This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Wednesday, January 24 2018

06:00Yr Ysgol Heddiw bydd criw Ysgol Llanrug ac Ysgol Sant Curig yn chwarae gyda phob math o gerbydau. The children play with all sorts of vehicles and Emily goes on a steam train. 
06:15Cwpwrdd Cadi Mae Cadi a'i ffrindiau yn ymweld gwlad Jac a'r Goeden Ffa ac yn helpu'r Cawr i fynd i gysgu. Cadi and her friends go to Jack and the Beanstalk land and help the Giant sleep. 
06:25Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero'n gollwng ei frechdan jam, ac yn methu deall pam ei bod yn disgyn i lawr a ddim i fyny? Blero accidentally drops his jam sandwich, but why does it fall down and not up? 
06:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:50New: Nico Ng Mae'r cwch yn mynd trwy dwnnel ar y gamlas ond dydy Mam ddim yn hoffi twneli felly mae'n rhaid i Nico ei diddanu. Nico has to keep Mam happy as they pass through a tunnel on the canal. 
07:00Gwdihw Bydd Ffred yn dangos ei gwningen a bydd Owain Sin yn dangos hebogiaid i ni. Today, Ffred will show us his rabbit and Owain Sin will meet some hawks. 
07:15New: Digbi Draig Mae Digbi'n tybio y bydd Betsi wrth ei bodd efo'r Bocs Triciau mae wedi dod o hyd iddo yn siop Abel. Digbi thinks Betsi will be delighted with the Box of Tricks he found in Abel's store. 
07:30New: Dipdap Mae'r Llinell yn tynnu llun o rywbeth ciwt ac mae Dipdap yn ceisio ei amddiffyn rhag pethau trwm wedi'u creu gan y Llinell. The Line draws a cute thing and Dipdap tries to protect it. 
07:35New: Sam Tn Mae Sara, Jms a Norman yn cysgu dros nos yn nhy Mandy ond mae Norman yn cael damwain yn y gegin! Things go wrong when the youngsters prepare a midnight feast at a sleepover. 
07:45New: Deian a Loli a Santes Dwynwen Mae Mam a Dad yn ffraeo ac mae Deian a Loli eisiau help. Pwy well i'w holi na Santes Dwynwen? Deian and Loli search for Santes Dwynwen. Can she help them make Mam and Dad friends again? 
08:00Octonots Mae'r Octonots yn mentro i mewl i diwb o lafa chwilboeth er mwyn achub arth fach y dwr. The Octonots venture into a dangerous red-hot lava tube to rescue a tiny water bear. 
08:15Ty Ml Mae Morgan yn un gwael iawn am gadw cyfrinach, felly mae'r criw yn chwarae tric arno fo. Morgan is very bad at keeping a secret, so his friends play a trick on him. 
08:20Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach wedi cael caniatd i adeiladu den yn y castell dim ond iddi gadw'r lle yn daclus. The Little Princess is allowed to build a den in the castle as long as it is kept tidy 
08:30Guto Gwningen Mae storm gref wedi chwalu cwt coed y cwningod. When a big storm wrecks the rabbits' tree-house, piecing it back together leads to a big adventure. 
08:45Yn yr Ardd Mae hi'n ddiwrnod arbennig yn yr ardd gan fod Wali yn dathlu ei ben-blwydd. Wali is celebrating his birthday and is delighted to receive a cake - but will he share it with his friends? 
09:00Popi'r Gath Mae Sioni eisiau chwarae gm arbennig, rhaid cadw'r bl i fyny yn yr awyr drwy'r amser. Sioni wants to play a form of football called Keepy Uppy and leads the gang to fly to the Great Green. 
09:10Stiw Mae Stiw'n gwneud cerdyn arbennig i roi i'r teulu i gyd ar Ddydd Santes Dwynwen. Stiw makes a very special card to give the family on St Dwynwen's Day to show how much he loves them all. 
09:25Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae Mali yn troi Ben i mewn i froga ond a fydd hi'n gallu ei droi e nl? Mali accidentally turns Ben into a frog by magic. Can she turn him back again? 
09:35Holi Hana Mae pawb yn dysgu gwersi am gyd chwarae a bod yn rhan o grwp. Everyone learns a lesson about playing together and becoming part of a group. 
09:45Tecwyn y Tractor Mwy o anturiaethau'r tractor bach coch. More adventures with the little red tractor. 
10:00Deian a Loli a'r Ty Bach Twt Mae llygoden yn y ty! Mae Deian a Loli'n ceisio rhybuddio'r llygoden nad yw eu ty nhw'n lle saff iddi, ond ble arall gall hi fynd? Deian and Loli try to help a little mouse find a same home. 
10:15Cwpwrdd Cadi Mae Cadi a Jet yn ymweld phentref traddodiadol yr Americanwyr cynhenid. Cadi and Jet visit a Native American village where they play 'snap' to help create a pretty Totem Pole. 
10:25Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero a'i ffrindiau yn cystadlu mewn ras yn Ocido. Blero and his friends enter a race in Ocido and the various vehicles speed off. But who has the power to win the mystery prize? 
10:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:50Nico Ng Mae Dad yn dysgu Megan sut i dynnu lluniau gyda'i ffn symudol ac mae Megan yn tynnu lluniau o olygfeydd yr ardal. Ond mae un broblem! Dad teaches Megan how to take photos with his mobile. 
11:00Fflic a Fflac Y lliw melyn sy'n cael sylw Fflic, Fflac ac Elin yn y Cwtch yn y rhaglen hon gyda chaneuon a chlipiau o blant ysgol yn ymuno yn yr anturion. Fflic and Fflac look at yellow things today. 
11:15123 Dewch am dro hudol gyda Dili'r Dylwythen Deg i fyd y rhifau. Heddiw awn am bicnic i'r parc gyda'r rhif 3. Today we'll take a picnic in the park with the number 3. 
11:30Cwm Teg Beth mae Gareth a Gwen yn brysur iawn yn ei wneud? Gareth and Gwen are very busy doing something, but what? 
11:35Chwedlau Tinga Tinga Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam bod gan Lewpart smotiau. Today we find out why the Leopard has spots. 
11:50Heulwen a Lleu Mae Heulwen yn brysur yn paentio pysgodyn streipiog heddiw. In today's episode Heulwen impresses Lleu with her stripy painting of a fish. Lleu wants to join in, but can't think what to draw. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
12:05Crwydro: Sian James Sin James sy'n cadw cwmni i Iolo Williams ar daith gerdded ar y bryniau o gwmpas Llanerfyl. Mae Calon Gaeth yn dechrau nos Sul. Sin James joins Iolo Williams for a walk around Llanerfyl. [SL] 
12:30Priodas Pum Mil Bydd Trystan ac Emma yn cynnig help llaw i deulu a ffrindiau Shelly a Viccie o Gaerdydd a'r Rhondda. Friends of Shelly and Viccie from Cardiff and the Rhondda plan their wedding on a budget. 
13:30Coeden Faled Cerys Matthews Y tro hwn mae Cerys yn darganfod gwreiddiau'r emyn-dn, Gwahoddiad, a'r hwiangerdd, Suo Gn. Cerys explores the roots of the hymn, Gwahoddiad, and traces the story of the lullaby, Suo Gn. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C. S4C News. 
14:05New: Prynhawn Da Byddwn yn agor drysau'r Clwb Llyfrau, yn rhoi tips ffasiwn ac yn cynnig cyngor bwyd a diod. We open the doors of our book club, share fashion tips and offer food and drink advice. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
15:05Pengelli Mae'n ddiwrnod y briodas - beth allai fynd o'i le? It's the day of the wedding - what could possibly go wrong? 
15:30Cledrau Coll Mewn rhaglen o 2000, mae Arfon Haines Davies a Gwyn Briwnant Jones yn cerdded ar hyd y lein o'r Fenni i Ferthyr. Arfon and Gwyn walk along the old railway line from Abergavenny to Merthyr. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school: Sam Tn, Nico Ng, Deian a Loli a'r Lori Ledrith, Digbi Draig, Gwdihw. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05New: Y Dyfnfor Oes modd cael gwared physgodyn drwg a'r anffawd sy'n ei ddilyn i bobman? Can the team get rid of a bad fish which seems to bring bad luck wherever it goes? 
17:25Dewi a'r Ditectifs Gwyllt Mae'r Ditectifs Gwyllt yn archwilio i achos o niweidio creaduriaid prin iawn, misglod. The young detectives investigate possible river pollution which could be affecting freshwater mussels. 
17:35Ffrindiau am Byth Cyfres yn dilyn disgyblion blwyddyn 6 o Ysgol Gynradd Pontardawe ac Ysgol Gynradd Cwmllynfell. The last day in primary school as the youngsters prepare to move on to Ysgol Gyfun Ystalyfera. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
18:05Ar y Dibyn Bydd gofyn i'r wyth sydd ar l roi eu ffydd yn llwyr yn nwylo Lowri a Dilwyn mewn sialens frawychus. The remaining eight adventurers take part in a terrifying trust test challenge. 
18:30Mwy o Sgorio Edrych yn l ar rownd derfynol Cwpan Nathaniel MG ac ymlaen at y rownd nesaf yng Nghwpan Cymru JD. A look back at the Nathaniel MG Cup final and ahead to the next round of the JD Welsh Cup. 
19:00New: Heno Griff Lynch a Dyl Mei fydd yn ymuno ni yn Galeri, Caernarfon, a bydd Wil Tn yn perfformio cn. Griff Lynch and Dyl Mei join us in Galeri, Caernarfon, and Wil Tn will perform a song. 
20:00Pobol y Cwm Caiff sawl aelod o deulu Maes y Deri siom heddiw. A fydd Hannah yn maddau i'w theulu am gelu gwybodaeth bwysig oddi wrthi? Things don't go according to plan for the Joneses today. 
20:25New: Darren Drws Nesa Mae Darren yn cael trafferth gyda'i veg lasagne tra bod David yn paratoi'r hot tub. Darren is having trouble with his veg lasagne while David gets his hot tub ready. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 a'r Tywydd. News and Weather at 9 o'clock. 
21:30New: Chwaraeon y Dyn Bach Gwers saethu yng nghwmni Nick Thomas sy'n rhannol ddall. James gets an archery lesson and meets Steffan Williams who plays basketball and rides horses despite cerebral palsy. Last in series. 
22:00Rygbi Pawb Yr uchafbwyntiau a'r newyddion diweddaraf o'r byd rygbi ieuenctid yng Nghymru. Weekly rugby magazine including highlights of the Blues South Squad against the Scarlets. 
22:45Elfyn Evans: Tu l i'r Olwyn Hanes y gyrrwr o Ddolgellau a'i fywyd y tu allan i'r car yn dilyn ei dymor mwya' llwyddiannus erioed. A profile of rally driver, Elfyn Evans, and his life in and out of the driving seat. 
23:50..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Dona Direidi Mae Heti a Jaff y ci yn galw draw i weld Dona Direidi. Heti and Jaff the dog drop by to see Dona Direidi. Dona thinks she would like a pet like Jaff so she learns how to care for a dog.