This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Sunday, December 15 2019

06:00Bocs Bwgi Bolgi Mae gan Bolgi beiriant cerddoriaeth arbennig ac mae e a'i ffrindiau wrth eu bodd yn dawnsio. Bolgi has a special music machine and he and his friends love to dance to the music. 
06:05Darllen 'Da Fi Mae Sali Mali yn Eglwys Llanddeiniolen yn darllen stori'r Geni ac yn adrodd hanes y 'Seren Ryfeddol'. Sali Mali is in Llanddeiniolen Church reading the Nativity story. 
06:15Tomos a'i Ffrindiau Mae pob injan ar ynys Sodor wedi cynhyrfu gan fod Seren Arbennig am gael ei gosod yng ngorsaf Knapford. A Special Star is to be placed in Knapford Station to help make wishes come true. 
06:25Sbridiri Mae Twm a Lisa yn creu ty i fwydo'r adar. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Bro Sin Cwilt lle mae'r plant yn creu mygydau adar. Twm and Lisa make a bird feeder and visit Ysgol Bro Sin Cwilt. 
06:45Sam Tn Mae Jo a Meic yn gystadleuol iawn ac yn mynnu cymryd rhan yng Nghwpan Pontypandy. O diar! Meic and Jo are very competitive and decide to compete in the Pontypandy Cup. Oh dear! 
06:55Ty Ml Mae Morgan a Sionyn a Mali a Dani yn ffeirio pethau ond weithiau mae'n well cadw'r hyn sydd ganddoch. Morgan and friends decide to swap things but sometimes it's better to keep what you have 
07:05Bobi Jac Mae Bobi Jac a Pengw Gwyn yn mwynhau antur yn yr eira. Bobi Jac and Pengw Gwyn enjoy an adventure in the snow. 
07:15Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn yn darganfod sut mae gwneud papur. Rapsgaliwn will be visiting a craft centre in this episode to discover how paper is made. 
07:30Blero yn Mynd i Ocido Pam mae boliau Blero a Talfryn yn gwneud synau digri'?Mae'r ateb bob tro draw yn Ocido! Why do Blero and Talfryn's tummies make funny rumbling noises? Off they go to Ocido to find out! 
07:40Llan-ar-goll-en Mae'r Maer ar fin dadorchuddio bowlen grisial arbennig iawn yn neuadd y pentref pan mae'n sylwi ei bod wedi diflannu! Who took the village's very expensive crystal bowl and why? 
07:55Henri Helynt Pan mae Bethan Bigog yn bod yn hyfryd gyda Henri, dim ond un eglurhad sy'n bosib. Mae aliwn yn ei rheoli hi. Bethan Bigog starts being nice to Henri - is she being controlled by an alien? 
08:10Twt Mae Wn y Crn yn dod o hyd i esgyrn dinosor dwr, a chyn pen dim mae pawb wedi cyffroi a'r harbwr yn llawn dinosoriaid! Wayne the Crane spots some dinosaur bones washed on the beach. 
08:20Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series. Today's theme is milk. 
08:35Patrl Pawennau Mae'n rhaid i'r Pawenlu helpu Gwil ddod o hyd i'w robo-gi ym Mhorth yr Haul ar l i'w weiren dorri. The PAW Patrol must help Gwil find his robot pup when the antenna breaks! 
08:50New: Penblwyddi Cyw Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebrating your birthday, you may be lucky enough to see your photo on today's Cyw! 
08:55New: Pen-blwydd Pwy? Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio ar gyfer plant bach. Entertaining and educational animated series for nursery school children. 
09:00Scarlets v Bayonne Darllediad byw gm y Scarlets v Bayonne yng Nghwpan Her Rygbi Ewrop, Parc y Scarlets. C/G 7.45. Live Scarlets v Bayonne game in the European Rugby Challenge Cup. K/O 7.45. EC available. 
11:15Rownd a Rownd Heddiw, mae Dylan yn cael cyfarfod ei fab, Llew, am y tro cyntaf. Mae'n nerfus iawn ac mae cwrdd a Sophie'n gwaethygu pethau. Dylan meets his son, Llew, for the first time today. 
11:40Rownd a Rownd Mae Sophie yn dal i amau cymhellion Fflur yn fawr ac yn benderfynol ei bod ar l Dylan am ei arian. Sophie still doubts Flur's motives greatly and is sure she's after Dylan for his money. 
12:00Castell Howell Cyfres dair rhan yn dilyn cwmni dosbarthu bwyd annibynnol mwyaf Cymru, Castell Howell. Three-part series following one of the country's largest independent food wholesalers, Castell Howell. 
12:30Adre Yr wythnos hon byddwn yn ymweld chartref y gyflwynwraig deledu Heledd Cynwal ger Llandeilo.This week we'll be visiting television presenter Heledd Cynwal at her home near Llandeilo. 
13:00Dechrau Canu Dechrau Canmol Y tro hwn, ry' ni yn Amgueddfa Werin Sain Ffagan yn dysgu mwy am sut mae pethau wedi newid dros y canrifoedd adeg y Nadolig. We're at St Fagans National History Museum this week. 
13:30Rygbi Pawb Uchafbwyntiau gm rygbi Coleg y Cymoedd v Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd yng Nghynghrair Ysgolion a Cholegau Cymru. Highlights of Coleg y Cymoedd v Whitchurch High School. EC avail. 
14:10Dudley Yn rhaglen ola'r gyfres bydd Dudley Newbery yn cynnig cyngor am sut i baratoi barbeciw blasus a di-ffwdan. In the last in the series, Dudley Newbery prepares a tasty feast on the barbecue. 
14:35Dudley Cyfres newydd. Heddiw, mae Dudley Newbery yn dangos i ni sut mae coginio prydau blasus gan ddefnyddio un pot yn unig. New series. Dudley cooks tasty one-pot meals for all the family. 
15:0004Wal Neuadd eglwys sydd wedi'i thrawsnewid yn gartref, a rheithordy clasurol. A former church hall which has been transformed into 'state of the art' living, and a crooked house. 
15:30Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. 
16:00Pluen Eira Film Dyma Nadolig cyntaf Clive a Rhi gyda'u mab newydd, Frank, sy'n un ar ddeg mlwydd oed! Cyffrous! This will be the first Christmas for Clive and Rhi with their new eleven year old son Frank! 
17:25Pobol y Cwm Omnibws Cipolwg yn l dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. Gydag isdeitlau Saesneg ar y sgrin. Omnibus edition looking back at events in Cwmderi village. With on-screen English subtitles. 
19:15Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon y penwythnos. Weekend news and sport. 
19:30New: Dechrau Canu Dechrau Canmol Y tro hwn, cawn oedfa o Theatr y Ffwrnes yng nghanol tre Llanelli, ac yn arwain y gynulleidfa fydd Rhodri Darcy. This week: a slightly different service with a more modern feel. 
20:00New: Dathlu Sain yn 50 Rhaglen yn dathlu penblwydd Sain yn 50 mae cwmni recordiau mwya Cymru wedi rhoi llwyfan arbennig i gerddoriaeth Cymraeg o'r cychwyn. Celebrating Wales' iconic record label's 50th birthday. 
21:00New: Craith Mae Hefin yn dod o hyd i gorff Sion Wells yn yr orsaf betrol ac nawr mae'n rhaid i'r ditectifs ddelio gyda dau achos o lofruddiaeth. Hefin discovers Sion Wells' body at the petrol station. 
22:00Sioe 'Dolig Hen Blant Bach Yr her: cael pensiynwyr a phlant i gydweithio i lwyfannu Sioe Nadolig fythgofiadwy. The challenge: to encourage pensioners and a group of 5-year-olds to stage a Christmas nativity show. 
23:00Y Byd ar Bedwar Cyfres materion cyfoes gyda straeon o Gymru a'r byd. Current affairs series with stories from Wales and the world. 
23:35Teleshopping Home Shopping. 
01:05..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Peppa Mae'n Nadolig ac mae Peppa a phlant yr ysgol feithrin yn mynd i'r theatr i weld sioe arbennig. It's Christmas, and Peppa's playgroup is going to the theatre to see a special play.