This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday

Listings for S4c on Wednesday, December 18 2019

06:00Peppa Mae Peppa, George a'u ffrindiau yn ymweld Sion Corn. Peppa, George and friends go to see Father Christmas. Peppa asks for a very special doll but can Father Christmas deliver it? 
06:05Meic y Marchog Mae Meic am fod yn gymwynasgar, ond wrth geisio helpu pawb ym mhobman dydy o ddim yn helpu neb yn y pen draw! Meic wants to be really helpful but ends up not helping anyone. 
06:20Bach a Mawr Beth wnaiff Bach pan mae 'na storm? A pham mae Mawr yn bwyta cacen geirios yn y cwpwrdd? What will Small do when there's a thunderstorm? And why is Big eating cherry pie in the cupboard? 
06:35Octonots Mae gn-bysgodyn wedi colli ei wyau mewn cerrynt cryf iawn yn y mr ac mae'r Octonots yn ei helpu i ddod o hyd iddynt. A mouth-brooding jawfish father has lost his eggs. Can the crew help? 
06:45Gwdihw Megan Llyn sy'n dysgu mwy am gwn, pili-palod, ceffylau, dolffiniaid ac ymlusgiaid. Join Megan Llyn as she learns more about dogs, butterflies, horses, dolphins and reptiles. 
07:00Cymylaubychain Mae'n noswyl cyn dydd y Seren ac mae pawb yn y nen wedi cyffroi'n ln! It's the night before the night of the special star and everyone is very excited. 
07:10Tomos a'i Ffrindiau Mae hi'n eira ar ynys Sodor a'r plant wrthi'n gwneud dyn eira, ond does ganddyn nhw ddim het i'w rhoi ar ei ben. The children of Sodor need a hat for their snowman - can Tomos help? 
07:20Patrl Pawennau Mae Fflei a Cena wedi cynhyrfu'n ln am fynd i wersylla ac mae gweddill y Pawenlu yn ymuno nhw pan mae Clwcsanwy yn disgyn i mewn i gafn. Clwcsanwy falls in a crevice on a camping trip. 
07:35New: Caru Canu Cn Nadoligaidd draddodiadol am ymweliad Sion Corn yw "Pwy Sy'n Dwad Dros y Bryn". A traditional Christmas song about a visit from Father Christmas, this is "Pwy Sy'n Dwad Dros y Bryn". 
07:40New: Ahoi! A fydd Mor Ladron o Ysgol y Ffwrnes yn medru helpu achub Ynys Bendibelliawn o ddwylo Capten Cnec? Will the pirates from Ysgol y Ffwrnes be able to help save the island of Bendibelliawn? 
08:00Bocs Bwgi Bolgi Mae gan Bolgi beiriant cerddoriaeth arbennig ac mae e a'i ffrindiau wrth eu bodd yn dawnsio. Bolgi has a special music machine and he and his friends love to dance to the music. 
08:05Jambori Ymunwch a Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! Join Jam on a musical adventure full of interesting sounds and pictures! 
08:15Guto Gwningen Wedi iddo ddifetha holl gnau'r Wiwerod efo un o ddyfeisiadau Mr Sboncen, mae Guto a'i ffrindiau yn mynd ar daith beryglus i gael mwy. Guto and friends go to Owl Island to get more nuts. 
08:30Ynys Broc Mr Lili Mae dafad goll yn arwain Lili a Morgi Moc i ganol storm eira. A stray sheep leads Lili and Morgi Moc deep into a snow storm. 
08:40Cei Bach Mae pethau rhyfedd yn mynd ar goll yng Nghei Bach, tywel Mari, pysgod Capten Cled a bwyd wedi'i rewi o rewgell Siop Del. Strange things go missing in Cei Bach. Who or what is responsible? 
08:55Darllen 'Da Fi Wrth i Jaci Soch lapio anrhegion y Nadolig, mae'n adrodd stori am Crispin, mochyn bach sydd phopeth - ond ffrindiau. Jaci Soch tells the story of Crispin, a little pig who has no friends. 
09:05Digbi Draig Mae Digbi yn achosi i'r beic golli pob rheolaeth ac mae'r parseli'n cwympo driphlith draphlith ar hyd y lle. A bike goes out of control sending parcels flying everywhere! 
09:15Asra Bydd plant o Ysgol Bro Gwydir, Llanrwst yn ymweld ag Asra yr wythnos hon. Children from Ysgol Bro Gwydir, Llanrwst visit Asra this week. 
09:30Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae'r plant yn cael glanio ym Mhegwn y Gogledd, gweld yr eira a chyfarfod Sin Corn. The children have great fun on their trip to the North Pole and even get to deliver presents with Santa. 
09:45Llan-ar-goll-en Mae 'na berson newydd yn symud i'r pentref, nith Beti Becws, Mia Pia. Mae Beti wedi cyffroi'n ln ac yn creu cacen arbennig i ddathlu. Beti makes a cake for her niece but it disappears. 
10:00Peppa Mae trn Miss Cwningen yn torri lawr felly mae Taid Mochyn yn rhoi benthyg Teleri, ei drn bach iddi. Miss Cwningen's train has broken down so Taid Mochyn lends her his miniature locomotive. 
10:05Meic y Marchog Mae Meic yn sylweddoli bod Galth yn edrych yn well heb unrhyw wisgoedd ffansi. Meic learns that Galth looks better just the way he is without any fancy clothes. 
10:20Bach a Mawr Gofynnodd Bach i Mawr ddewis yr afal mwyaf suddlon ar y goeden ond mae'n gartref i gnonyn siaradus! Small asks Big to pick the juiciest apple on the tree but it's home to a talkative worm! 
10:35Octonots Mae ystifflog anferthol yn tynnu'r Octofad i lawr i ddyfnderoedd y mr. The Octopod is attacked by a colossal squid, who drags the ship down an abyssal trench. 
10:45Gwdihw Heddiw cawn weld sut mae paratoi defaid ar gyfer sioe a byddwn yn deifio gyda siarcod! Today, we find out how to prepare a sheep ready for a local show and go diving with sharks! 
11:00Cymylaubychain Taflu peli eira sy'n mynd bryd y Cymylaubychain ond am ryw reswm, dydy peli eira Haul ddim cystal rhai pawb arall. The friends enjoy playing with snowballs but Haul's aren't very good! 
11:10Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
11:20Patrl Pawennau Pan mae Mabli y mwnci yn dianc o'i chawell ar y trn, mae Gwil a'r Pawenlu yn mynd ar grwydr gwallgof i chwilio amdani! Mabli the monkey escapes from her cage on the train and must be found! 
11:35Caru Canu Mae Porri Mae yr Asyn yn gn draddodiadol yn cyflwyno anifeiliaid 'r synau maen nhw'n eu gwneud. "Pori Mae yr Asyn" is a traditional song which introduces animals and the noises they make 
11:40Ahoi! Mor Ladron ifanc o Ysgol Nant Caerau sy'n help Bendant a Cadi heddiw. The young pirates from Ysgol Nant Caerau help Bendant and Cadi today. 
12:00Newyddion S4C - Pennod 188 Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Cegin Bryn: Tir a Mr Bydd Bryn yn creu salad danteithiol gyda chnau cyll a chaws glas ac yn coginio ffesant i'w weini gyda 'sglodion. Bryn prepares a tasty salad with cob nuts and blue cheese and goes fishing. [SL] 
12:30Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:00Ar Lafar Ifor ap Glyn sydd ar drywydd y berthynas rhwng dysgwyr a Chymry Cymraeg. Ifor ap Glyn looks at the relationship between learners and native Welsh speakers and how they feel about each other 
13:30Bwyd Epic Chris Yn y bennod arbennig hon mae Chris yn teithio i Lundain i ymuno 'r cogydd talentog o Gymru, Tomos Parry, ac yn mynd ar daith o fwytai gorau'r ddinas. This time, Chris heads to London! 
14:00Newyddion S4C - Pennod 188 Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da 2019/20 Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C - Pennod 188 Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Ty Am Ddim Cyfres newydd sy'n rhoi ty am ddim i ddau berson i'w adnewyddu am 6 mis. New series that gives two people a free house to renovate - any profit they make, they get to keep! 
16:00Caru Canu Cyfres animeddedig gyda chaneuon a hwiangerddi traddodiadol a chyfoes. Cn ystumiau sy'n llawn egni yw "Nol a Mlaen". "Nol a Mlaen" is an energetic song full of fun gestures. 
16:05Gwdihw Bydd Megan yn gweld pob math o anifeiliaid anghyffredin yn ysgol Iolo Morganwg. We meet some very unusual animals in Ysgol Iolo Morganwg - and Seren the horse gets some new horseshoes. 
16:20Peppa Yn dilyn trip i lecyn mynyddig hardd, mae Dadi Mochyn yn colli goriadau'r car lawr draen dwfn. After a trip to a mountain beauty spot, Dadi Mochyn loses the car keys down a deep drain. 
16:25Meic y Marchog Mae Meic am i Sblash ddod i arfer 'r eira, ac felly mae'n ei dwyllo drwy ddweud wrtho fod ei hoff gymeriad mewn stori, y Ddraig Eira, yn byw yn y goedwig. Sblash gets stuck in the snow. 
16:40Ahoi! Criw arall o Ysgol Pont y Brenin sy'n wynebu heriau Capten Cnec heddiw. Today another crew from Ysgol Pont y Brenin face Capten Cnec's challenges. 
17:00New: Ffeil - Pennod 73 Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Pengwiniaid Madagascar Ar l i Alys roi moddion i Penci, all o ddim chwydu dim byd o'i stumog. Ddim hyd yn oed y bom mae o newydd ei lyncu. Penci swallows a bomb and Alys tries to help him be sick. 
17:15Angelo am Byth Dilynwch Angelo, bachgen 12 oed, wrth iddo geisio rheoli ei fywyd drwy ddefnyddio cynlluniau doniol. Join Angelo, a 12 year-old boy, as he tries to gain control of his complicated life! 
17:25Ni Di Ni Pedair munud animeiddiedig yn rhannu darn o fywydau Aaron a Jade. Four minutes of animated insight into the lives of Aaron and Jade. 
17:30Sbargo Rhaglen animeiddio fer. Short animation. 
17:35Ditectifs Hanes Un o gestyll mwyaf anhygoel Cymru, plasdy crand Llancaiach Fawr a lleoliad hen gaer Rufeinig. Visiting one of Wales's most amazing castles - Caerphilly - and the mansion of Llancaiach Fawr. 
18:00Newyddion S4C - Pennod 188 Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Nadolig Hafod Lon Dilynwn Guto Meredydd (11) sydd ag anghenion arbennig, wrth iddo drefnu cyngerdd Nadolig yr ysgol. Guto Meredydd, an 11-year-old with special needs, organises the school Christmas concert. 
19:00New: Heno 2019/20 Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
20:00Pobol y Cwm - Pennod 178 Cyfres sebon wedi'i lleoli mewn pentref o'r enw Cwmderi. Popular soap series set in the fictional village of Cwmderi. 
20:55Chwedloni: Stori Brychan Stori unigryw gan Brychan a gawn ni y tro hwn. It's Brychan who has the chance to tell his own, unique story this time. 
21:00Newyddion 9 - Pennod 188 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Stand Yp: 2019 This is S4C 
22:30Rygbi Pawb - Tymor 2019-20 This is S4C 
23:15Galw Nain Nain Nain Ieuan Dixon, myfyriwr yn Abertawe, sy'n chwilio am gariad gyda help ei nain, Jan Lewis, o Fynydd Cynffig ger Penybont ar Ogwr. Ieuan Dixon looks for love with the help of his grandmother. 
23:50Galw Nain Nain Nain Y tro hwn, bydd Ceri Morgan o Rachub yn chwilio am gariad gyda help ei nain, Ceri Alden, o Landegfan, Ceri Morgan from Rachub looks for love with the help of her grandmother, Ceri Alden. 
00:25Teleshopping Home Shopping. 
06:00Ty Ml Mae'r criw yn mynd ati i wneud Gwenynen Eira, Dyn Eira i chi a fi, ond wrth i'r tywydd gynhesu mae'r Gwenynen Eira yn dadmer. The friends make a Snow Bee but it soon melts.