This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Wednesday, June 28 2017

06:00Yr Ysgol Bydd ymwelydd arbennig yn Ysgol Sant Curig a bydd criw Ysgol Llanrug yn mynd ar drip. There's a very special visitor in Sant Curig and the gang from Llanrug Primary School go on a trip. 
06:15Sam Tan Er mwyn cael cymorth ychwanegol mae Sam a'r tim yn hyfforddi Meic Flood a Siarlys Jones i fod yn ddynion tan gwifoddol. Mike Flood and Charlie Jones are being trained as reserve firemen. 
06:25Deian a Loli Pan aiff Deian ar goll, rhaid i Loli fynd i Wlad y Sanau Coll i chwilio amdano. Deian goes missing on washing day and Loli has to go to search for him in the Land of the Lost Socks. 
06:40Octonots When the Octonauts clean & repair their ship, the Octopod, the resulting noise causes a nearby Blue Whale to act in strange and dangerous ways. The Octonauts and the Mixed Up Whales. 
06:55Peppa Mae Musus Hirgorn yn mynd a Peppa a'i ffrindiau ar drip ysgol ar fws i'r mynyddoedd. Mrs Longhorn takes Peppa and her friends on a school trip on a bus to the mountains. 
07:00Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and his two friends. 
07:15Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero'n mynd i Ocido i holi pam mae'r gwynt yn chwythu cymaint, wedi i'w hosan werdd flasus gael ei chipio gan yr awyr. Blero visits Ocido to ask why the wind is so blowy. 
07:25Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Mae Mwnci a Broga yn ffrindiau mawr ac yn dwlu chwarae 'Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud'. Monkey follows Frogs as he jumps, blows out his cheeks and croaks. 
07:35Ty Cyw Mae'n ddiwrnod y ffair haf yn 'Ty Cyw' heddiw, ond mae rhywbeth wedi digwydd i arwyddion y stondinau! It's the day of the summer fair but something has happened to the signs on the stands. 
07:50Cymylaubychain Mae Baba Glas yn brysur tu hwnt heddiw ond yn lwcus iawn, mae ganddo rywun i'w helpu. Pwy tybed? Baba Glas is very busy but someone is on hand to help. 
08:00Stiw Mae Stiw'n dod yn arwr ac yn Siwpyr Stiw wrth helpu Mam-gu, sydd yn sownd ar y grisiau ynghanol y nos. Stiw becomes a super hero when he helps Mam-gu in the middle of the night. 
08:10Heulwen a Lleu Mae Heulwen a Lleu'n edrych am ysbrydoliaeth gan anifeiliaid y byd ar gyfer ffyrdd doniol a difyr o wisgo i fyny. Heulwen and Lleu get creative with some dressing up! 
08:20Y Teulu Mawr O ddeall nad ydy Mr Blin wedi cael gwyliau erioed mae'r plant yn cynnig gwarchod y siop iddo. Realising that Mr Blin has never been on holiday, the children offer to run the shop for him. 
08:30Sbridiri Mae Twm a Lisa yn creu bocs atgofion. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Beca, Efailwen lle mae'r plant yn creu cardiau. Twm and Lisa make a memory box and visit Ysgol Beca, Efailwen. 
08:50Darllen 'Da Fi Stori am Sbardun y ci defaid ar y fferm. A story about Sbardun the sheepdog on the farm. 
09:00Cled Dewch gydag Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch. Fun with Cled and friends as they discover the wonderful world around them. 
09:15Marcaroni Pwy fasai'n meddwl y byddai chwannen fach yn gallu llorio cawr mawr? Wel dyna stori Twr y Cloc heddiw. A little flea manages to stop a huge giant in his tracks in today's story. 
09:30Chwedlau Tinga Tinga Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn ddysgu pam mae Chwyddwiber yn colli ei groen. Today we hear why Puffadder sheds his skin. 
09:40Crads Bach y Traeth Mae Mel y Morlo wedi colli ei ffrindiau ac mae Wil yr Wylan a'r crads bach eraill yn mynd ati i chwilio amdanynt. Mel y Morlo suddenly notices that all the other seals have disappeared. 
09:45Tecwyn y Tractor Mwy o anturiaethau gyda'r tractor bach coch. More adventures with the little red tractor. 
10:00Yr Ysgol Bydd criw Ysgol Llanrug ac Ysgol Sant Curig yn cyfrif, ac yn adnabod rhifau, a bydd Cai yn mynd am dro i fferm ei daid. The youngsters are counting and getting to know their numbers today. 
10:15Sam Tan Mae Sam i fod i fynd a'r plant am daith gerdded ond mae gwaith yn dod yn y ffordd felly mae Trefor Ifans yn cymryd yr awenau. Trevor takes the children out on a day trip in place of Sam. 
10:25Deian a Loli Cyfres newydd am efeilliaid direidus a'u pwerau hudol. A new series about mischievous twins who have secret super powers. Today they go on an adventure to the deep blue sea. 
10:40Octonots Mae'r Octonots yn helpu Morfil Cefngrwm Albino sydd wedi llosgi yn yr haul. The Octonauts help out an Albino Humpback Whale with nasty sunburn. 
10:55Peppa Pan aiff Peppa a George at y deintydd, mae Dr Eliffant yn dweud bod deinosor George angen glanhau ei ddannedd. The dentist says that George the dinosaur needs to clean his teeth. 
11:00New: Fflic a Fflac Mae Lyn yn golchi ei beic yn y Cwtch. Awn y tu allan i weld plant hefyd yn golchi beic ar iard yr ysgol. Lyn washes her bike in the Cwtch while children are also washing a bike in school. 
11:15Jen a Jim Pob Dim Er ei bod hi'n nos ac mae'r awyr i fod yn dywyll - mae'n rhy dywyll. Mae Gwil, Cyw a Jangl wedi drysu'n lan. Although it's night and the sky should be dark, it's too dark. What has happened? 
11:30Holi Hana Mae Lee y Llew yn dod dros ei ofn o bryfed a chreaduriaid bach. Lee the Lion gets over his fear of insects and creepy crawlies. 
11:40Abadas 'Seren for' yw gair newydd heddiw. Er bod 'seren' yn rhan o'r gair, nid yw'r gair i'w ganfod yn yr awyr. Today's word is 'starfish', but you won't find it in the sky. Where is it? 
11:55Ti Fi a Cyw Mae'n rhaid i Vanessa gyflwyno'r tywydd yng Nghymru. Ond a fydd hi'n gallu dilyn cyfarwyddiadau Morus? Vanessa is presenting the weather forecast today. Can she follow Morus' instructions? 
12:00Heno Bydd Rhodri'n darlledu'n fyw o lansiad Prosiect Richard Burton, a byddwn yn ymweld a Gwyl Fawr Aberteifi. Rhodri will broadcast live from the Richard Burton Project. 
12:30Gwreiddiau: Yr Iddewes Stori Andrew Jones sy'n olrhain hanes ei hen famgu, Iddewes ddaeth i Gymru 300 mlynedd yn ol. The story of a Jewish lady who moved to the Welsh countryside 300 years ago. First shown, 2012. 
13:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
13:05Sion a Sian Bydd Stifyn a Heledd yn holi cyplau o Gaerdydd a Llangennech. Will it be teachers Derek and Lisa or Mari and Alun - Dafydd Iwan's greatest fans, answering the Big Question? Last in series. 
13:30Garddio a Mwy Mae Sioned yn ymweld a meithrinfa leol sy'n arbenigo mewn streptocarpus, un o'n planhigion ty mwyaf poblogaidd. Sioned visits a nursery specialising in the popular houseplant, streptocarpus. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C. S4C News. 
14:05New: Prynhawn Da A hithau'n Wythnos y Barf, byddwn yn edrych ar gynnyrch ar gyfer barf. We'll look at products for the beard as it's Beard Week. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
15:05Ar y Lein Cyfle i weld rhaglen ola'r gyfres o 2004 sy'n dilyn taith Bethan Gwanas o amgylch y byd. Bethan visits Ireland's Blasket Isles; Dingle, Youghal and Waterford before returning to Wales. 
15:30China Mae taith Ed Thomas yn dod i ben yn Beijing gydag ymweliad a'r Stadiwm Olympaidd. Ed Thomas' journey comes to an end in Beijing where he visits the Olympic Stadium. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol. Programmes for youngsters after school: Ynys Broc Mor Lili, Nico Nog, Ben Dant, Boj, Henri Helynt. 
17:00Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for young people. 
17:05New: Sinema'r Byd Ffilm fer o Japan am fachgen ifanc sy'n torri ffiguryn o gath fach lwcus ond sy'n poeni gormod i gyfaddef hynny. A short film from Japan about a boy who breaks an ornament of a lucky cat. 
17:20Edi Wyn Mae gan Edi Wyn ddychymyg byw dros ben. Ymunwn ag ef a'i ffrindiau triw, Mimi a Guto, wrth iddyn nhw beri mwy o hafoc! Edi Wyn and his friends create havoc in a grown-up world! 
17:35Arwyr 999 Mae Ffion, Ioan, Mali a Nathan yn ymuno ag Uned Ymchwil Gwyddonol Heddlu De Cymru. Ffion, Ioan, Mali and Nathan join the South Wales Police Forensics Unit. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
18:05Hurricanes v Y Llewod Uchafbwyntiau'r gem wrth i'r Llewod herio'r Hurricanes yn Stadiwm Westpac, Wellington. Catrin Heledd presents highlights with commentary from Wyn Gruffydd and Dafydd Jones. 
19:00New: Heno Byddwn yn darlledu'n fyw o un o ddigwyddiadau Wythnos Bysgod Sir Benfro, a bydd Huw Ffash yn dewis siorts sy'n addas i bob oed. We'll broadcast live from Pembrokeshire Fish Week. 
20:00Pobol y Cwm A all Iolo a Tyler wir ystyried cynnig Kelly o ddifri'? Mae Anita yn trafod ei breuddwyd ryfedd gyda Dr Elgan. Can Iolo and Tyler really be seriously considering Kelly's offer? 
20:25New: Codi Hwyl: Llydaw Jet skis a thaith i fyny Afon Elorn i Landerneau, tref ganoloesol, wedi'i gefeillio a Chaernarfon. Beth fydd yn plesio pwy? Jet skiing or a leisurely sail - which sounds the better option? 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 a'r Tywydd. News and Weather at 9 o'clock. 
21:30Gohebwyr: John Stevenson John Stevenson sy'n olrhain hanes ffotograffydd a laddwyd mewn damwain awyren adeg y chwyldro yn Rwmania. Story of a Welsh photographer killed in a plane crash during Romania's revolution. 
22:303 Lle: Sean Fletcher Awn i Ysgol Widford Lodge, Penrhyn Gwyr a Llundain yng nghwmni Sean Fletcher o Good Morning Britain. TV presenter Sean Fletcher revisits Widford Lodge School, Tor Bay in the Gower & London. 
23:00Milwyr y Welsh Guards Heddiw fe fyddwn yn darganfod y gwirionedd y tu ol i'r het fawr a'r defnydd coch eiconig. Today we find out the truth behind the Welsh Guards' iconic bearskin and red tunic. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Do Re Mi Dona Ymunwch a Dona Direidi a Ned Nodyn wrth iddynt osod sialens i griw o Ysgol Pencae, Llandaf. Join Dona Direidi and Ned Nodyn as they challenge kids from Ysgol Pencae Llandaff to learn a song.