This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday

Listings for S4c on Wednesday, December 12 2018

06:00Hafod Haul Does dim golwg o Jaff, ac ar ?l chwilio ymhob twll a chornel o'r fferm, mae'r anifeiliaid yn dod o hyd iddo yn s?l yn y sied. The animals find Jaff ill in the shed so he goes to the vet. 
06:15Digbi Draig Ar ?l darganfod hen gamera hud mewn dr?r llychlyd mae Betsi yn dechrau ei ddefnyddio. When Betsi finds an old magical camera in a dusty cupboard she starts using it. 
06:25Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:35Meic y Marchog Mae Meic yn dysgu peidio amharu ar bobl pan fyddan nhw'n brysur! Meic learns not to interrupt people when they're busy! 
06:50Peppa Mae Mami Mochyn yn rhoi ei hen gyfrifiadur i Nain a Taid Mochyn. A fyddan nhw'n gwybod sut i'w ddefnyddio tybed? Mami Mochyn gives her old PC to Nain and Taid Mochyn. Can they use it? 
06:55Tili a'i ffrindiau Mae Twmffi yn mwynhau diwrnod hwmpti-bwmpti o fownsio ac mae'n awyddus i'w ffrindiau ymuno ag o. Twmffi is having a lovely bumpety bouncy day and he wants everyone to join in. 
07:10Ahoi! Mae Ben Dant yn ?l ac yn cwrdd ? phlant o Ysgol Ifor Hael, Bettws. Ben Dant is joined by another pirate, Cadi, and youngsters from Ysgol Ifor Hael, Bettws in the first of a new series. 
07:30Bing Mae Bing yn adeiladu ty gyda chlustogau ac mae Coco yn penderfynu ei bod yn gyfle da i chwarae Blaidd Mawr Cas gyda Swla a Charli. Bing and Coco play Big Bad Wolf with Swla and Charli. 
07:35New: Shwshaswyn Yng ngardd y parc mae'r Capten yn dyfrio'r pridd i Seren blannu hadau. Ond pa flodyn sydd wedi tyfu yno'n barod? In the park, the Captain is watering the soil so Seren can plant some seeds. 
07:45Deian a Loli a'r Blodau Parablus Mae Mam yn s?l yn ei gwely gydag annwyd trwm ac mae Deian a Loli yn dianc o'r ty er mwyn chwilio am dusw o flodau gwyllt i godi ei chalon. Deian and Loli try to pick wild flowers for Mam. 
08:00Boj Mae Boj yn cael un o'i syniadau Boj-a-gwych ar gyfer sut i helpu Mia i fagu hyder i reidio'i beic heb gymorth yr olwynion hyfforddi. Boj hels Mia to ride her bike without stabilisers. 
08:15Pingu Anturiaethau Pingu'r pengwin. The adventures of Pingu the penguin. 
08:20Llan-ar-goll-en Mae trwyn coch Carwyn y Carw wedi diflannu! A fydd Prys ar Frys a Ceri'r Ci-dectif yn llwyddo i ddod o hyd iddo? Carwyn the reindeer's red nose has disappeared! Can Prys and Ceri find it? 
08:35Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae Mali a Ben yn mynd i lan y m?r ac mae Mali yn defnyddio ei phwerau hud - er bod Mistar Coblyn wedi dweud wrthi beidio. Mali joins Ben and his family on an elf trip to the seaside. 
08:45Stiw Mae Stiw'n dod yn arwr ac yn Siwpyr Stiw wrth helpu Mam-gu, sydd yn sownd ar y grisiau ynghanol y nos. Stiw becomes a super hero when he helps Mam-gu in the middle of the night. 
08:55Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn- rapiwr goreau'r byd (sy'n odli o hyd!) yn ymweld ? chrochendy yn y bennod hon. Rapsgaliwn will be visiting a pottery in this episode to discover how cups are made. 
09:10Twt A fydd Breian yn barod i helpu ei ffrindiau er y bydd rhaid iddo drochi? Helping his friends will mean Breian the Ferry getting dirty. Will he give it a go or will he try to stay clean? 
09:25Ty M?l Mae'n ddiwrnod y Sioe Dalent yn yr ysgol, ond beth mae pawb am wneud? It's the Talent Show at school today but what will they all do? 
09:35Wibli Sochyn y Mochyn Mae Wibli, Soch Mawr a Gwich Bach yn cymysgu dwr a baw i greu cacennau mwd perffaith. Wibli, Soch Mawr and Gwich Bach mix mud and water to make perfect mud pies. 
09:45Cei Bach Mae'n ddiwrnod mawr ym mywyd Prys Plismon, gan ei fod yn mynd i Ysgol Feithrin Cei Bach i dderbyn seren aur gan y plant. It's a big day for Prys Plismon as he visits Cei Bach Nursery. 
10:00Hafod Haul Mae criw o'r anifeiliaid yn mynd i wersylla i ben y mynydd gyda Heti. Ond sut noson o gwsg gaiff pawb? Some of the animals go on a camping trip with Heti to the top of the mountain. 
10:15Digbi Draig Wedi ei ysbrydoli gan un o straeon anturus ei arwr Gruffudd Goch, mae Digbi'n penderfynu troi'n geidwad Pen Cyll. Digbi decides to become the guardian of Pen Cyll. 
10:25Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:35Meic y Marchog Mae Meic yn dysgu bod marchogion, ar adegau, angen help gan ddewin! Meic learns that knights sometimes need a wizard's help! 
10:50Peppa Mae Peppa'n ceisio dysgu sut i chwibanu, wrth iddi sylweddoli bod pawb ar wah?n iddi hi yn gallu gwneud. Peppa tries to learn how to whistle after she realises that everyone else can! 
10:55Tili a'i ffrindiau Mae'r band martsio bron yn barod - ond beth am Dwynwen? Dwynwen really wants to join in the marching band but all she has are some crunchy munchy apples. What can she do? 
11:10Ahoi! Heddiw m?r-ladron o Ysgol Cwmbr?n sy'n ymuno ? Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec. Today pirates from Ysgol Cwmbr?n join Ban Dant and Cadi to challenge the smelly Capten Cnec. 
11:30Bing Mae Bing wedi cael bocs cinio newydd sbon - un Wil Bwni W?b - ac mae gan Pando focs sydd yn union yr fath - snap! Bing has a brand new Hoppity Voosh lunch box and Pando has the same one! 
11:35Shwshaswyn Mae'r fowlen golchi llestri yn llawn swigod ac mae Fflwff wrth ei fodd yn eu dynwared. Mae Seren yn hoffi swn y dwr yn arllwys i mewn i'r sinc. Ond beth mae'r Capten yn ei wneud yn y sinc? 
11:45Deian a Loli a'r Lleidr Lleisiau Ar ddiwrnod cyngerdd yr ysgol, mae Deian yn colli ei lais. Aiff Loli ac yntau ar antur i chwilio amdano. On the day of the school concert Deian loses his voice. The twins try and find it. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Bywyd y Fet Cawn gwrdd ? bridwyr cwn o Bontuchel ger Rhuthun sydd newydd groesawu nythaid o gwn bach Labrador i'r byd. A new litter of Labrador puppies and a busy time at the Meirionnydd Rural Show. [SL] 
12:30Y WAL: CYPRUS Ffion Dafis sy'n darganfod mwy am y ffin sy'n gwahanu'r Cypriaid Twrcaidd a'r Cypriaid Groegaidd oddi wrth ei gilydd. Investigating the boundary separating the Turkish and Greek Cypriots. 
13:30Garejis: Dan y Bonet Mae cwmni Gwili Jones wedi gadael y garej yn Llanbed ac yn teithio i Sioe Frenhinol Tir Glas Cymru i werthu peiriannau! Gwili Jones have left the garage in Lampeter for a roadtrip! 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Pengelli Wrth geisio cael y nwyddau a gafodd eu dwyn yn ol, mae Owi yn neidio o'r badell ffrio i'r tan. When Owi tries to retrieve his stolen property, he jumps from the frying pan into the fire. 
15:30Crwydro Gaeaf Gwestai Iolo Williams yw 'Thelma Caws', y Gymraes a roddodd gaws Caerffili yn ?l ar y map gyda'i chwmni teuluol, Caws Cenarth. Iolo Williams' guest is 'Thelma Cheese' of Cenarth Cheese... 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ?l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Dreigiau: Gwarchodwyr Berc Mae Snotfawr yn grediniol ei fod am farw ac mae e am i Robat larsen gymryd ei le, ac edrych ar ?l Bwchdan. Snotfawr belives he is going to die and wants Robart Iarsen to take his place. 
17:25New: Tref a Tryst Ymunwch ? Tref a Tryst am hwyl, gemau a chyfle i ennill gwobrau mawr. Join Tref & Tryst for fun, games and big prizes. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Olion: Palu am Hanes Palu am hanes strwythur anhygoel sydd wedi ei gladdu ? thywod ers canrifoedd, nesaf at yr M4. Uncovering the mystery of a huge structure hidden by sand for centuries near the M4 in Kenfig. 
18:30Bwyd Epic Chris Tro hwn fydd Chris yn chwilota am fadarch yn y goedwig ac yn paratoi stec i'r hogia i leddfu hangofyr! Chris' biggest challenge this time will be cooking a spit-roast pig powered by water... 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30Pobol y Cwm Mae Debbie'n sylweddoli pa mor unig ydy Iori, ac mae dieithryn yn creu argraff ar Britt. Jason is disappointed that Sara has sought the support of a gambling councillor behind his back. 
20:25New: Celwydd Noeth Yn mynd am y jacpot yr wythnos yma mae'r fam a merch Ann a Mabli a'r ffrindiau Tomos a Lois. Going for this jackpot are mother and daughter Ann and Mabli and friends Tomos and Lois. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30Rygbi Pawb Sir Benfro v Coleg Llandrillo Uchafbwyntiau g?m Coleg Sir Benfro v Coleg Llandrillo a chanlyniadau gemau arall Cynghrair Ysgolion a Cholegau Cymru. Highlights of the Pembrokeshire College v Llandrillo College match. 
22:15New: Dianc! Yn y bennod hon bydd Sandy o Bodelwydden a Tudur o Gwm-y-Glo yn ceisio Dianc. Sandie from Bodelwydden and Tudur from Cwm-y-glo are paired to complete challenges and win the cash prize. 
23:15Lor?au Mansel Davies a'i Fab Tra bod merched y swyddfa lan llofft yn brysur yn cadw'n heini mae'r bois lawr yn bwyta! After a busy morning at work, lunch break means time to keep fit - or eat - depending on who you are! 
23:50..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Asra Bydd plant o Ysgol Bontnewydd, Caernarfon yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol Bontnewydd, Caernarfon visit Asra this week.