This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday

Listings for S4c on Thursday, July 9 2020

06:00Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
06:05Jambori Ymunwch Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae. Join Jam on a musical adventure full of interesting sounds and pictures. 
06:15Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:25Bach a Mawr Mae hoff bensel liw Bach yn diflannu i lawr y draen ac mae Mawr yn penderfynu bod rhaid ei chael yn l. Bach's favourite crayon vanishes down the sink and Mawr decides to get it back. 
06:40Ahoi! Pwy fydd y mr-ladron sy'n ymuno Ben Dant a Cadi i herio'r byd y tro 'ma? From which school will these pirates come, to join Ben Dant and Cadi for a little adventure? 
07:00Ty Ml Mae Morgan yn esgus ei fod yn sl fel ei fod yn cael amser i ymarfer pl-droed! Morgan pretends to be ill so he can practise his football. 
07:10Gwdihw Cawn weld sut mae'r heddlu yn hyfforddi cwn a gwelwn y milfeddyg yn trio gwella cwningen sy'n anhwylus. We find out how the police train their dogs and see a sick rabbit get help. 
07:25Timpo Gafael Afal Wedi dechrau simsan, mae'r tm yn darganfod ffordd hawdd i gasglu afalau. Apple Grapple: After a shaky start, the team discover an easy way to pick apples. 
07:35Asra Bydd plant o Ysgol Gymraeg Aberystwyth yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol Gymraeg Aberystwyth visit Asra this week. 
07:50Sion y Chef Mae brecwast arbennig ar fwydlen y bwyty heddiw, ond yn anffodus, mae ieir Magi wedi diflannu a hebddyn nhw does dim wyau. Sin is trying a new breakfast menu today, but there are no eggs! 
08:00Heini Cyfres llawn egni a chyffro yng nghwmni'r cymeriad lliwgar "Heini". Yn y rhaglen hon bydd "Heini" yn ymweld 'r gampfa. In this programme "Heini" has fun visiting the gym. 
08:15Shwshaswyn Mae Seren yn creu darlun, mae'r Capten yn sylwi ar ddiferion paent ac mae Fflwff yn dysgu sut i stampio siapiau. Seren paints a picture and Fflwff learns to stamp shapes on canvas. 
08:25Y Teulu Mawr Mae'n ddiwrnod mabolgampau'r ysgol, ac mae Moc yn nerfus iawn. It's the school Sports Day, and Moc is extremely nervous until he finds a 'lucky' pebble. 
08:40Sara a Cwac Mae ddiwrnod niwlog, ac mae ffrind Sara a Cwac, Merch Platiau, yn colli plt yn y niwl. It's a foggy day, and Sara a Cwc's friend Merch Platiau has lost her plate in the fog. 
08:45Yr Ysgol Bydd criw o Ysgol Llanrug ac Ysgol Sant Curig ar helfa drysor am lythrennau. The children go on a treasure hunt for letters and Betsan will be cooking with Nain. 
09:00Meripwsan Mae Meripwsan angen gwneud gacen ar gyfer pen-blwydd Wban ar l difetha'r un cyntaf. It's Wban's birthday and Meripwsan must find a replacement cake. 
09:05Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
09:15Ysbyty Cyw Bach Mae angen ar Jangl fynd i'r ysbyty i gael tynnu ei donsils. Jangl needs to go to hospital to have his tonsils out. 
09:30Octonots Wedi i Cregynnog a Harri gael damwain, maen nhw'n cael help gan Lysywen Farus a physgodyn Grwper. Cregynnog and Harri crash their Gups and need some help from an eel and a grouper fish. 
09:45Cei Bach Mae'n bwysig iawn ein bod ni i gyd yn dweud 'Diolch', ac mae nifer fawr o bobl Cei Bach yn derbyn anrhegion go arbennig. Several people in Cei Bach are given thank you presents. 
10:00Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
10:05Jambori Ymunwch Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! Join Jam on a musical adventure with interesting sounds and pictures! 
10:15Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:25Bach a Mawr Mae Bach a Mawr am ddarganfod pam bod y ddau lyffant yn crawcian mor uchel ag erioed. Big and Small want to find out why the two frogs are croaking louder than ever. 
10:40Ahoi! Pwy fydd y mr-ladron sy'n ymuno Ben Dant a Cadi i herio'r byd y tro 'ma? From which school will these pirates come, to join Ben Dant and Cadi for a little adventure? 
11:00Ty Ml Mae Morgan a Sionyn yn cynnal cystadleuaeth i weld a oes modd iddynt beidio chysgu drwy'r nos. Morgan and Sionyn compete to see if they can stay awake all night. 
11:10Gwdihw Bydd Ffred yn dangos ei gwningen a bydd Owain Sin yn dangos hebogiaid i ni. Today, Ffred will show us his rabbit and Owain Sin will meet some hawks. 
11:25Timpo Rhaglen newydd i blant. New programme for children. 
11:35Asra Bydd plant o Ysgol Corn Hir, Llangefni yn ymweld ag ASRA yr wythnos yma. Children from Ysgol Corn Hir, Llangefni visit Asra this week. 
11:50Sion y Chef Mae hyder Sin yn suddo pan mae Myrddin - chef sy'n arbenigo mewn ryseitiau mango - yn cyrraedd y pentref. Myrddin arrives with his Marvellous Mango Roadshow! 
12:00Ar y Bysus Dilynwn y cwmniau bysus Y Brodyr Richards, Aberteifi; Bysiau Cwm Taf, Hendy-gwyn, a chwmni Midway, Crymych. Series following three family bus companies in West Wales. [SL] 
12:30New: Datganiad Dyddiol COVID-19 Darllediad byw o ddatganiad dyddiol Llywodraeth Cymru ar sefyllfa Covid-19. The Welsh Government's live daily statement on the Covid-19 situation. [SL] 
13:00Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:30Garddio a Mwy Y tro hyn, mae Iwan yn trafod problem llau du ar y coed ceirios, Meinir yn creu basgedi crg tlws gyda eiddew/iorwg, a Sioned yn arddangos 'priddo'. Flowers, veg and all life's good stuff. 
14:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Cefn Gwlad Y tro hwn: hanes dynion Cefn Gwlad, a stori gyfoes cwrw cartref dynion Pesda. This time: Welsh men who've made their mark, and Bethesda home brewers who turned their hobby into a business. 
16:00Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
16:05Asra Bydd plant o Ysgol Bro Sin Cwilt, Llandysul yn ymweld ag ASRA yr wythnos yma. Children from Ysgol Bro Sin Cwilt, Llandysul visit Asra this week. 
16:20Shwshaswyn Mae pawb wedi dod danteithion yn l o'r ffair heddiw - candi fflos, cneuen goco ac afal taffi! Everyone's been to the fair today and brought back candy floss, coconut and toffee apples! 
16:30Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Alys falls off her scooter today. Can the Koala Brothers help her? 
16:40Cei Bach Daw ymwelydd a'i gi i aros yng Nglan y Don ond mae'n ddiwrnod poeth ac mae Capten Cled yn poeni oherwydd bod y ci yn y car. A visitor to Glan y Don leaves his dog in the car on a hot day. 
17:00New: 5 am 5 Pum cwestiwn mewn pum munud. Ymunwch Jack Quick wrth iddo osod pum cwestiwn newydd sbon bob dydd. Five questions in five minutes. Join Jack Quick as he sets five brand new questions. 
17:05Dewi a'r Ditectifs Gwyllt Mae'r ditectifs yn edrych ar fywyd mincod, y creaduriaid bach sy'n enwog am eu cotiau ffwr - y rhain sy'n addurno cotiau crand menywod ledled y byd. The detectives look at the life of mink. 
17:15New: Fideo Fi o'r Ty Cyfres o vlogs a gemau llawn hwyl gan blant o'u cartrefi. A series of vlogs and fun games created by children from their homes 
17:25Lolipop Mae Catz yn benderfynol o brofi i Miss Mogg ei bod hi'n haeddu swydd fel cogydd. Comedy drama series. Catz is determined to prove to Miss Mogg that she deserves to be promoted to be a cook. 
17:50New: 5 am 5 Mae Jack Quick 'nl gydag atebion y pum cwestiwn wnaeth e osod yn gynharach. Faint gawsoch chi'n gywir? Jack Quick is back with the answers to the five questions he set earlier! 
17:55Larfa Mae'r criw dwl yn cael hwyl a sbri diri y tro hwn! The crazy crew have fun with all sorts of things this time! 
18:00Ar Werth Cwrddwn 'r datblygwyr ifanc, Rhys Lloyd a Carys Davies, wrth iddynt fachu byngalo yn y Mwmbwls mewn ocsiwn. As the coronavirus hits, it affects everyone in the housing market. 
18:30Rownd a Rownd Mae'r amser wedi dod i Fflur symud i'r hosbis ac mae pethau'n anodd iawn iddi hi a Dylan. The time has come for Fflur to move into the hospice and both she and Dylan struggle with things. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
20:00New: Pobol y Cwm: Dai Y tro hwn, cawn ddod i adnabod cymeriad Dai dipyn gwell, a hynny dan arweiniad rhywun sydd yn ei nabod fwy na neb, yr actor Emyr Wyn. This time, we get to know Dai's character a lot better. 
20:25Rownd a Rownd Gydag amser Fflur yn prinhau mae'r gymdeithas yn dod at ei gilydd i helpu. Hefyd, daw canlyniad prawf gwaed Mali nol. As Fflur's time comes to an end, the community comes together to help. 
20:55New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
21:00New: Y Fets Mae bywyd dyddiol y practis yn newid wrth i Covid 19 waethygu. Gyda'r ysbytai milfeddygol yn cau mae Kate yn gorfod mentro ar lawdriniaeth fawr. Life in the practice changes due to Covid 19. 
22:00Priodas Pum Mil - Goreuon Cyfle i ail-fwynhau priodasau cyfres gyntaf Priodas Pum Mil yn y bennod arbennig yma. Trystan Ellis-Morris and Emma Walford take a look back over the first series of Priodas Pum Mil. 
23:00Caru Siopa Y gyflwynwraig Lara Catrin sy'n herio dau berson i gystadlu yn erbyn ei gilydd mewn sialens ddillad. Two fashion-conscious people compete against each other to transform charity shop items. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Peppa Mae Peppa a'i theulu yn mynd ar eu gwyliau mewn fan arbennig iawn. Peppa and her family are going on their holidays in a very special van.