This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday

Listings for S4c on Sunday, September 22 2019

06:00Olobobs Wrth drio dychwelyd potyn dirgel i'w berchennog mae'r Olobobs yn dringo enfys ac yn tynnu lluniau yn yr awyr gyda phaent hud! The Olobobs climb a rainbow to draw in the sky with magic paint! 
06:05Pentre Bach Mae Sali yn synnu ar gymaint o fwyd sydd ddim yn iachus mae trigolion y Pentre yn ei sglaffio yn ei chaffi. Sali is surprised at how much unhealthy food the locals eat in her caf. 
06:20Guto Gwningen Mae Guto a'i ffrindiau yn cael dipyn o syndod o ddeall bod lleidr radish yn eu dilyn! Guto and his friends have a radish robber on their tails! 
06:35Antur Natur Cyw Cyfres i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Series for pre-school children introducing facts about animals and the natural world. 
06:50Sam Tn Mae Sam ac Arnold yn camu i'r adwy i achub y dydd pan mae Norman a Mandy yn herwgipio ceffyl! Sam and Arnold have to save the day when Norman and Mandy kidnap a horse! 
07:00Sbridiri Dewch i greu yng nghwmni'r cymeriad hoffus Twm Tisian a'i ffrind Lisa. Arts series for pre-school children in the company of the colourful character Twm Tisian and his friend Lisa. 
07:20Cymylaubychain Mae'n noson gynnes iawn ac mae pawb yn cael trafferth cysgu. It's a hot night and no-one can get to sleep. 
07:30Twm Tisian Mae Twm yn trio ei orau glas i gael gwared 'r igian, ond ydy e'n llwyddo tybed? Twm tries his best to get rid of hiccups, but does he succeed? 
07:40Octonots Mae'r Octonots yn brwydro drwy gors i achub fflamingo bach cyn iddo gael ei ddal gan ysglyfaethwyr llwglyd! The Octonauts wade through a swamp to find a lost flamingo chick. 
07:50Dwylo'r Enfys Cyfres newydd o'r rhaglen sy'n dysguMakaton i blant bach. Heddiw mae Heulwen yn cwrdd Jayden. New series of the programme which teaches Makaton to children. Today Heulwen meets Jayden. [SL] 
08:05Digbi Draig Mae gan Digbi gyfeiriwr newydd sbon ac mae'n awyddus iawn i weld pa mor dda mae'n gweithio. Digbi has a new Direction Finder he's desperate to try out. A sudden fog-fall gives him a chance. 
08:15Rapsgaliwn Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn datrys cyfres o bosau. Rapsgaliwn travels across Wales finding out about horse shoes. 
08:30Blero'n mynd i Ocido Mae pawb yn cymryd rhan yn y gemau Ocilympaidd, ond mae'r gystadleuaeth rhwng Blero a'i gyhyrau gwych a Sim a'i drns anhygoel yn creu syndod! At the Ocido Oci-lympics everyone's joining in! 
08:40Sion y Chef Mae Penny wedi gwneud smonach o gymysgedd briwsion bara Sin ond mae Izzy, Mario a Jay'n achub y dydd. Penny ruins Sin's breadcrumb mix but luckily Izzy, Mario and Jay come to the rescue. 
08:50New: Penblwyddi Cyw Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebrating your birthday, you may be lucky enough to see your photo on today's Cyw! 
09:00Pontypridd v Cwins Caerfyrddin Darllediad byw o'r gm rygbi Uwch Gynghrair rhwng Pontypridd a Chwins Caerfyrddin. C/G 5.15. Live coverage of Pontypridd v Carmarthen Quins. English commentary available. K/O 5.15. 
11:10Rownd a Rownd Mae problemau Wyn yn gwaethygu yn Copa ac mae o'n siwr mai Barry sydd y tu l i'r drwgweithredu. Wyn's problems at Copa are worsening and he is sure that Barry is behind the problems. 
11:35Rownd a Rownd Llechen lan yw nod Kelvin wrth iddo fwrw iddi i baentio ei ystafell wely, ond mae'r cwbl yn troi'n llanast llwyr gyda help llaw gan Declan. At school, Dylan is deceived by Mathew. 
12:00New: Yr Wythnos Alexandra Humphreys fydd yn edrych yn l ar rai o straeon newyddion yr wythnos. Alexandra Humphreys looks back at some of the news stories from the past week. 
12:30Perthyn Ymunwch Trystan Ellis-Morris mewn cyfres newydd fydd yn cwrdd pharau o berthnasau. Trystan travels to Denbigh to meet Welsh table tennis champions, twins, Angharad and Megan Phillips. 
13:00Dechrau Canu Dechrau Canmol Yr wythnos yma bydd Lisa yn Ynys Enlli, ynys sydd hanes nodedig fel cyrchfan pererinion ers dyddiau cynnar hanes Cristnogaeth. This week Lisa will be on Bardsey Island, a pilgrim hotspot. 
13:30Chwilio am Seren Junior Eurovision 2019 Bellach mae 12 o gantorion ifanc dal yn y ras i Gliwice ac mae'r mentoriaid am eu gwthio ymhellach gyda pherfformiad cyhoeddus mewn canolfan siopa yn Abertawe. The search for a star hots up! 
14:30Dudley Mae Dudley yn dychwelyd i Dresaith lle mae pedwar cogydd ifanc yn paratoi pryd o fwyd arbennig. Dudley returns to Tresaith to find out how the young cooks are getting on with the challenge. 
15:00Dudley Yn rhaglen ola'r gyfres bydd Dudley yn ymweld Phil Fowlie ar Ynys Mn i'w gynorthwyo i drefnu parti. In the last in the series, Dudley helps Phil Fowlie prepare food for a party. 
15:3004 Wal Aled Samuel visits a Georgian terraced house overlooking the Menai Straits and one of the oldest farmhouses in Meirionydd. He also calls at a chapel house in Llanuwchllyn. 
15:5504 Wal Ail gyfle i gael cipolwg ar gartref Sioned a Gareth Llewelyn, Bryn Caled, a thy unigryw Cecil Williams yn Nolgellau. A unique house in Dolgellau and a converted old school near Welshpool. 
16:20Rygbi Pawb: Caerdydd a'r Fro v Y Cymoedd Uchafbwyntiau o'r gm yng Nghynghrair Rygbi Colegau ac Ysgolion Cymru, rhwng Coleg Caerdydd a'r Fro a Choleg y Cymoedd. Highlights of the Cardiff and Vale College v Coleg y Cymoedd match. 
17:00Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. 
17:25Pobol y Cwm Omnibws Cipolwg yn l dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. Gydag isdeitlau Saesneg ar y sgrin. Omnibus edition looking back at events in Cwmderi village. With on-screen English subtitles. 
19:15Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon y penwythnos. Weekend news and sport. 
19:30New: Dechrau Canu Dechrau Canmol Dysgwn fwy am waith y rhai sy'n barod i arwain a rhannu neges gobaith Iesu Grist i gynulleidfaoedd ar draws Cymru. We focus in on those sharing the message of Jesus Christ across Wales. 
20:00Taith Bryn Terfel: Gwlad y Gn Bryn Terfel sy'n dathlu Cymru, ei phobl a'i cherddoriaeth, ac yn perfformio mewn lleoliadau trawiadol. Bryn Terfel celebrates Wales' people and music and performs in stunning locations. 
21:00New: Pili Pala Mae penderfyniad Sara yn dal i fyny gyda hi, er gwaetha'i sicrwydd ei bod hi wedi gwneud y peth iawn. Wedyn, mae'n derbyn newyddion syfrdanol. Sara's decision catches up with her... 
22:00New: Triathlon Sandman Mae'r digwyddiad olaf yn y gyfres yn digwydd ar Ynys Mn, gyda nofio yn y mor, beicio bryniog, a rhediad 5k drwy fforestydd a thwyni tywod Niwbwrch. Final event in the series at Anglesey. 
22:30Y Byd yn ei Le Guto Harri sy'n gweld pa effaith mae Brexit wedi cael ar agweddau pobl tuag at annibyniaeth i Gymru. Guto Harri examines if Brexit has changed people's attitudes towards Welsh independence. 
23:00Iolo Williams: Adar Cudd China Stori'r Egrets yn mudo o Siapan i fyw mewn 'high rise' yn y goedwig yn Tseina. Egrets migrate from Japan to live in a 'high rise' in a forest in China. 
00:05Teleshopping Home Shopping. 
01:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Peppa Mae Peppa a'i theulu yn ymweld 'r cartref mae Dadi Mochyn wedi ei gynllunio. Peppa and George are taken to visit the home that Dadi Mochyn designed and Mistar Tarw is building.