This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday

Listings for S4c on Friday, April 28 2017

06:00..programmes start at 7.00am ..programmes start at 7.00am 
07:00Ben Dant Ymunwch a Ben Dant a'r mor-ladron o Ysgol Sant Baruc wrth iddynt fynd ar antur i ddarganfod y trysor. Join the pirate Ben Dant, and a team from Ysgol Sant Baruc on their adventure. 
07:15Sam Tan Mae Norman yn tywys Jams a Sara i ogof ar lan y mor gan ddweud bod deinasoriaid yno. Norman tries to convince Sarah and James that there are dinosaurs living in a cave on the beach. 
07:25Boj Mae Mia yn dango Boj ei hanifail anwes newydd - buwch goch gota mewn bocs - ond mae'n hedfan i ffwrdd. Mia shows Boj her new pet - a ladybird in a box - but it flies away. 
07:40Octonots Mae morgath neidiol ar goll ac yn methu dod o hyd i fan bwydo cyfrinachol gweddill y morgathod. A young manta ray needs help finding the secret manta ray feeding grounds. 
07:50Peppa Mae Peppa a'i theulu yn mynd ar daith feics am y diwrnod ac mae Peppa yn cynnig ras i lawr yr allt. Peppa and her family are going on a bike ride for the day and Peppa wants a race. 
07:55Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jocs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
08:10New: Ynys Broc Mor Lili Mae Lili yn meddwl am gynllun arbennig i helpu Morgi Moc i hedfan ei farcud. Lili comes up with a clever plan to help Morgi Moc fly a kite with ease. 
08:20Igam Ogam Mae Igam Ogam yn dweud ei bod yn dod, ond ble mae hi? Igam Ogam says she is coming - but where is she? 
08:30Straeon Ty Pen Hanes Musus Mariwari y Cangarw a'i dylanwad ar greaduriaid y goedwig sydd gan Iddon Jones i ni heddiw. The tale of Mrs Mariwar the kangaroo and her influence over the creatures of the forest 
08:45Syrcas Deithiol Dewi Mae'r ceir clec yn defnyddio morthwyl Bran. Bran discovers that the dodgems are using his hammer. 
09:00Meic y Marchog Mae Meic eisiau ennill tri thlws mewn diwrnod, ac felly pan fydd un o'r dreigiau yn ennill gem mae'n newid y rheolau. Meic wants to win three trophies in one day and changes the rules. 
09:15Sara a Cwac O diar,mae yna dwll yn hoff esgidau Sara, bydd rhaid cael rhai newydd o'r siop. Oh dear, Sara's favourite shoes have a hole in them, she'll have to get a new pair from the shop. 
09:25Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
09:35Yn yr Ardd Ar ol cyfnod hir o stormydd yn yr ardd mae Blodeuwedd wedi cael llond bol ac yn penderfynu gadael am byth. After lots of storms and wet weather Blodeuwedd decides it is time to leave. 
09:50Dwylo'r Enfys Mae Maddie o'r Rhondda yn gwneud gwaith pwysig ar y fferm gan roi llaeth i'r myn gafr bychan. Maddie lives in the Rhondda and takes Cawod and Heulwen to a farm to feed a baby goat. [SL] 
10:05Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:15Marcaroni Mae Marcaroni wrth ei fodd yn dawnsio - ond mae hyn yn gwneud i Oli deimlo'n annifyr. Dydy hi ddim yn medru dawnsio. Marcaroni loves to dance, but Oli needs a song to help her to dance. 
10:30Chwedlau Tinga Tinga Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed mae Sgwarnog yn hopian. Today we find out why Hare hops. 
10:40Falmai'r Fuwch Amser stori gyda Falmai'r Fuwch. Story time with Falmai the Cow. 
10:45Bach a Mawr Mae Mawr am gyfansoddi can er mwyn dathlu'r helogan, ac mae Bach yn ysbrydoli ei ffrind. Big wants to write a song celebrating celery and Small helps his friend with a little inspiration. 
11:00Ben Dant Ymunwch a Ben Dant a'r criw o Ysgol Glanmorfa wrth iddynt fynd ar antur i ddarganfod y trysor. Join the pirate Ben Dant, and a team from Ysgol Glanmorfa on their adventure. 
11:15Ynys Broc Mor Lili Daw Lili o hyd i gartref allwedd ddirgel mewn lle annisgwyl. Lili finds the home for a mystery key in an unexpected place. 
11:20Byd Carlo Bach Mae Carlo wrth ei fodd yn actio a gwneud lot o swn. Ond ydy hi'n syniad da i ddeffro teigar? Carlo loves to act like a monkey and make lots of noise. Is it a good idea to wake up a tiger? 
11:30Do Re Mi Dona Ymunwch a Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn, wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Dewi Sant, Llanelli i ddysgu'r gan Ailgylchu. Youngsters from Ysgol Dewi Sant Llanelli learn a song. 
11:45Sam Tan Mae Penny a Helen yn mynd am dro i'r mynyddoedd ond mae Penny yn baglu ac yn brifo ei ffer. Penny and Helen go for a walk in the mountains but Penny slips and hurts her ankle. 
12:00Cled Dewch gydag Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch. Fun with Cled and friends as they discover the wonderful world around them. 
12:10Sara a Cwac Mae Sara a Cwac yn chwarae yn yr ardd, ac yn cyfarfod eu cymdogion. Sara and Cwac play in the garden and meet their neighbours. 
12:20Popi'r Gath Mae Sioni wedi torri ei sglefrfwrdd ac mae Owi'n awgrymu y dylen nhw fynd i weld Dewin y Sglefrfwrdd. When Sioni's skateboard breaks Owi suggests he take it to the Skateboard Wizard. 
12:30Heini Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini yn mynd am bicnic. In this episode Heini goes on a picnic. 
12:45Un Tro Mae'r chwedl hon wedi ei seilio yn Iwerddon. Dilynwn hynt a helynt storiwr sydd heb stori i'w dweud. This tale follows the adventure of a storyteller who has no story to tell. Help! 
13:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
13:05Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:30New: Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Countryside and farming magazine. 
14:00Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
14:55Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
15:00New: Ceffylau Cymru David Oliver sy'n ymweld a Bridfa Derwen i siarad ag Ifor a Myfanwy Lloyd. David Oliver visits the world-famous Derwen Stud in Ceredigion, known for their beautiful Welsh cobs. 
15:30Gardd Pont y Twr Mae'r ieir yn cyrraedd eu cartref newydd ac mae Nanw a Malan yn arwain y gad yn yr wyl flodau leol. The chickens arrive and it's time to see if Iwan's potato planting experiment has worked 
16:00Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol. Programmes for youngsters after school: Teulu Ni, Sam Tan, Do Re Mi Eona, Boj, Hendre Hurt. 
17:00Kung Fu Panda Mae Po yn dychwelyd i Gwm Tangnefedd er mwyn adfer ei statws fel arwr. Po returns to the Valley of Peace to redeem himself as a hero and stop the evil dragon, Ke-Pa from ruling China 
17:25FM Mae Deiniol yn benderfynol o ennill cystadleuaeth 'y bocs bwyd gorau' yn Ysgol Ffrwd y Mor. Deiniol is determined to win the 'best food box' competition at school and his box is brilliant. 
17:50Y Brodyr Adrenalini Mae morforynion yn mwynhau bywyd tawel, hyfryd, ond pan maen nhw wedi eu cythruddo, mae popeth yn newid! Mermaids can be very devious so the Brothers have to be very devious too! 
17:55Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for young people. 
18:00Pobol y Cwm Mae Sheryl yn poeni bod ei pherthynas gyda Hywel wedi newid - ond beth mae Hywel yn ei guddio go iawn? Sheryl is worried her relationship with Hywel has changed - but what is Hywel hiding? 
18:25Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
18:30New: Cegin Bryn: Y Dosbarth Meistr Elaine Jones o Landudno sy'n torchi ei llewys yr wythnos hon wrth iddi gael dosbarth meistr ar goginio pysgod. Elaine Jones gets a masterclass on how to prepare and cook fish. 
19:00Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
20:00Pobol y Cwm Mae Sioned yn gweld ei chyfle i fynd i siarad a Garry ar ei phen ei hun. Sioned makes the most of an opportunity to speak to Garry alone. Ricky is unhappy with his birthday present. 
20:25New: Ffasiwn Mecanic Bydd y mecanics yn cael eu gwthio i'r eithaf wrth iddyn nhw ymuno a'r gwasanaethau argyfwng. The mechanics are pushed to the limit as they join the emergency services for a night shift. 
20:55Darllediad Etholiadol: Ceidwadwyr Darllediad etholiadol gan y Ceidwadwyr Cymreig. Party election broacast by the Welsh Conservative Party. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 a'r Tywydd. News and Weather at 9 o'clock. 
21:30New: 'Run Sbit Mae Caren yn helpu lookalike Dudley Newbury i baratoi ar gyfer agor siop Kebabs yn Dinas Dinlle. Caren helps Dudley Newbury's lookalike prepare to open a Seaside Kebab shop. 
22:00Lisa: Y Dyn ei Hun Lisa Angharad sy'n troi ei llaw at ddyletswyddau mewn meysydd sydd yn draddodiadol yn cael eu cysylltu a dynion. Lisa Angharad tries out male dominated jobs starting off as an auctioneer. 
22:30New: 35 Diwrnod Oherwydd y tensiynau rhwng Catrin a Gwenda mae Geraint yn gorfodi ei ferch i ddychwelyd i Gaerdydd. Geraint orders his daughter to return home to Cardiff. Where does this leave her and Josh? 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
02:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Cyw Rhaglenni i'r plant lleiaf: Sbarc, Y Brodyr Coala, Ynys Broc Mor Lili, Blero yn Mynd i Ocido, Loti Borloti, Halibalw, Octonots, TiPiNi, Peppa, Llan-ar-goll-en. Programmes for younger viewers