This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday

Listings for S4c on Friday, April 27 2018

06:00Hafod Haul Mae'n ddiwrnod glanhau ar y fferm a daw Heti o hyd i albwm o hen luniau. It's cleaning day on the farm and Heti finds an old photograph album which brings back a lot of memories. 
06:15Bobi Jac Mae Bobi Jac a Martha Mwnci yn goglais traed ar antur drofannol. A tropical adventure for Bobi Jac and Martha Mwnci. 
06:25Guto Gwningen Mae criw o lygod yn credu bod Benja yn arwr, ac yn gofyn iddo fynd i n?l eu pys sydd wedi cael eu dwyn. A band of mice mistake Benja for a hero and enlist him to retrieve their stolen peas. 
06:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:50Ty M?l Mae pawb am fod yn ffrindiau gyda Sbonc, ac mae hynny arwain at ddadlau. Everybody wants to be Sbonc's friend, and this leads to arguments. 
07:00Boj Mae Mr Clipaclop mewn picil. Mae cymaint o waith i'w wneud yn yr Hwylfan Hwyl heddiw ond mae e'n llawn annwyd. Mr Clipaclop is in a pickle. He has a cold but he also has lots to do! 
07:15Gwdihw Megan Llyn fydd yn cwrdd ? phob math o anifeiliaid, rhai gwyllt, rhai dof a rhai anhygoel. Megan Llyn meets all sorts of animals - some wild, some tame and some really strange! 
07:30Peppa Mae Taid Mochyn wedi trefnu helfa wyau siocled. Tybed a fyddan nhw'n dod o hyd i'r danteithion? Taid Mochyn organises a chocolate egg hunt for Peppa and her friends. 
07:35Teulu Ni Yn y gyfres hon, Efa Haf Thomas o Gaerfyrddin fydd yn ein tywys ni drwy'r digwyddiadau mawr a bach sy'n digwydd yn ei theulu hi. Efa Haf Thomas guides us through life with her family. 
07:45Llan-ar-goll-en Mae Tara Tan Toc, AbracaDebra a Beti Becws wrthi'n paratoi ar gyfer cystadleuaeth goginio'r pentref ond mae llyfr ryseitiau Beti yn mynd ar goll. Beti's recipe book goes missing. 
08:00Cymylaubychain Mae un ellygen glaw hyfryd ar ?l ar y goeden. Tybed pwy gaiff ei bwyta? There's one lone rainpear on the tree. Who will get to eat it? 
08:10New: Oli Wyn Heddiw, mae'r criw trenau am ddangos i ni sut maen nhw'n paratoi tr?n ar gyfer siwrnai arall. Today, the train crew show us how they prepare the train for its next trip. 
08:20Nico N?g Mae Megan a Nico yn gwneud cardiau arbennig i Dad ac mae Nico'n cael rhoi ?l ei bawen yn ei gerdyn o! Megan and Nico are making special cards for Dad and Nico gets to stamp a paw print! 
08:30Cled Dewch gydag Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch. Fun with Cled and friends as they discover the wonderful world around them. 
08:40Meic y Marchog Mae Meic yn llwyddo i roi Chwit a Chwat mewn perygl, a does neb yn gallu achub y cwn! Meic gets the corgis stranded, then makes it harder and harder to rescue them! 
08:55Bach a Mawr Mae gan Mawr annwyd drwg - ac mae'n bryderus pan mae Bach yn penderfynu bod yn nyrs! Big has a very bad cold - and is worried when Small decides to become a nurse! 
09:10Stiw Ar ?l gweld consuriwr mewn sioe, mae Stiw'n penderfynu gwneud triciau. Having seen a magician at work Stiw decides to perform his own tricks. But will he make Pwyll disappear forever? 
09:20Enwog o Fri, Ardal Ni! Cyfres sy'n dod ? straeon enwogion hanesyddol Cymru yn fyw i blant. Children's series bringing to life well-known historical figures from Wales. Today's programme is about Guto Nyth Br?n. 
09:35Nodi Mae'r Coblynnod yn defnyddio Dyblwr Coblyn i greu rhagor o goblynnod direidus. The Goblins order a Goblin Doubler to make doubles of themselves. 
09:45Ben Dant Ymunwch ? Ben Dant a'r m?r-ladron o Ysgol Pentreuchaf wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i allweddau aur a chist llawn trysor. Join the pirate Ben Dant and a team from Ysgol Pentreuchaf. 
10:00Hafod Haul Mae'n ddiwrnod glawiog, diflas yn Hafod Haul ac mae'r anifeilaid wedi mynd i gilio yn y sied i hel atgofion. It's a rainy day at Hafod Haul and the animals are sharing memories in the shed. 
10:15Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach yn dysgu pam na ddylai hi chwarae p?l-droed yn y ty. The Little Princess learns why she shouldn't play football indoors. 
10:25Guto Gwningen Mae Guto'n malu'r gwely wnaeth ei dad iddo ac mae'r ymdrech i'w drwsio yn mynd ? fo ar daith anturus. Guto breaks the bed his father made for him and has an adventure while mending it. 
10:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:50Ty M?l Mae Morgan yn dysgu ei bod hi'n bwysig i roi sylw i'ch ffrindiau bob amser. Morgan learns it is important to give your friends your attention at all times. 
11:00Meic y Marchog Mae'n rhaid i Meic ddysgu meddwl am bobl eraill, nid amdano fo'i hun. Meic has to learn to think of others instead of just thinking of himself. 
11:15Ysbyty Cyw Bach Cyfres i blant sy'n cyflwyno'r syniad o fynd i'r ysbyty gan eu helpu i ddod dros yr ofn o gael eu trin. A series for children helping them to overcome their fear of going to hospital. 
11:30Nico N?g Mae Nico'n meiddio awgrymu bod Malan yn rhy hen i chwarae - buan iawn mae hi'n profi mor anghywir ydi o! Nico suggests that Malan is too old to play and she soon shows him how wrong he is! 
11:40Digbi Draig Mae Glenys yn dod o hyd i fap sy'n dangos lle mae'r cnau yn yr helfa gnau yn cael eu cuddio ac mae'n ymuno yn y g?m. Glenys finds a map showing where the nuts for the Nut Hunt are hidden! 
11:50Twm Tisian Mae Twm eisiau i ni chwarae g?m gyda fe heddiw. G?m ddychmygu. Wyt ti eisiau chwarae? Twm wants to play a game today. The imagining game. Do you want to play? 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Ysgol Ddawns Anti Karen Dilynwn Anti Karen a'r dawnswyr i un o gystadlaethau mwyaf Prydain, 'Dream Makers UK'. Karen's nerves are on edge as she prepares the dancers for their first competition outside Wales. [SL] 
12:30Priodas Pum Mil Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford sy'n cyflwyno wrth i deulu Nia ac Iolo drefnu eu priodas. Family and friends arrange a wedding for Nia and Iolo from Bethesda for less than ?5,000! 
13:30Margaret: Ddoe a Heddiw Ymunwch ? Margaret wrth iddi sgwrsio ?'r cantoresau Sh?n Cothi, Eleri Twynog a Tara Bethan. Join Margaret Williams as she talks to singers Sh?n Cothi, Eleri Twynog and Tara Bethan. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Bydd Elwen Roberts yn y gegin, a bydd cyfle i ennill y pecyn penwythnos. Elwen Roberts will be in the kitchen, and a chance for you to win a goody bag. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05New: Pengelli Syrpreis i Barbara yn ystod ei pharti pen-blwydd. Ond a fydd hi'n fodlon gyda'r dathliadau? A surprise for Barbara at her birthday party. But how pleased will she be with the celebrations? 
15:30New: Dei A Tom Mae Dei a Tom yn ymweld ? Gwlad yr I? i ddod ? defaid gwasgaredig i'r gorlan mewn ffordd anghyffredin. Dei and Tom round up widely scattered flocks of sheep in Iceland in an unusual way. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ?l ysgol. Programmes for youngsters after school: Nico N?g, Oli Wyn, Digbi Draig, Traed Moch. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Crwbanod Ninja Mae Doni a Meici'n profi eu bod yr un mor bwysig ? Leo a Raph pan mae'n dod i ymladd y gelyn. Meici and Doni prove they are just as important as Leo and Raph in fighting the enemy. 
17:30Larfa Mae Coch, Melyn a Brown yn bwyta gormod o ffa ac yn dioddef o sgil-effeithiau diddorol a swnllyd. Red, Yellow, Black & Brown fall victim to eating beans and suffer a slapstick side-effect. 
17:35Y Gemau Gwyllt Bydd cystadleuwyr o'r Gogledd Orllewin yn taclo ras rwystr dan ddaear ac yn cwblhau helfa drysor dra gwahanol. Contestants from the North West tackle an underground assault course. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Cwpwrdd Dillad Cip yng nghwpwrdd dillad Toni Caroll, y gantores a'r actores o Abercraf a chynlluniau arallfydol yr artist Geraint Edwards. Toni Caroll shows Nia Parry her clothes collection. 
18:30Garddio a Mwy Bydd Iwan yn trawsnewid gardd Ysgol Gellionnen, gan adnewyddu ty gwydr go wahanol. Iwan will transform a garden in Gellionnen School and give a rather unusual greenhouse a makeover. 
19:00Newyddion Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
19:15Sgorio G?m fyw llawn cyffro wrth i ni gyrraedd rownd olaf tymor Uwch Gynghrair Cymru JD. Live match in the final round of the JD Welsh Premier League season. (K/O 7.30) English commentary. 
21:35New: Galw Nain Nain Nain Ym mhennod ola'r gyfres mae Joe Thomas o Benisarwaun yn chwilio am gariad gyda help ei nain, Jean Thomas. Joe Thomas is looking for love with the help of his grandmother, Jean Thomas. 
22:10Y Stiwdio Gefn Gyda Gai Toms a'i fand; y ddeuawd 'blues' trwm o Gaerfyrddin, Tymbal, a'r faledwraig swynol o Faldwyn, Nia Morgan. With Gai Toms and band; heavy blues band Tymbal and singer Nia Morgan. 
22:40Parch Ym mhennod olaf Parch mae'r dirgelwch ynghylch marwolaeth Dafydd yn cael ei ddatrys. In the final episode of Parch, the mystery surrounding Dafydd's death is resolved. 
23:45..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:05Teleshopping Home Shopping. 
01:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00New: Cyw Rhaglenni ar gyfer plant. Programmes for younger viewers: Ysbyty Cyw Bach, Guto Gwningen, Octonots, Peppa, Llan-ar-goll-en, Meic y Marchog, Nico N?g, Sam T?n, Patr?l Pawennau, Cacamwnci.