i baratoi ar gyfer gm rygbi. A fydd y brodyr yn sgorio cais? Dad helps Dylan and Alffi prepare for a rugby match. Will one of the brothers score a try? 
09:00Cymylaubychain Mae Bobo Gwyn ar ben ei ddigon pan gaiff wahoddiad i edrych ar l ceffylau'r Cymylaubychain. Animated series for pre-school children. Bobo Gwyn looks after some horses for a friend. 
09:10Caru Canu Cyfres animeddedig gyda chaneuon a hwiangerddi traddodiadol a chyfoes. Cn hwyliog yn cyflwyno gwahanol fwydydd yw Y Fasged Siopa. A jolly song which indroduces different sorts of foods! 
09:15Sbridiri Cyfres gelf i blant meithrin. Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn creu ffon law. Twm and Lisa make a rain stick. They also visit the children at Ysgol Penparc, and paint plant pots. 
09:35Guto Gwningen Wedi i Mr Cadno gael ei ddal yng ngardd Mr Puw mae Guto'n cael ei berswadio gan y llwynog i'w helpu i ddianc. When Mr Cadno is trapped in Mr Puw's garden, Guto reluctantly agrees to help him 
09:45Sbarc Thema'r rhaglen hon yw 'Bwystfilod Bach'. The theme of this programme is 'Mini Beasts'. 
10:00Twm Tisian Mae Twm Tisian yn bwyta ei ginio ger y llyn. Ond yr hwyaid, nid Twm sy'n cael llond bol o fwyd! Twm decides to eat his dinner by the lake. But it's the ducks, not Twm, who enjoy the feast. 
10:05Hafod Haul Mae Jaff yn dod o hyd i hen fap trysor yn y sied ond a fydd e a Heti yn llwyddo i ddod o hyd i'r trysor cyn Pws? Jaff finds a treasure map in the shed but Pws wants to find the treasure too! 
10:20Syrcas Deithiol Dewi Mae'r hen gylchfeistr, Delme yn dychwelyd i'r syrcas gyda'i bartner Dill, a'u sioe arbennig o'r Gorllewin Gwyllt! The old ringmaster, Delme, returns to the circus with a Wild West Show! 
10:30Loti Borloti Mae Betsan yn bryderus am dreulio noson oddi cartref heb ei rhieni am y tro cyntaf ond mae Loti Borloti wrth law. Loti helps Betsan feel happy about spending the night at a friend's house. 
10:45Sam Tn Mae Jo a'i ferch Hana yn mynd am bicnic ar un o ddiwrnodau poethaf y flwyddyn. Ydy e'n syniad da cael barbeciw? It's a very hot day. Is it a good idea for Jo and Hana to have a barbeque? 
11:00Bing Ar l ychydig o oedi, mae Bing a Fflop yn barod o'r diwedd i adael i fynd am bicnic, ond mae hi'n dechrau bwrw glaw! Bing and Fflop are finally ready for a picnic, just as it starts to rain. 
11:10Twm Tisian Mae Twm wedi paratoi i fynd am bicnic heddiw ond yn anffodus mae hi'n bwrw glaw. Twm has prepared a lovely picnic today, but unfortunately it's raining. 
11:20Heini Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini yn mynd am bicnic. In this episode Heini goes on a picnic. 
11:35Wibli Sochyn y Mochyn Mae Wibli a'i ffrindiau - Arth a Draig yn cyfarfod i gael picnic. Wibli and his friends, the big brown bear and the little green dragon, are meeting up to have a picnic. 
11:45Y Diwrnod Mawr Mae Rhys yn penderfynu trefnu barbeciw ar gyfer ei deulu a'i ffrindiau. Fe ei hun fydd yn paratoi'r byrgers a'r selsig! Butcher's son Rhys arranges a barbecue and make the sausages himself! 
12:00Caru Siopa Y gyflwynwraig Lara Catrin sy'n herio dau berson i gystadlu yn erbyn ei gilydd mewn sialens ddillad. Two fashion-conscious people compete against each other to transform charity shop items. [SL] 
12:30New: Datganiad Dyddiol COVID-19 Darllediad byw o ddatganiad dyddiol Llywodraeth Cymru ar sefyllfa Covid-19. The Welsh Government's live daily statement on the Covid-19 situation. [SL] 
13:00Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:30Natur a Ni Y tro hwn: cyfle i adnabod can aderyn yr wythnos ac i weld dyddiadur bywyd gwyllt mis Mehefin Angharad Jones. We identify birdsong of the week and view Angharad Jones' June wildlife diary. 
14:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Trysorau'r Teulu Mewn cyfres newydd, bydd yr arbenigwyr John Rees ac Yvonne Holder yn chwilota ledled y wlad am rai o drysorau Cymru. New series looking at family treasures across Wales. 
16:00Olobobs Dyw'r Olobobs ddim yn gallu cytuno ar weithgaredd i wneud gyda'i gilydd, felly maen nhw'n creu Selsigi er mwyn chwarae gm o 'Mae Selwyn yn dweud'! The Olobobs play Simon Says. 
16:05Cymylaubychain Mae Baba Gwyrdd yn weithiwr araf a phwyllog. Tybed a all ddarbwyllo Enfys i weithio'r un ffordd? Baba Gwyrdd works slowly and surely. Can Enfys be persuaded to work in the same way? 
16:15Oli Wyn Mae'n ddiwrnod arbennig yng Nghaerdydd, a'r ddinas yn llawn pobl yn mynd i wylio gm rygbi. Ond sut mae mynd ati i lanhau'r strydoedd unwaith i'r gm gychwyn? A look at street-cleaning! 
16:25Guto Gwningen Ar l i Guto ddweud celwydd sy'n arwain Dili Minllyn i grafangau Mr Cadno, rhaid iddo geisiau achub ei bywyd! Guto tells a lie which leads Dili Minllyn into the clutches of the sly old fox. 
16:40Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series. Plants come under the spotlight today. 
17:00Y Brodyr Adrenalini Mae bywyd yn beryglus! Mae'r 'Llygaid Mawr' yn cadw llygad barcud ar y Brodyr! Life is dangerous! Big Brother is looking on! 
17:10New: Cer i Greu Mae Huw yn gosod her i'r Criw Creu greu gwawdlun, ac mae Mirain yn defnyddio hen siartiau lliw o'r siop baent i greu gwaith celf. Llyr uses a kebab stick to create a striking piece of art! 
17:30Siwrne Ni Y tro yma mae ffrindiau Celt a Tomos are eu ffordd i'r trac i ymarfer eu sgiliau gyrru beic modur cyn eu cystadleuaeth motorcross. Series following children on a very special car journey. 
17:35Angelo am Byth Dilynwch Angelo, bachgen 12 oed, wrth iddo geisio rheoli ei fywyd drwy ddefnyddio cynlluniau doniol. Join Angelo, a 12 year-old boy, as he tries to gain control of his complicated life! 
17:40Y Doniolis Mae gorsaf dn Cwm Doniol yn chwilio am wirfoddolwyr a'r Doniolis yw'r cyntaf i'r felin! Cwm Doniol's fire station is looking for volunteers and the Doniolis can't wait to get started! 
17:45Bernard Mae Bernard yn trio pob dim er mwyn trio ennill y treiathlon. Bernard will try every trick in the book to try to beat Lloyd at the different events of the triathlon. 
17:50New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
18:00Y Ty Cymreig Byddwn yn ymweld phlasdy gothig, manordai a bwthyn syml Cymreig. Aled Samuel visits the old county of Breconshire to look at some of its finest architecture. First shown in 2008. 
18:30Gm Gartre Cyfres cwis chwaraeon hwyliog ble fydd cefnogwyr o'r campau yn cystadlu yn erbyn seren o fyd chwaraeon. Sports quiz pitting super fans against stars from the sporting world and other faces. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
20:00New: Heno Aur Cyfres newydd gyda Angharad Mair a Sin Thomas yn dathlu 30 mlynedd o'r rhaglen. Y tro hwn: 1991. New series with Angharad Mair and Sin Thomas celebrating 30 years of Heno. This time: 1991. 
20:25Y Sioe Fwyd Cyfres newydd yn cyfuno coginio, blasu bwyd a sgwrsio, gyda'r cyflwynydd Ifan Jones Evans a'r cogydd Hywel Griffith. A new series combining cooking, tasting and talking all things food. 
20:55New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
21:00New: Pawb a'i Farn Cyfres newydd ac yn dilyn rheolau ymbellhau fe fydd gwesteion ac aelodau o'r cyhoedd yn trafod effaith Covid-19 ar Gymru. New series and first off we discuss the impact of Covid-19 on Wales. 
22:00Miwsig fy Mywyd Y soprano Rhian Lois sy'n cadw cwmni i Tudur Owen y tro hwn wrth rannu hanes ei gyrfa a pherfformio perlau cerddorol sy'n werthfawr iddi. Well-known soprano Rhian Lois features this time. 
23:05Clwb Rygbi: Llanelli v Pontypridd '02 Roedd cewri'r cwpan, Llanelli, yn ffefrynau i ennill - ond a all tim y cymoedd gael gafael ar y tlws am yr eilwaith? Cup giants and favourites to win Llanelli v former Cup winner Pontypridd. 
00:05Teleshopping Home Shopping. 
01:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks.