This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday

Listings for S4c on Thursday, October 17 2019

06:00Meripwsan Tra bo Meripwsan yn chwarae efo Owi, mae'n dod o hyd i garreg ryfedd yr olwg. While Meripwsan is playing catch with Owi, he finds a funny shaped stone which turns out to be a roly-poly egg. 
06:05Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:15Dwylo'r Enfys Mae Fflur yn arbennig o dda am ddawnsio - tap a bale. Heddiw, mae hi'n dysgu Heulwen i ddawnsio. Fflur's a lovely dancer - both tap and modern - and today she teaches Heulwen to dance. [SL] 
06:30Twt Mae golau Lewis y Goleudy yn chwythu. All cychod yr harbwr gydweithio i dywys Pop 'nl i'r harbwr yn saff? Lewis the lighthouse has a problem with his light. Can Pop be guided home safely? 
06:40Llan-ar-goll-en Mae'r anifeiliaid yn paratoi ar gyfer y Sioe Anifeiliaid flynyddol ond mae streipiau cynffon Ianto wedi diflannu. Ianto is determined to win the Animal Show but where are his tail stripes? 
06:55Nico Ng Mae Nico a'r teulu'n mynd am dro o gwmpas Llangollen ac, ar l cyrraedd pont dros y rheilffordd, maen nhw'n cynhyrfu'n ln pan ddaw trn stm i'r golwg. Nico and family see a steam train. 
07:05Blero'n mynd i Ocido Mae Gwynfryn wedi colli ei glustiau moch coed. Fydd Blero a'i ffrindiau'n gallu dod o hyd iddyn nhw mewn pryd ar gyfer Jambor ar Rew Ocido? Snowden has lost his pine cone ears, oh no... 
07:20Bach a Mawr Mae Mawr yn anhapus bod Bach wedi torri ei addewid. Big is unhappy when Small breaks his promise. 
07:35Cymylaubychain Mae 'na gystadleuaeth sboncio'n digwydd fri yn y nen heddiw. Tybed pwy fydd y sbonciwr gorau? There is a bouncing competition today. Who will be the best at bouncing? 
07:45Asra Plant o Ysgol Bethel sy'n cystadlu heddiw. Primary school children from Ysgol Bethel compete today to win stars in this other-worldly series. 
08:00Sblij a Sbloj Y tro hwn, mae'r ddau ddireidus yn y Golchdy ac yn llwyddo i golli'r lythyren 'u' oddi ar yr arwydd! This time, Sblij and Sbloj visit a launderette and manage to lose the letter 'u'! 
08:10Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
08:20Hafod Haul Mae Heti'n rhannu llond basged o afalau gyda'r anifeiliaid i gyd, ond mae Mostyn y mochyn barus yn penderfynu bwyta afalau pawb. Heti has a basket of tasty apples from the farmer next door. 
08:35Digbi Draig Mae Conyn yn ceisio adeiladu pr o goesau mecanyddol er mwyn ennill cystadleuaeth yn y Ffair Ddyfeisio i Gorrachod. Conyn tries to build some mechanical legs in order to win a competition. 
08:45Sbridiri Mae Twm a Lisa yn creu llun bocs arbennig i Twm ac yn creu fframiau yng nghwmni plant Ysgol Cynwyl Elfed. Twm and Lisa create picture frames with children from Ysgol Cynwyl Elfed. 
09:05Heulwen a Lleu Mae'r ddau ffrind yn dysgu am y gwahanol ffyrdd mae anifeiliaid cyfeillgar y byd yn helpu ei gilydd. Heulwen and Lleu learn how animals and creatures work as a team in the wild. 
09:15Boj Mae Mrs Wwff yn mynd ati i greu ei chawl MAWR, ond mae un cynhwysyn ar goll - moron Mr Clipaclop. Mrs Wwff is making her Big Soup but is missing Mr Clipaclop's carrots - his crop has failed! 
09:25Babi Ni Heddiw, mae babi Eos yn cael ei phwyso a'i mesur gan yr Ymwelydd Iechyd i weld faint mae hi wedi'i dyfu. Baby Eos is weighed and measured by the Health Visitor to see how much she's grown. 
09:35Sion y Chef Mae Izzy'n cyhoeddi bod ei bryd hi ar wneud ffilmiau, nid ar fod yn chef, ac mae'n bwrw ati i greu ei ffilm gynta erioed. Izzy surprises Sin by announcing that she'd rather be a film maker! 
09:45Yn yr Ardd Mae Wali yn breuddwydio ei fod yn arwr - Wali Wych! Wali dreams he is a superhero! 
10:00Meripwsan Mae Meripwsan yn darganfod afalau a chrancod ac yn dysgu sut i ddal. Meripwsan discovers apples and crabs then learns how to catch. 
10:05Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:15Dwylo'r Enfys Mae Jac wrth ei fodd gyda thractors a Jac Codi Baw o bob math a heddiw mae o'n mynd Heulwen i'r garej lle mae'i dad yn gweithio. Jac takes Heulwen to the garage where his dad works. [SL] 
10:30Twt Mae'r Harbwr Feistr wedi gwneud Twt yn gyfrifol am yr Harbwr am y diwrnod. The Harbour Master has left Twt in charge for the day. Twt is very excited but will his day be a success? 
10:40Llan-ar-goll-en Mae Tara, Radli, Prys, Ceri a Siwgrlwmp yn ymarfer dawns arbennig ar gyfer sioe ddawns. Tara, Radli, Prys, Ceri and Siwgwrlwmp are rehearsing a special dance for the show. 
10:55Nico Ng Mae Nico a'r teulu'n mynd am drip ar gwch gwahanol ar gamlas Llangollen heddiw. Nico and family go for a trip on another boat on the Llangollen canal today. 
11:05Blero'n mynd i Ocido Pan fydd goleudy Ocido'n torri, mae Blero, Dylan, San a Swn yn mynd ar daith beryglus i Fynydd Dirgel i chwilio am y golau nad yw byth yn diffodd. The Ocido lighthouse breaks down, oh no! 
11:20Bach a Mawr Mae Mawr wedi ysgrifennu ei ddrama gyntaf - ond mae Bach eisiau chwarae y brif ran! Big has written his first play and Small wants to play the main part! 
11:35Cymylaubychain Ydy Ffwffa am droi ei chefn ar ei ffrindiau a mynd i deithio'r byd fel y cymylau mawr? Will Ffwffa leave her friends and travel the world like the big clouds? 
11:45Asra Bydd plant o Ysgol Cymerau, Pwllheli yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol Cymerau, Pwllheli visit Asra this week. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Caeau Cymru: Trawsfynydd Brychan Llyr sy'n datgloi hanes ein gwlad, drwy chwilio am y cyfrinachau yn enwau ein caeau. Tales of bloodshed, toil and romance hidden in the names of fields across Wales. [SL] 
12:30Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:30Rhannu Mae'r gystadleuaeth yn parhau! Pwy wnaiff gipio'r 2000 a'u lle yn ffeinal y pencampwyr y tro yma? The quiz hots up! Who will claim the 2000 and their place in the Final this time? 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Nl i s'Hertogenbosch Nodi 75 mlynedd ers i s'Hertogenbosch, dinas yn ne'r Iseldiroedd, gael ei rhyddhau gan filwyr Cymreig. Marking 75 years since the city of s'Hertogenbosch was liberated by Welsh soldiers. 
16:00Sblij a Sbloj Mae'r ddau ddireidus yn mynd i'r ganolfan arddio gan lwyddo i golli'r llythyren 'b' oddi ar yr arwydd! Sblij and Sbloj visit the local garden centre and manage to lose the letter 'b'! 
16:10Cymylaubychain Mae'n swnllyd iawn yn y nen heddiw. Pwy neu beth sy'n gyfrifol? It's very noisy today. Who or what is making the noise? 
16:20Bach a Mawr Mae hoff bensel liw Bach yn diflannu i lawr y draen ac mae Mawr yn penderfynu bod rhaid ei chael yn l. Bach's favourite crayon vanishes down the sink and Mawr decides to get it back. 
16:35Sion y Chef Mae Sin yn dyfarnu gm bl-droed, ond heb y cit cywir, mae'r chwaraewyr y ei chael hi'n anodd gweld pwy sy'n chwarae i ba dm. Can Sin resolve the problem of team strips with beetroot? 
16:45Asra Bydd plant o Ysgol Tan y Castell, Harlech yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol Tan y Castell, Harlech visit Asra this week. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Angelo am Byth Dilynwch Angelo, bachgen 12 oed, wrth iddo geisio rheoli ei fywyd drwy ddefnyddio cynlluniau doniol. Join Angelo, a 12 year-old boy, as he tries to gain control of his complicated life! 
17:15Gwboi a Twm Twm Mae Gwboi, Twm Twm a Cai yn penderfynu mynd i wersylla yn y byd mawr tu allan, sef to Siop y Pop! Gwboi, Twm Twm and Cai decide to go camping in the big wide world, the roof of Siop y Pop! 
17:25Y Dyfnfor Beth sy'n digwydd yn y dyfnfor heddiw? What's happening in the deep seas today? 
17:45Rygbi Pawb Uchafbwyntiau gm Coleg Gwent v Coleg Gwyr, ynghyd chanlyniadau gweddill gemau'r wythnos yng Nghynghrair Ysgolion a Cholegau Cymru. Highlights of Coleg Gwent v Gower College, plus more. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Sioe Gelf: Salem Hanes y llun Salem gan Curnow, sy'n dathlu ei ganmlwyddiant eleni. The story behind Vosper's celebrated painting, Salem which celebrates its centenary this year. 
18:30Rownd a Rownd Wedi ymddangosiad annisgwyl Carl, mae Rhys mewn cyfyng gyngor ynglyn a'i fywyd carwriaethol. After Carl's unexpected appearance, Rhys is in a dilemma about his love life. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30Pobol y Cwm Mae cyswllt diweddar Sioned gyda chyffuriau yn rhoi Eileen a Huwi John mewn perygl enbyd. Sioned's recent involvement with drugs puts Eileen and Huwi John in terrible danger. 
20:00New: Yn y Gwaed Ifan Evans a Catrin Heledd sy'n twrio drwy achau ac yn cynnig profion seicometrig i Rhian Campbell o Sir Benfro a Rory Wade o Gaerdydd. A search through ancestry & psychometric testing. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30Jonathan: Cwpan Rygbi'r Byd 2019 Ymunwch Jonathan a'i griw, wrth i Gwpan Rygbi'r Byd barhau. Y tro hwn, Carwyn Glyn ac Elinor Snowsill fydd ar y soffa. This week, Carwyn Glyn and Elinor Snowsill are on the sofa. 
22:30New: Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
23:00Y Stiwdio Gefn Cyfres newydd gyda Lisa Gwilym yn cyflwyno y gorau o ganu cyfoes Cymraeg. Yn y rhaglen hon mae Carwyn Ellis a Colorama, Ail Symudiad a Catrin Herbert. New music series with Lisa Gwilym. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping.