This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday

Listings for S4c on Wednesday, August 5 2020

06:00Cyw Rhaglenni llawn hwyl i'r plant lleiaf. Fun-filled programmes for younger viewers. 
08:00Jen a Jim Pob Dim Mae Siani Flewog, un o ffrindiau Plwmp a Deryn wedi bod ar goll ers awr, ond pa mor hir yw awr? Siani Flewog is missing. She's been gone a full hour, but how long is an hour? 
08:15Bing Mae Bing a Swla'n peintio yn yr ardd. Mae Bing yn taro'r bwced ddwr ar ddamwain, ac yn torri'r tap hefyd! Bing & Sula are painting in the garden but all kinds of accidents happen! 
08:25Straeon Ty Pen Iddon Jones sydd yn adrodd stori Mr Morris y ci ar l iddo golli ei lais. Iddon Jones reminisces about the time that Mr Morris the dog lost his voice. 
08:40Stiw Mae garej Taid yn llawn trugareddau, a daw hen gt law yn ddefnyddiol iawn i drwsio barcud Stiw. An old waterproof jacket in Taid's garage proves to be ideal material to fix Stiw's kite. 
08:50Teulu Ni Yr wythnos yma, mae pawb yn dysgu sgiliau newydd. Mae Efa yn dysgu chwarae'r ffliwt ac mae Noa yn ymuno thm pl-droed. Efa has a flute lesson and Noa joins a local football team. 
09:00Cymylaubychain Mae yna gwml rhyfedd iawn wedi cyrraedd y nen sy'n gwneud i bawb disian. Tybed beth yw e? A strange cloud is making everyone sneeze. 
09:10Caru Canu Cyfres animeiddiedig gyda chaneuon a hwiangerddi traddodiadol a chyfoes. Y tro hwn: cn hwyliog, draddodiadol am anifeiliaid. This time: a traditional, joyful song introducing animals. 
09:15Sbridiri MaeTwm a Lisa yn creu ffrwythau clai ar linyn. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Llanfihangel y Creuddyn lle mae'r plant yn creu parti ffrwythau. Twm and Lisa make a fruit mobile from clay. 
09:35Guto Gwningen Mae tad Lili yn penderfynu symud ei deulu o'r dyffryn, ond diolch i gynllun cyfrwys Guto mae'n ail feddwl. Lili's father decides to move the family out of the area but Guto changes his mind. 
09:45Sbarc Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Thema'r rhaglen hon yw 'O Dan y Ddaear'. Today's theme is 'Under the Ground'. 
10:00Twm Tisian Mae Twm Tisian eisiau bwyd ac mae'n dod ar draws caffi braf. Ond beth mae Twm yn mynd i gael i fwyta? Twm Tisian is hungry and he comes across a cosy caf. But what will he have to eat? 
10:05Hafod Haul Mae criw ffilmio yn dod i'r fferm ond tybed pa un o'r anifeiliaid fydd seren y sgrin? A film crew comes to the farm, but which animal will become the star of the show? 
10:20Syrcas Deithiol Dewi Tybed i ble y diflanodd gwisg cylchfeistr Dewi ar l y glaw trwm? Dewi's ringmaster costume has vanished after the heavy rain. 
10:30Loti Borloti Ar ei ddiwrnod cyntaf mewn ysgol newydd mae Gwion yn hiraethu am ei ffrindiau a'i gyn ysgol. On his first day at a new school Gwion misses his old friends but Loti helps him feel at home. 
10:45Sam Tn Mae Mandy'n darganfod bod garddio'n gallu bod yn beryglus os nad wyt ti'n ofalus! Mandy learns that gardening can be dangerous if you're not careful! 
10:55Olobobs Daw Pila draw i 'nl esgidiau cyn diflannu a chael ei deffro ar l newid i mewn i bili pala. Pila arrives to collect some shoes but then disappears, only to be awoken as a buttefly. 
11:00Oli Wyn Mae dau o ffrindiau Oli Wyn, Tirion a Mali Grug, yn mynd am drip i gopa'r Gogarth yn Llandudno ar gerbyd y Tramffordd. Today, two of Oli's friends take a trip to the top of the Great Orme. 
11:10Blero yn Mynd i Ocido Mae Capten Blero'n chwarae mr-ladron ac yn ystyried pam bod yr hwyaden fach rwber yn arnofio yn hytrach na suddo. Captain Blero wonders why a rubber duck floats instead of sinking on water. 
11:25Patrl Pawennau Mae Aled eisiau helpu'r Pawenlu ar achubiad go iawn ac yn mynd gyda nhw pan maen nhw'n ceisio achub Martha, sy'n sownd ar ben seilo Bini! Aled joins the Patrol when they go to rescue Martha. 
11:40Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jcs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
12:00Caru Siopa Y gyflwynwraig Lara Catrin sy'n herio dau berson i gystadlu yn erbyn ei gilydd mewn sialens ddillad. Two fashion-conscious people compete against each other to transform charity shop items. [SL] 
12:30Cegin Bryn: Yn Ffrainc Bydd Bryn yn ymweld Donzy-Le-National, ardal wledig yng nghanol Ffrainc, sy'n gartref i Gill Hayes a'i theulu. Food and wine in the rural area of Donzy-Le-National in Central France. 
13:00Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:30Mamwlad Gyda Ffion Hague Cyfle arall i weld Ffion Hague yn olrhain hanes yr artist Gwen John, i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched. Another chance to learn about Gwen John, to celebrate International Womens Day. 
14:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Trysorau'r Teulu Vaughan sy'n holi am fforc wreiddiol a ffeindiodd tra'n archwilio llongddrulliad o 1859 ger Ynys Mn. Vaughan wants to know more about a fork found whilst exploring an Anglesey shipwreck. 
16:00Olobobs Mae Dino yn chwarae triciau ar bawb ac yn rhoi'r bai ar Mistar Neb, hynny yw, tan i'r Mistar Neb go iawn gyrraedd! Dino is playing tricks on people and pretending it's Mr Nobody Neb! 
16:05Cymylaubychain Mae Baba Pinc yn falch iawn o'i hun. Mae wedi creu gm newydd sbon, ond a fydd pawb arall yn mwynhau ei chwarae cystal hi? Will everyone enjoy playing Baba Pinc's new game? 
16:15Oli Wyn Trn Bach yr Wyddfa yw un o atyniadau mwya' poblogaidd Cymru, ac mae Oli Wyn yn cael cyfle i fusnesu! The Snowdonia Mountain Railway is one of Wales' biggest attractions: Oli takes a peek! 
16:25Guto Gwningen Wedi iddo gynnig gwarchod wy Dili Minllyn, mae Guto'n sylweddoli bod hynny'n waith anodd a pheryglus iawn. Guto discovers that babysitting is far more dangerous than he imagined. 
16:40Sbarc Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Science series for youngsters today looking at 'The Heart'. 
17:00Y Doniolis Mae Gwyneth Davies yn gofyn i'r Doniolis gwblhau gwaith ar y fferm, ond does dim syniad gyda'r ddau lle i ddechrau. Gwyneth Davies calls on the Doniolis to complete some work on the farm. 
17:10New: Cer i Greu Y tro hwn mae Llyr yn gosod her animeiddio "stop motion", mae Huw yn rhannu tip cartwn defnyddiol, a Mirain yn dangos sut mae creu llyfr braslunio. Llyr sets a stop motion anime challenge. 
17:30Kung Fu Panda Ar l i Po lwyddo i anfon y twrch-ddihiryn Taotie i'r carchar, mae'n gorfod gofalu am ei fab hanner-pan, Bian Zao. Po is forced to care for a villainous warthog's son, Bian Zao. 
17:55Larfa Mae 'na dipyn o drafferth y tro hwn... gyda gliw! There's some trouble this time... involving glue! 
18:00Y Ty Cymreig Yn y rhifyn hwn o 2008, cawn weld enghreifftiau o bensaernaeth yr hen Sir Ddinbych. In this programme from 2008, we take a look at a fine cross section of architecture in Denbighshire. 
18:30Gm Gartre Cyfres cwis chwaraeon hwyliog ble fydd cefnogwyr o'r campau yn cystadlu yn erbyn seren o fyd chwaraeon. Sports quiz pitting super fans against stars from the sporting world and other faces. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
20:00New: Lleisiau'r Eisteddfod Syr Bryn Terfel sy'n cofio rhai o berfformiadau cofiadwy prif gystadlaethau lleisiol yr Eisteddfod. Sir Bryn Terfel looks back at some of the National Eisteddfod's memorable performances. 
21:25New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
21:30New: Maes B o Bell Gyda pherfformiadau gan fandiau sydd wedi perfformio'n y gorffennol ynghyd ag artistiaid fyddai wedi perfformio eleni. Performances by past bands and those who would have played this year. 
22:35Ochr 1: Yws Gwynedd ym Maes B Uchafbwyntiau set Yws Gwynedd o nos Sadwrn olaf Eisteddfod Genedlaethol Ynys Mn 2017. Highlights of Yws Gwynedd's set on the final night of the Anglesey National Eisteddfod 2017. 
23:05Stori Pl-droed Cymru Bydd Dewi Prysor yn edrych ar rai o'r ffactorau a effeithiodd ar dwf pl-droed. Which factors affected the growth of football in Wales? Why were early Nonconformists wary of the game? 
23:35Low Box Yn cyflwyno peiriannydd o Geredigion y dylai pob ffermwr fod yn ddiolchgar iddo am ei ddyfeisgarwch. Introducing a Ceredigion engineer whose invention should cause farmers to be thankful. 
00:10Teleshopping Home Shopping. 
01:40..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks.