This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday

Listings for S4c on Thursday, December 13 2018

06:00Asra Bydd plant o Ysgol Bontnewydd, Caernarfon yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol Bontnewydd, Caernarfon visit Asra this week. 
06:15Meripwsan Mae Meripwsan yn rhy fyr i weld pen blodyn yr haul, felly mae'n adeiladu grisiau gyda photiau blodau. Meripwsan is too small to see the top of a sunflower so he builds some stairs. 
06:20Octonots Wrth ddychwelyd adre' ar l antur ar afon yn Affrica, mae'r Octonots yn cael trafferth mynd heibio criw o hipos mawr. The Octonauts have trouble getting past a gang of large hippos. 
06:30Guto Gwningen Heb i gath flin Mr Puw sylweddoli be' sy'n digwydd mae Guto'n ei defnyddio i ddatrys sefyllfa anodd. Guto enlists the unwitting help of Mr Puw's Cat to get the ducks out of a pickle. 
06:45Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach yn tyfu ac mae rhai o'i hoff ddillad yn rhy fach iddi. The Little Princess is getting bigger but unfortunately her clothes aren't. 
06:55Cymylaubychain Mae'n ddiwrnod hyfryd o aeaf yn y nen a phawb wrth eu bodd! It's a cold winter's day and everyone is happy. 
07:05Jen a Jim a'r Cywiadur Mae'r Enfys yn diflannu. Oes rhywun neu rywbeth wedi mynd hi? The rainbow disappears. Has someone or something taken it? 
07:20Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Y Wiwer sy'n chwarae gyda Mwnci heddiw a chaiff y plant sbri yn dilyn eu giamocs. Monkey is starving and all of a sudden, nuts start to fall on his head. It's his old friend Squirrel! 
07:30Patrl Pawennau Mae'n rhaid i'r Pawenlu helpu pawb sydd wedi cael eu heffeithio gan y storom rhew. The PAW Patrol has to help everybody that has been affected by the ice storm. 
07:45Sam Tn Mae hi wedi bod yn bwrw eira ym Mhontypandy ac mae'r papur lleol yn chwilio am y llun gorau o'r eira. It's been snowing in Pontypandy and the local newspaper is looking for photos. 
08:00Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancin in this Christmas edition. 
08:10Ynys Broc Mr Lili Mae baromedr yn dangos bod storm ar ei ffordd! A barometer warns of a bad storm on its way to Ynys Broc Mr. 
08:20Ben Dant Ymunwch Ben Dant a'r mr-ladron o Ysgol Llanllechid wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i bedair allwedd aur a chist o drysor. Join the pirate Ben Dant and a team from Ysgol Llanllechid 
08:40Yn yr Ardd Tybed sut hwyl gaiff Blod ar ei hymweliad cyntaf 'r deintydd? Blod goes on her first visit to the dentist. 
08:55Abadas Mae'r Abadas yn gwib-gartio yn yr ardd pan ddaw Ben ar eu traws. After racing their go-carts in the garden, Ela, Hari and Seren play the word game with Ben. But who will search for the word? 
09:05Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero yn dysgu pam bod Talfryn wedi dal annwyd, a pha mor bwysig ydy bod yn ln bob amser. Talfryn's giant sneezes go a long way so Blero and his friends must keep Ocido germ free! 
09:15Sara a Cwac O diar,mae yna dwll yn hoff esgidau Sara, bydd rhaid cael rhai newydd o'r siop. Oh dear, Sara's favourite shoes have a hole in them, she'll have to get a new pair from the shop. 
09:25Bobi Jac Mae Bobi Jac a Pengw Gwyn yn chwarae pl mewn antur yn yr eira. Baby Jake and Pengy Quin go on a snowy adventure and play ball. 
09:35Da 'Di Dona Mae Dona'n dysgu bod yn gigydd gyda Rob. Dona goes to work as a butcher with Rob. 
09:45Gwdihw Heddiw byddwn ni'n cwrdd gafr Ifan, morlewod a chi arbennig sy'n gofalu am ei berchennog. Today we meet Ifan's goat, some sea lions and a very special dog who looks after his owner. 
10:00Asra Bydd plant o Ysgol Plas Coch, Wrecsam yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol Plas Coch, Wrexham visit Asra this week. Will the little people from Earth be able to help? 
10:15Meripwsan Mae Meripwsan eisiau darganfod dechrau'r enfys. Meripwsan wants to find the start of a rainbow. When it fades for good, he decides to make his own from different coloured objects. 
10:20Octonots Wedi i Cregynnog a Harri gael damwain, maen nhw'n cael help gan Lysywen Farus a physgodyn Grwper. Cregynnog and Harri crash their Gups and need some help from an eel and a grouper fish. 
10:30Guto Gwningen Mae tad Lili yn penderfynu symud ei deulu o'r dyffryn, ond diolch i gynllun cyfrwys Guto mae'n ail feddwl. Lili's father decides to move the family out of the area but Guto changes his mind. 
10:45Y Dywysoges Fach Mae esgidiau newydd gan y Dywysoges Fach a dyw hi ddim eisiau eu tynnu nhw i ffwrdd. The Little Princess has lovely new shoes that she does not want to take off. 
10:55Cymylaubychain Mae heddiw'n ddiwrnod mawr i Fwffa Cwmwl, ond mae'n teimlo'n betrusgar tu hwnt. It's a big day for Fwffa Cwmwl but it's also a bit daunting. 
11:05Jen a Jim a'r Cywiadur Ar l clywed synau rhyfedd a gweld olion troed mawr yn yr ardd, mae Cyw, Plwmp a Deryn yn credu bod dinosor wedi bod yno. Cyw, Plwmp and Deryn believe that a dinosaur has been in the garden! 
11:20Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Mae yna lawer o weiddi, stompio a rhedeg pan ddaw'r Tarw i weld Mwnci. When Bull comes to visit there is a lot of shouting, stamping and running! 
11:30Patrl Pawennau Mae'n rhaid i Gwil a'r Pawenlu chwarae gm pl-fasged yn erbyn tm pl-fasged Maer Campus. The PAW Patrol and Gwil have to play a basketball against Mayor Campus's basketball team. 
11:45Sam Tn Mae Moose yn agor Gwlad Hud a Lledrith y Gaeaf ar Fynydd Pontypandy. Ond mae pethau'n mynd o'i le pan aiff y plant i sglefrio ar yr i. Disaster strikes when the children go ice skating. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Gardd Pont y Twr Sioned Edwards a'i theulu sy'n ymgymryd 'r her o drawsnewid cae i mewn i ardd. Sioned Edwards and her family attempt to transform a field into a garden at her grandparents' old farm. [SL] 
12:30Cefn Gwlad Y tro hwn mae Dai yn cwrdd a'r tad a mab David a Mathew Roberts, sef cynrychiolwyr cynhyrchwyr cig Morrisons yng Nghymru. Dai meets Morrisons' representatives for meat producers in Wales. 
13:30Caru Casglu Cawn weld casgliad enfawr o filwyr a hanes Rhyfel Cartref America, dillad trwy'r degawdau a llofnodion. American Civil War memorabilia, a collection of clothes and some autographs. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Y Mynydd a Dyn Rhaglen olaf y gyfres sy'n adrodd hanes y berthynas rhwng dyn a mynyddoedd. From the deepest valley to the highest peak, Iolo Williams guides us through Man's relationship with mountains. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Lois yn erbyn Anni Heddiw, corlanni hwyaid dan ofal Meirion Owen a'r Quack Pack yw'r sialens. This time, the challenge is duck herding with Meirion Owen and the Quack Pack. 
17:10New: Lolipop Mae Meic y gofalwr wedi penderfynu cau'r siop snacs am fod rhywun wedi bod yn dwyn y bwyd! Meic the caretaker has noticed that someone has been stealing from the snack shop... 
17:35Boom! Y tro hwn, byddwn ni'n dangos sut mae'r lliwiau mewn tn gwyllt yn cael eu creu ac yn creu rocedi ffrwydrol gyda soda pobi a finegr. We'll find out how the colours in fireworks are created! 
17:45Rygbi Pawb - Stwnsh 2018-19 Uchafbwyntiau o gm Coleg Sir Benfro yn erbyn Coleg Llandrillo a chanlyniadau gweddill gemau'r wythnos. Highlights of the match between Pembrokeshire College and Llandrillo College. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:0504Wal Rhaglen arbennig ar dai Cymry sy'n byw yn Ewrop. This programme features homes of Welsh people living in Europe, including France, Switzerland and the Netherlands. 
18:30Rownd a Rownd Mae'n edrych fel bod cefndir Jac yn mynd i beryglu ei ddyfodol efo Dani. Wrth i'r rhwyd gau, mae'n troi at yr unig un all ei helpu. It looks like Jac's background will jeopardise his future. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30Pobol y Cwm Mae Ed yn gorglywed ffrae rhwng aelodau teulu Penrhewl yn y Deri sy'n creu cryn effaith arno. Ed overhears an argument amongst the Penrhewl family in the Deri which deeply upsets him. 
20:00New: Gwesty Aduniad Wrth i'r Nadolig gyrraedd y gwesty mae Taith Williams a Judith Davies yn cael atebion am eu teulu biolegol. As Christmas arrives at the hotel, Taith Williams and Judith Davies get answers... 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30Licyris Olsorts Cyfle i weld clasur o gomedi Nadoligaidd o'r archif. Classic comedy. The villagers get their timing wrong when they hold a party in the afternoon and the Nativity play in the evening. 
22:30New: Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
23:00Y Stiwdio Gefn Ar lwyfannau'r Stiwdio Gefn yr wythnos hon; Mr Phormula, Alun Gaffey band ac un o leisiau Eden, Non Williams. Lisa Gwilym introduces Mr Phormula, Alun Gaffey band and Non Williams. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Evan James, Pontypridd i ddysgu'r gn 'Ailgylchu'. Youngsters from Ysgol Evan James, Pontypridd learn a song.