This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday

Listings for S4c on Wednesday, June 3 2020

06:00Ynys Broc Mr Lili Mae Lili'n chwilio am chwaraewyr ar gyfer gm newydd! Lili recruits players for a brand new game - Splatball! 
06:10Guto Gwningen Mae Benja a Nel yn mynd ar goll yn y goedwig wrth chwarae pi-po. When Benja and Nel get lost in the woods during a game of peek-a-boo, can they elude a prowling Mr Cadno? 
06:25Cymylaubychain Mae Enfys yn hwyr i bopeth heddiw ac yn benderfynol o ddod o hyd i ffordd o gyrraedd llefydd yn gyflymach! Rainbow is late and is determined to find a way of getting to places quickly. 
06:35Y Diwrnod Mawr Mae tad Xanthe yn gweithio am gyfnodau hir yn Norwy ac mae cryn edrych ymlaen at y diwrnod y bydd yn dod adref! Xanthe from Newport prepares for her dad's return from a long trip to Norway. 
06:50Sam Tn Wrth yrru'r plant adref o'r ysgol, mae Trevor yn gwyro oddi ar y ffordd a gyrru i mewn i'r gors! Trevor drives the bus off the road and crashes the bus in the bog, trying to avoid an animal. 
07:00Ty Ml Mae'n ben-blwydd Dadi heddiw ac mae Morgan wedi trefnu syrpreis arbennig iddo, ond mae Mali wedi trefnu rhywbeth hefyd. It's Dadi's birthday today and Morgan has prepared a special surprise. 
07:05Jen a Jim a'r Cywiadur Mae 'na fochyn bach ar goll ar y traeth ond yn anffodus, dydy e ddim yn cofio lle mae'n byw. There's a little pig lost on the beach but unfortunately, he can't remember where he lives! 
07:20Timpo Mae offer Pili Po wedi eu gosod yn dwt ar y wal, felly pan mae Pal Po yn ei daro a fydd gweddill y Tm yn medru eu rhoi yn l? Can the rest of the team put Pili Po's tools back on the wall? 
07:25Henri Helynt Pam bod Mam, Dad ac Alun yn ymddwyn yn od? Oes ganddyn nhw rywbeth arbennig ar y gweill? Why are Mam, Dad and Alun being so secretive? Are they up to something? 
07:35Loti Borloti Mae Efa'n drist ar l iddi chwilio ym mhobman am Cadi'r gath, a daw Loti Borloti i roi help llaw iddi. Efa is upset after she searches everywhere for Cadi the cat. But Loti comes to help. 
07:50Sion y Chef Mae rysit parmagiana planhigyn wy mamgu Mama Polenta ar goll ac mae Mario a Jay'n ceisio ei ail greu gyda'u hoff fwydydd. Mario and Jay try to recreate Mama Polenta's grandmother's recipe. 
08:00Peppa Mae Peppa a Siwsi'r ddafad yn ffrindiau gorau ond beth sy'n digwydd pan maen nhw'n ffraeo? Peppa and Siwsi are best friends but one day they fall out with each other. Who will say sorry? 
08:05Jambori Ymunwch Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar. Bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! Join Jam on a musical adventure, with interesting sounds and pictures! 
08:15Meic y Marchog Rhaid i Meic sylweddoli mai'r ffordd i gael tawelwch ydy trwy fod yn dawel eich hun! Meic soon discovers that the easiest way to make things quiet is to be quiet yourself! 
08:30Hafod Haul Pan mae nifer o lysiau Heti yn diflannu o'r ardd, Jaff y ditectif sy'n cael y dasg o ddarganfod pwy yw'r lleidr llysiau. Jaff the detective has the task of finding the vegetable thief. 
08:45Syrcas Deithiol Dewi Mae yna dipyn o annibendod yn y syrcas heddiw gan fod sbwriel ymhobman. The members of the circus audience have not picked up their litter. 
08:55Shwshaswyn Yng ngardd y parc mae'r Capten yn dyfrio'r pridd i Seren blannu hadau. Ond pa flodyn sydd wedi tyfu yno'n barod? In the park, the Captain is watering the soil so Seren can plant some seeds. 
09:00Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae Ben a Mali'n helpu cyw bach i ddod o hyd i'w fam. Ben, Mali and Smotyn find a large egg in the meadow. A tiny chick hatches from the egg and the children must find the mummy bird 
09:10Cacamwnci Mae Cacamwnci yn l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Cacamwnci is back with more funny and silly sketches to make you laugh! 
09:25Digbi Draig Wedi ei ysbrydoli gan un o straeon anturus ei arwr Gruffudd Goch, mae Digbi'n penderfynu troi'n geidwad Pen Cyll. Digbi decides to become the guardian of Pen Cyll. 
09:35Twt Mae criw'r harbwr yn penderfynu cynhyrchu eu ffilm eu hunain. Tybed beth fydd y stori a pwy fydd y sr? The harbour gang decide to create their own film. Do they have a story in mind? 
09:45Amser Maith Maith yn l Rhaglen lle gallwn ddysgu mwy am gyfnodau arall ar hyd y canrifoedd. A programme in which we learn more about different periods in history. 
10:00Ynys Broc Mr Lili Mae hen lwy bren ar y traeth yn ysbrydoli Nonna Moc i goginio ei phei gwymon enwog. An old wooden spoon washed up on the beach inspires Nonna Moc to cook her famous Seaweed Pie. 
10:10Guto Gwningen Mae Guto'n benderfynol o gael gafael ar y bwmpen fwyaf sydd yng ngardd Mr Puw. When Guto sets his sights on the biggest pumpkin in Mr Puw's patch, rolling it out of the garden isn't easy! 
10:25Cymylaubychain Mae'n ddiwrnod bath i Bobo a'r Ceffylau Nen ond 'dyw pawb ddim yn or-hoff o'r syniad! It's bathtime for Bobo and the Ceffylau Nen, but not everyone's keen on the idea! 
10:35Y Diwrnod Mawr Ar ei Ddiwrnod Mawr mae Mabon yn barod i fynd i'w ysgol newydd am y tro cyntaf. On his Big Day, Mabon goes to his new school for the first time - Ysgol Twm o'r Nant. 
10:50Sam Tn Mae Norman yn cael ei ben yn sownd rhwng bariau'r ffens ger yr orsaf dn. Norman manages to get his head stuck between the railings outside the fire station. 
11:00Ty Ml Mae Dr Chwilen yn dod i'r ysgol i ddysgu pawb am rwymau ac mae Morgan yn cael cyfle i ymarfer go iawn. Dr Chwilen comes to school to talk about bandages and Morgan gets to practise. 
11:05Jen a Jim a'r Cywiadur Mae Cyw a Jangl yn gwersylla yn y jwngl ond maen nhw ar lwgu! Cyw and Jangl are camping in the jungle but are starving! Jen and Jim help them cook something tasty to eat. 
11:20Timpo Mae Tmpo yn chwarae pl droed yn yr iard gefn, pan mae Pal Po yn cicio'r bl dros y wal- sut gawn nhw'r bl yn l? Team Po lose their ball - how can they get it back? 
11:25Henri Helynt Mae'r ysgol yn cyflwyno gwisg ysgol. Ni all Henri ganiatu i hyn ddigwydd! Ond sut mae o'n mynd i lwyddo yn ei ymgyrch. Henri rebels when the school threatens to introduce school uniform. 
11:35Loti Borloti Mae Twm yn gwrthod bwyta llysiau, felly daw Loti Borloti ac esbonio pwysigrwydd bwyta'n iach. Loti Borloti is called to Twm's home as he refuses to eat vegetables and try new foods. 
11:50Sion y Chef Mae Heledd yn darganfod fod ml yn foddion da tra bod Penny'n helpu Izzy i beidio bod ofn gwenyn. Heledd discovers honey is the best medicine as Penny helps Izzy overcome her fear of bees. 
12:00Straeon y Ffin Ardal y Trallwng sy'n mynd bryd Gareth Potter ar ei daith ar hyd y ffin rhwng Cymru a Lloegr. Gareth Potter continues his journey along the Wales-England border arriving in Welshpool. [SL] 
12:30New: Datganiad Dyddiol COVID-19 Darllediad byw o ddatganiad dyddiol Llywodraeth Cymru ar sefyllfa Covid-19. The Welsh Government's live daily statement on the Covid-19 situation. [SL] 
13:00Rhannu Mae'r gystadleuaeth yn parhau! Pwy wnaiff gipio'r 2000 a'u lle yn ffeinal y pencampwyr y tro yma? The quiz hots up! Who will claim the 2000 and their place in the final this time? 
13:30Caru Casglu Yr wythnos hon, byddwn yn gweld casgliad o gwdihws, Groggs a gwisgoedd clasurol. This week we feature collections of owls, Groggs and classic clothes. 
14:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Merched yr Awr Dathlu cerddoriaeth a chyfraniadau pedair o ferched mwya dylanwadol y byd cerddorol heddiw. Celebrating the music and contributions of four influential women in today's music world. 
16:00Timpo Mae Pobun am fynd i'r Ffair Ryfeddol, ond mae'r ffordd yn dod i ben ar ochr Mynydd Po! Sut fedrant ddod dros y broblem? Every Po wants to drive to the amusement park but the road runs out! 
16:10Jen a Jim a'r Cywiadur Mae rhaff, rhwyd, rhaw a rhwyf wedi cyrraedd y Siop Pob Dim ac mae Jen am eu defnyddio ar gyfer diwrnod mabolgampau ar y traeth. Jen's arranging a sports day on the beach. Who will win what? 
16:25Ynys Broc Mr Lili Mae Lili yn credu bod modd hyfforddi morloi i wneud triciau gyda'i chorn newydd - ond dydy Morgi Moc ddim o'r un farn! Lili tries to train some seals to do tricks with a hooty horn. 
16:30Loti Borloti Mae Loti Borloti yn cwrdd Gwil sydd yn colli ei dymer yn hawdd. All Loti ei helpu i reoli ei dymer? Loti Borloti meets Gwil who loses his temper easily. Can Loti help him to control it? 
16:45Digbi Draig Mae rhywun yn dwyn pethau oddi wrth Digbi a'i ffrindiau yn ystod y nos. Someone is taking items from Digbi and his friends in the middle of the night. Who could it be? 
16:55Peppa Mae Siwsi'r Ddafad yn dod i chwarae efo Peppa ac yn creu ffrind dychmygol o'r enw "Llew y Llew". Siwsi the Sheep comes to play with Peppa and creates a friend called Llew the Lion. 
17:00Crwbanod Ninja Ar l i Leonardo, Raphael a Donatello gael eu heintio gan gacwn parasitig, rhaid i Michelangelo frwydro i achub ei frodyr. Leonardo, Raphael and Donatello are infected by parasitic wasps. 
17:20New: Siwrne Ni Y tro hwn, mae brawd a chwaer yn teithio i'r traeth i gwblhau sialens mae'r rhieni wedi rhoi iddyn nhw. A new series which follows children and their families on a very special car journey. 
17:25Angelo am Byth Dilynwch Angelo, bachgen 12 oed, wrth iddo geisio rheoli ei fywyd drwy ddefnyddio cynlluniau doniol. Join Angelo, a 12 year-old boy, as he tries to gain control of his complicated life! 
17:30Potsh Be chi'n cael os chi'n rhoi 4 cogydd amhrofiadol yn y gegin? Potsh wrth gwrs! Potsh - the show where 4 inexperienced cooks take over the kitchen. 
17:50New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
18:00Arfordir Cymru: Mn Mae Bedwyr yn mynd i granca ac yn gweld bod enwau llafar yn gallu arwain at hanesion rhyfeddol. Bedwyr Rees discovers that local, colloquial names on Anglesey lead to interesting tales. 
18:30Adre Nia Parry sy'n cael y pleser o fusnesa yn nhai rhai o enwogion Cymru yn y gyfres hon. Join Nia Parry as she gives us an insight into the lives and homes of some of Wales' familiar faces. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
20:00New: Y Byd yn ei Le Guto Harri sy'n cwestiynu y penderfyniadau gwleidyddol Cymru a thu hwnt yn ystod y Coronafeirws. We question and analyse the political response to the Coronavirus in Wales and beyond. 
20:25New: Cwpwrdd Epic Chris Mae Chris nl yn y gegin yn coginio ribs sdici Tseiniaidd, pad thai sydyn, cyw ir cyfan efo ss piri piri a'i hoff bwdin, Tarte Tatin. Chris is back in the kitchen cooking up a storm! 
20:55New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
21:00New: Ar Werth Y tro ma mae perchnogion gwesty 5* yn Aberaeron yn penderfynu gwerthu ac mae'r actor Dafydd Emyr am werthu hen gartre teuluol. A 1.5m former private school with 6 bedrooms is up for sale! 
21:30New: Cymry Feiral Rhaglen gomedi 'pry-ar-y-wal' gyda doniau dynwaredol Geraint Rhys Edwards (a'i ffrindiau!) yn llywio'r cyfan. A 'fly-on-the-wall' comedy show with the talented actor Geraint Rhys Edwards. 
22:00Priodas Pum Mil Dan Glo! Trystan ac Emma sy'n cynnig help llaw i deulu a ffrindiau Danny a Nia o Langefni i drefnu eu bendith priodas. A special wedding blessing for Danny and Nia, during the national lockdown. 
23:00Wil ac Aeron: Taith Rwmania Mae Wil ac Aeron yn cyd-fyw theulu biliwnydd sy'n rhedeg fferm fodern ac yn cyflogi staff o bob rhan o Ewrop. Wil and Aeron join a billionaire family who run a modern farm in Romania. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Bing Mae Bing, Pando, Fflop a Pajet ar y bws pan mae'n torri lawr! Ond mae'n hwyl pan mae'r Gyrrwr yn gadael i Bing eistedd yn ei sedd! The gang are on the seaside bus when it breaks down!