This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday

Listings for S4c on Monday, June 25 2018

06:00Hafod Haul A fydd Jaff yn llwyddo i gael hyd i ddau oen ar l iddyn nhw fynd ar antur o gwmpas y fferm? Will Jaff manage to track two little lambs down after they wander away? 
06:15Digbi Draig Pan mae Betsi yn bwrw swyn ac yn gwneud i Siriol ddiflannu ar ddamwain, mae Glenys yn cipio Llyfr Swyn. Betsi casts a spell and Glenys takes her chance and grabs Spellbook in the chaos. 
06:25Guto Gwningen Ar l i Guto ddweud celwydd sy'n arwain Dili Minllyn i grafangau Mr Cadno, rhaid iddo geisiau achub ei bywyd! Guto tells a lie which leads Dili Minllyn into the clutches of the sly old fox. 
06:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:50Ty Ml Mae Dadi yn adrodd stori am Wilber y Mr-leidr, a dydy Morgan ddim yn gallu aros i glywed diwedd y stori. Dadi tells the tale of Wilber the Pirate and Morgan can't wait to hear the ending. 
07:00Boj Mae Daniel wedi colli ei hoff dedi - Snwcsi. Ar l chwilio yn Hwylfan Hwyl maen nhw'n dod ar draws y Trwynau Bach yn ymladd dros Snwcsi. Daniel has lost his treasured teddy bear, Snwcsi. 
07:10Jen a Jim Pob Dim Mae'n dawel ar y fferm heddiw - mae'n rhaid bod rhywun ar goll. The farm is quiet today - someone must be missing! Can the 'llyfr pob dim' help Jen and Jim find the missing animal? 
07:25Peppa Pan fydd Dadi Mochyn angen oriawr newydd, mae Mistar Llwynog yn canfod tri chloc mawr yng nghefn ei fan. When Dadi Mochyn needs a new watch, Mistar Llwynog finds three clocks in his van! 
07:35Bing Mae Bing yn dod o hyd i falwn oren heddiw ac yn mwynhau ei chwythu'n fawr a chwarae gyda hi fel pl. Bing plays with a new orange balloon but it pops! What should he do with it now? 
07:45New: Asra Bydd plant o Ysgol Llanbrynmair yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol Llanbrynmair visit Asra this week. 
08:00Cymylaubychain Mae'n ddiwrnod glawog, diflas yn y nen heddiw ond yn gyfle da i'r Cymylaubychain hel atgofion am ddiwrnodiau brafiach. It's a wet, miserable day today but remember the happy, better days! 
08:10Sali Mali Daw llygoden bach i achub Jac Do sy'n mynd yn sownd yn y gornel wrth chwarae cuddio. A little mouse comes to the rescue when Jac Do gets stuck in a tight corner while playing hide and seek. 
08:15Cwpwrdd Cadi Mae byd hud a lledrith y tu fewn i gwpwrdd Cadi, ac mae antur yn disgwyl amdani hi a'i ffrindiau. There's a magical world inside Cadi's cupboard and an adventure awaits her and her friends. 
08:30Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
08:40Meic y Marchog Mae Meic yn gweld pa mor bwysig yw dilyn tair rheol - Gwrando, Edrych, Gofyn - ac yna Achub! It's time for a real rescue - and for Meic to learn to Listen, Look and Ask first! 
08:55Marcaroni Mae Do a Re wedi cael gafael ar drysor arbennig - dant babi bach! Do and Re find a baby tooth and we hear a song about other small wonders of the world around us. 
09:10Stiw Mae Stiw yn torri car rasio Steff yn ddamweiniol ac yn cyfadde' wrth ei ffrind beth sydd wedi digwydd. Stiw accidentally breaks Steff's red race car and is scared to tell him. 
09:20Oli dan y don Mae Oli a Beth yn symud casgenni ond oherwydd esgeulustod Beth mae un yn hedfan at Oli ac yn torri ei asgell. Because of Beth's carelessness a casket flies towards Oli and breaks his wing. 
09:35Nodi Mae Sinach yn herio Gingron i ddifetha'r hwyl yng Ngwlad y Teganau heb ei gymorth ef. Sly sets Gobbo a challenge - can he spoil the fun in Toytown on his own? 
09:45Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Llandysul ddysgu'r gn 'Teithio'. Youngsters from Ysgol Llandysul learn a song for Dona Direidi. 
10:00Hafod Haul Mae hi'n ddiwrnod eisteddfod Hafod Haul, ond a fydd Mati'r mochyn yn teimlo'n ddigon hyderus i gamu i'r llwyfan gyda'r anifeiliaid eraill? It's Eisteddfod Day at Hafod Haul farm. 
10:15Digbi Draig Mae Glenys yn siarsio Teifion i gadw Digbi draw oddi wrth ei ffrindiau er mwyn iddi hi ymuno nhw. Glenys orders Teifion to keep Digbi away from his friends while she joins them. 
10:25Guto Gwningen Mae Guto, Lili a Benja'n mynd ar wib i achub hoff flanced Nel. Guto, Lili and Benja race to rescue Nel's beloved blanket, escape Mr Cadno and get back home before the storm finally breaks. 
10:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:50Ty Ml Mae Morgan am fod mewn dau le ar yr un pryd, felly mae'n perswadio Maldwyn i esgus bod yn Morgan! Morgan needs to be in two places at once so he persuades Maldwyn to pretend to be Morgan! 
11:00Boj Mae Mia yn dango Boj ei hanifail anwes newydd - buwch goch gota mewn bocs - ond mae'n hedfan i ffwrdd. Mia shows Boj her new pet - a ladybird in a box - but it flies away. 
11:10Jen a Jim Pob Dim Mae Deryn wedi penderfynu ei bod hi eisiau bod yn ystlum yn cysgu yn y dydd ac yn chwarae yn y nos. Deryn wants to be a bat but who would keep her company in the night? 
11:25Peppa Caiff y dosbarth wers gerddoriaeth gan Musus Hirgorn. Musus Hirgorn gives the class a music lesson. It's not long before the grown-ups visit and lay down some notes of their own. 
11:35Bing Mae Bing yn chwarae gm 'letys yn siarad' ar ffn Fflop pan mae'n gollwng y ffn ac yn ei dorri ar ddamwain. Bing is playing the talking lettuce game on Fflop's phone when he drops it. 
11:45Asra Bydd plant o Ysgolion Talysarn a Baladeulyn yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgolion Talysarn a Baladeulyn visit Asra this week. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Bro: Papurau Bro Mae Iolo Williams a Shn Cothi'n ymweld ag ardal papur bro Seren Hafren yn y canolbarth. Iolo Williams and Shn Cothi visit communities in the Severn Valley in Mid Wales. [SL] 
12:30Only Boys Aloud: Cr y Gogledd Mae perfformiad cyntaf y cr yn agosu ond ar l eu hymarfer cyntaf mae Tim yn poeni ac yn trefnu ymarfer arall! After the first full rehearsal, Tim Rhys-Evans feels the need for another! 
13:00Gwlad Moc Hel atgofion a thrafod amaeth a bywyd cefn gwlad yng ngwmni Moc Morgan. Moc Morgan meets Eifion Davies, Newcastle Emlyn; Martha Morgan, Tregaron and Gwenno Pugh, 2013 Fferm Ffactor winner. 
13:30Bois y Pizza Tair olwyn. Dau foi pizza. Un nod. Ennill Pencampwriaeth Pizza y Byd yn nhref Parma, Yr Eidal. Three wheels. Two boys. One simple ambition - to reach the World Pizza Championships in Parma. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05New: Pengelli Mae Barbara yn derbyn newyddion da; mae'r neidr yn creu trafferth ac mae Annette yn cyrraedd pen ei thennyn. Barbara gets some good news and Annette reaches the end of her tether. 
15:30Bywyd Ben i Waered Ym Melbourne cawn gyfarfod dau delynor sydd yn chwarae gyda Cherddorfa Symffoni'r ddinas ac aelodau o Gapel Cymreig y ddinas. This time we meet Welsh people in Melbourne, Australia. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school: Sara a Cwac, Jen a Jim Pob Dim, Bing, Twt, Asra. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Pigo Dy Drwyn Cyfle i fwrw golwg yn l dros rai o uchafbwyntiau'r gyfres yng nghwmni Gareth a Mirain. A look back at some of the snot-tastic highlights with Gareth and Mirain. 
17:30Larfa Mae Coch a Melyn yn sylweddoli nad oes ganddynt freichiau na choesau. Red and Yellow finally figure out they don't have arms and legs so they use some DIY to rectify this. 
17:35Ysbyty Hospital Mae DJ SAL a Bob yn creu llanast fel arfer ac mae Glenise yn cael llond bol ar ei chwaer! DJ SAL and Bob are causing mayhem as usual and Glenise has had enough of her sister! 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Y Fets Mae wedi bod yn wythnos go anarferol i Dafydd wrth iddo ddelio llewpard a mwnci. It's been an unusual week for Dafydd the vet with a leopard and a monkey on his client list. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
20:00Pobol y Cwm Mae Ed yn awyddus iddo fe a Kelly gymryd y cam nesaf yn eu perthynas. Ed wants his relationship with Kelly to move to the next level. Someone's been borrowing money from the chip shop till. 
20:25New: Garddio a Mwy Twm Elias sy'n ein cyflwyno i rai o blanhigion hynafol gerddi Castell Powys. Twm Elias takes us around the gardens at Powis Castle, to show off some of the prize specimens. Last in series. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. 
22:00Yr Afon - Iolo ac Afon Amazon Wrth ddilyn trywydd yr Amazon mae Iolo yn gofyn ydy dyfodol yr Amazon yn y fantol. Iolo Williams journeys along the Amazon and looks at the commercial development endangering the river. 
23:00Un Bore Mercher Cyfle eto i weld y gyfres sydd wedi derbyn clod a chael llwyddiant ar draws y DU. Another chance to see the drama series which has won acclaim across the UK, starring Eve Myles as Faith. 
00:05Teleshopping Home Shopping. 
01:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Yr Ysgol Bydd ymwelydd arbennig yn Ysgol Sant Curig a bydd criw Ysgol Llanrug yn mynd ar drip. There's a very special visitor in Sant Curig and the gang from Llanrug Primary School go on a trip.