This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday

Listings for S4c on Thursday, August 24 2017

06:00Do Re Mi Dona Ymunwch a Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Y Castell, Caerffili. Youngsters from Ysgol Y Castell, Caerphilly learn a song. 
06:15Guto Gwningen Wedi i Guto, Benja a Lili gael eu hudo gan lwyth o radish blasus yr olwg, mae Lili'n cael ei dal yn nhrap Mr Cadno. Lili finds herself caught in Mr Cadno's trap. Can Guto rescue her? 
06:30Halibalw Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:40Octonots Mae ystifflog anferthol yn tynnu'r Octofad i lawr i ddyfnderoedd y mor. The Octopod is attacked by a colossal squid, who drags the ship down an abyssal trench. 
06:55Bing Mae Bing a Pando yn darganfod ffram ddringo newydd yn y parc chwarae. Bing and Pando discover a new climbing frame at the playground. It's got climbing bits and even a wobbly bridge. 
07:00Patrol Pawennau Mae fan Mr Parri yn sglefrio ar y rhew! Mae'n rhaid i'r Pawenlu achub y fan a bwyd y cwn bach. Mr Parri's van slides onto the frozen bay during a delivery! Can the pup food inside be saved? 
07:15Meripwsan Pan mae Cwacadeil yn colli ei wich, mae Meripwsan yn penderfynu defnyddio ei glustiau a sbienddrych i weld pethau pell yn agos. Cwacadeil loses his squeak. Can Meripwsan help him find it? 
07:20Blero yn Mynd i Ocido Ar ol i gawod drom ddinistrio ei gastell tywod, mae Blero'n ystyried pam bod rhaid iddi fwrw glaw o gwbl. Blero wonders why it has to rain after a downpour washes away his sandcastle. 
07:35TiPiNi Mae TiPiNi yn Rhosllannerchrugog heddiw i chwilio am griw o ffrindiau o Ysgol I.D. Hooson. TiPiNi is in Rhosllannerchrugog today to sing and dance with friends from Ysgol I.D. Hooson. 
07:50Nodi Mae'r Sgitlod yn dangos eu casgliad cregyn i Nodi. Ond does ganddyn nhw ddim ond un gragen! The Skittles show Noddy their shell collection... just one shell! 
08:00Tili a'i ffrindiau Mae Tili'n diflasu wrth iddi hi a Fflur wisgo fel tywysogesau. Tili gets fed up when she and Fflur dress up like princesses. The boys seem to get all the fun being knights. 
08:15Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
08:25Y Teulu Mawr Wedi iddo dorri eliffant pinc Mrs Mawr, mae Morus yn troi at Malan am gymorth i greu un newydd. Having broken Mrs Mawr's pink pig ornament Morus turns to Malan for help. 
08:35Holi Hana Problem Bert yw nad yw ei ffrindiau yn fodlon benthyg dim iddo oherwydd ei fod yn torri popeth. Mae'n gorfod dysgu bod yn fwy gofalus. Berti learns to play carefully with his friends' toys. 
08:45Abadas Mae un o'r Abadas yn mynd ar antur gyffrous wrth edrych am rywbeth siap cylch gydag arogl melys. Beth all hwn fod? One Abadas is chosen to look for something round and sweet-smelling. 
09:00Wibli Sochyn y Mochyn Mae gan Wibli ffrind newydd sbon sef iar fach. Wibli has found a new friend, a chicken. But unfortunately she refuses to make any noise even though Wibli is adamant she is a good singer. 
09:10Hafod Haul Mae'n ddiwrnod arbennig ar fferm Hafod Haul achos mae'n ben-blwydd ar Jaff. Ond a ydy Heti'n cofio? It's a very special day at Hafod Haul farm today because it's Jaff's birthday. 
09:25Popi'r Gath Mae Alma'n poeni nad yw ei ffrindiau'n ei hoffi mwyach gan eu bod wedi gwneud ffrind newydd. Alma worries that her friends don't like her any more as they've made a new friend. 
09:35Ty Mel Mae Morgan yn dysgu ei bod hi'n bwysig i roi sylw i'ch ffrindiau bob amser. Morgan learns it is important to give your friends your attention at all times. 
09:45Cei Bach Mae Betsan Brysur yn cael gafael mewn tedi bach glas ar lawr, ac ar ol ei olchi'n dyner, yn mynd ag o at Prys Plismon. Betsan Brysur finds a blue teddy. Can Prys find the teddy's owner? 
10:00Do Re Mi Dona Ymunwch a Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Dewi Sant, Llanelli i ddysgu'r gan 'Trychfilod'. Youngsters from Ysgol Dewi Sant Llanelli learn a song. 
10:15Guto Gwningen Mewn cystadleuaeth mae Guto'n profi ei fod yn haeddu bod yn rhan o griw'r wiwerod. Guto proves he's got what it takes to be part of the squirrel tribe. 
10:30Halibalw Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
10:40Octonots Yn nhywyllwch y dyfnfor du, mae'n rhaid i Pegwn a'r Octonots helpu Siarc Goleuog bychan sydd wedi'i anafu. Ond yn gyntaf, rhaid dod o hyd iddo! The Octonauts and the Dwarf Lantern Shark. 
10:55Bing Mae Bing a'i ffrindiau yn chwarae Dawnsio Delwau yn nhy Ama ac maent i gyd yn mwynhau dawnsio'n wyllt. Bing is at Ama's creche and it's his turn to choose the game - Musical Statues. 
11:00Patrol Pawennau Mae Aled yn gwneud Beic Bwystfil o hen bethau ond mae'n disgyn yn ddarnau. Aled creates a makeshift 'super trike', but it falls apart. Can the PAW Patrol help build a better 'super trike'? 
11:15Meripwsan Mae Meripwsan yn darganfod bocs mawr yn yr ardd, ond mae'n cael trafferth ei agor. Meripwsan finds a huge music box in the garden and want to open it, but the handle is too high for him. 
11:20Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero a'i ffrindiau yn cystadlu mewn ras yn Ocido. Blero and his friends enter a race in Ocido and the various vehicles speed off. But who has the power to win the mystery prize? 
11:35TiPiNi Mae'r criw yn Landeilo. Gyda help ffrindiau o Ysgol Teilo Sant mae Kizzy a Kai'n dysgu am hanes Castell Carreg Cennen. Kizzy and Kai learn about Carreg Cennen Castle in Llandeilo. 
11:50Nodi Mae Mr Eli yn chwalu ty Llygoden Cloc, eto! Jumbo accidentally knocks Clockwork Mouse's house down, again. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
12:05Heno Bydd Llinos Lee yn Nhrefdraeth yn profi yoga ar y dwr, a chawn flas o Bencampwriaeth Hwylio Ieuenctid Cymru. We'll get a taste of the Welsh Youth & Junior Sailing Championships in Pwllheli. 
13:00Gwyllt ar Grwydr Yr wythnos hon bydd Amanda yn ymweld a chanolfan y coalas yn Daisy Hill, Brisbane, Awstralia. This week Amanda travels to Brisbane, Australia to visit the Koala Bear Centre in Daisy Hill. 
13:30Gwyllt ar Grwydr Y tro hwn bydd Amanda Protheroe-Thomas yn astudio crocodeilod yn Nhiriogaeth Ogleddol Awstralia. Amanda Protheroe-Thomas grapples with crocodiles in Australia's Northern Territory. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C. S4C News. 
14:05New: Prynhawn Da Golwg ar ffasiwn ddiweddara'r stryd fawr; cyngor meddygol gan Dr Ann, ac Aled Thomas fydd yn westai. A look at high street styles; medical advice from Dr Ann, and Aled Thomas is our guest. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
15:05Iolo yn Rwsia Wedi teithio i fynyddoedd yr Wral, mae Iolo'n darganfod bod yr ardal yn gartref i'r blaidd, yr elc a'r arth frown. Iolo travels to the Urals where he sees wolves, elks and bears. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol. Programmes for youngsters after school: Bing, TiPiNi, Octonots, Digbi Draig, Enwog o Fri, Ardal Ni. 
17:00Bernard Mae Bernard yn darganfod bod chwarae pel-fasged mewn cadair olwyn yn waith caled iawn. Bernard discovers that wheelchair basketball is much more difficult than it looks. 
17:05Y Barf Mae Arch-Elin wedi dwyn gallu pawb i odli! A fydd Y Barf a'i ffrindiau ffyddlon yn gallu twyllo Arch-Elin ac achub dyfodol Barddoniaeth Cymru? Arch-Elin has stolen people's ability to rhyme! 
17:30Larfa Mae Coch a Melyn yn dod o hyd i golur ac yn ei rannu gyda rhai o'r pryfed eraill. Red and Yellow find some make-up and apply it to the other insects. 
17:35Crwbanod Ninja Mae Donatello yn poeni bod ei offer yn rhy gyntefig i frwydro yn erbyn uwch-dechnoleg y Kraang. Donatello worries his gear is too old fashioned to fight the latest technology of the Kraang. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
18:0504Wal: Gwestai'r Byd Ymweld a'r Hotel Unique yn Sao Paolo, Brasil, gwesty'r Lloyd yn Amsterdam, a The Hotel yn Lucerne, y Swistir. Hotels in Brazil, Amsterdam and Lucerne are featured in this 2010 episode. 
18:30Stori Pel-droed Cymru Bydd Dewi yn edrych ar yr amrywiol ffyrdd y mae ein clybiau a'u cefnogwyr pel-droed yn mynegi eu hunaniaeth. From fanzines to songs and social media, how do fans express their identity? 
19:00New: Heno Bydd Gerallt yn fyw o Rosgoch, ac yn edrych ymlaen at ddiwrnod o gneifio arbennig. Gerallt will be live from Rhosgoch, and looking forward to a very special shearing day. 
20:00Pobol y Cwm Penderfyna Gethin ddysgu gwers i Garry. A fydd Liv yn derbyn cynnig Tyler? Gethin decides to teach Garry a lesson. Will Liv accept Tyler's offer? 
20:25New: Celwydd Noeth Yn mynd am y jacpot heddiw mae'r ffrindiau, Salmah a Bethan o Gaernarfon, a Gwyndaf a Shon o Gaerfyrddin. Competing this week are Salmah and Bethan and Gwyndaf and Shon. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 a'r Tywydd. News and Weather at 9 o'clock. 
21:30Brett Johns: Ymladdwr UFC Dilynwn yrfa'r ymladdwr Brett Johns wrth iddo fentro i fyd cystadleuol crefft ymladd cymysg (MMA). Following fighter Brett Johns as he enters the competitive world of mixed martial arts. 
22:30Codi Hwyl Y tro hwn mae Dilwyn Morgan a John Pierce Jones, yn Codi Hwyl ac yn anelu am Iwerddon. In this series, Dilwyn Morgan and John Pierce Jones head for Ireland in their small yacht. 
23:00Llys Nini Yn yr ail raglen, bydd Elin yn cael gwers ar sut i fynd a chi am dro. Elin Fflur and Steffan Alun visit Wales' busiest animal centre - Llys Nini. Today, Elin learns how to walk a dog. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Ben Dant Croeso i Ynys y Mor-ladron. Ymunwch a Ben Dant a'r Mor-ladron o Ysgol Penygarth. Join the pirate Ben Dant, and a team from Ysgol Penygarth on their adventure to find the treasure.