This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday

Listings for S4c on Monday, April 22 2019

06:00Peppa Mae Peppa a George yn mynd i chwarae gyda'u cyfnither Carys a'i ffrindiau. Peppa and George go to play with Cousin Carys and her friends but the older ones don't want to play 'baby' games. 
06:05Sblij a Sbloj Mae'r ddau ddireidus yn ymweld 'r siop chwaraeon, ac yn llwyddo i golli'r lythyren 'r' oddi ar yr arwydd! Sblij and Sbloj visit a sports shop - and somehow manage to lose the letter 'r'! 
06:15Jen a Jim a'r Cywiadur Mae 'na lanast a hanner yng nghegin Cyw heddiw; mae gliter, glud a phaent ymhobman! There's a big mess in Cyw's kitchen today; there's glitter, glue and paint everywhere! 
06:30Meic y Marchog Rhaid i Meic sylweddoli mai'r ffordd i gael tawelwch ydy trwy fod yn dawel eich hun! Meic soon discovers that the easiest way to make things quiet is to be quiet yourself! 
06:45Ben Dant Ymunwch Ben Dant wrth iddo arwain criw o bedwar o blant ar antur i geisio agor cist llawn trysor. Join Ben Dant and his young crew from Ysgol Llandysul. 
07:00Nos Da Cyw Sh! Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Heddiw cawn stori Cyw a'r gwely mawr. Shhh...Let's get ready for a bedtime story about Cyw and the big bed... 
07:10Octonots Mae nith a nai Capten Cwrwgl yn helpu eu hewythr i geisio achub tri walrws bach sydd mewn perygl ar ffloch i. Capten Cwrwgl's niece and nephew help save walrus pups on a drifting ice floe. 
07:20Yr Ysgol Bydd ymwelydd arbennig yn Ysgol Sant Curig a bydd criw Ysgol Llanrug yn mynd ar drip. There's a very special visitor in Sant Curig and the gang from Llanrug Primary School go on a trip. 
07:35Y Dywysoges Fach Mae un o ddannedd gwyn y Dywysoges Fach yn cwympo mas. One of the Little Princess's white teeth falls out. 
07:50New: Oli Wyn Mae dau o ffrindiau Oli Wyn, Tirion a Mali Grug, yn mynd am drip i gopa'r Gogarth yn Llandudno ar gerbyd y Tramffordd. Today, two of Oli's friends take a trip to the top of the Great Orme. 
08:00Bing Wrth gael ei hun yn barod am ei wely mae Bing yn gwlychu ei flanced yn y ty bach. During Bing's bedtime routine he wees on his blanket and it's too wet to wash and dry before bed. Oh dear! 
08:05Gwdihw Byddwn yn cwrdd neidr Cian ac yn gweld aderyn ysglyfaethus wrth ei waith yn Stadiwm y Principality yng Nghaerdydd. We meet Cian's snake and see an extraordinary bird of prey at work. 
08:20Tili a'i ffrindiau Mae'r band martsio bron yn barod - ond beth am Dwynwen? Dwynwen really wants to join in the marching band but all she has are some crunchy munchy apples. What can she do? 
08:35Y Diwrnod Mawr Mae Elen yn cael ei 'sleepover' cyntaf gyda'i ffrind sy'n byw yn Lloegr. Elen has her very first sleepover with her old friend who lives in England. 
08:50Stiw Mae Stiw ac Elsi'n chwilio am y Gwningen Basg sydd wedi gadael wyau Pasg iddyn nhw yn yr ardd. Stiw and Elsi decide to go looking for the Easter Bunny 
09:00Guto Gwningen Pan fydd wy newydd Dili Minllyn yn mynd ar goll, dim ond Guto Gwningen sy'n gallu dod o hyd i'r lleidr. When Dili Minllyn's new egg goes missing, Guto Gwningen tries to find the culprit. 
09:25Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Mae yna lawer o weiddi, stompio a rhedeg pan ddaw'r Tarw i weld Mwnci. When Bull comes to visit there is a lot of shouting, stamping and running! 
09:35Nico Ng Heddiw mae Nico a'r efeilliaid yn brysur dros ben yn gwneud tasgau i helpu Mam a Dad. Today Nico and the twins are very busy helping Mam and Dad with their chores. 
09:45Ysbyty Cyw Bach Cyfres i blant sy'n cyflwyno'r syniad o fynd i'r ysbyty gan eu helpu i ddod dros yr ofn o gael eu trin. A series for children helping them to overcome their fear of going to hospital. 
10:00Dathlu 'Da Dona Heddiw, bydd Nia yn cael parti merlota gyda Megan o Gwdihw. Today, Nia will be having a riding party with Megan from Gwdihw. 
10:15Olobobs Ar l i bawb ymuno 'r dail yn eu sioe ddail does neb ar l i wylio'r sioe, felly mae'r Olobobs yn mynd ati i greu cynulleidfa. When everyone joins in the Leaf Show there's no audience! 
10:20Llan-ar-goll-en Wrth i Radli deithio tuag at y sioe lysiau mae rhywun yn dwyn pwmp ei feic. Radli's bike pump is stolen as he prepares to go to the vegetable show. It's a job for the two detectives! 
10:35Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips. Today's theme is the weather. 
10:50Amser Maith Yn l Stori o Oes y Tuduriaid sydd gan Tadcu i Ceti heddiw yn 'Amser Maith Maith yn l'. Grandad has a story from Tudor times. 
11:05Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Mae Mwnci yn dilyn y Crwban gan ddysgu sut i gwtsho yn y gragen, ymestyn allan o'r gragen a cherdded yn araf. Things are slow but fun as Monkey and the children learn to be like Tortoise. 
11:15Cymylaubychain Mae'n ddiwrnod bath i Bobo a'r Ceffylau Nen ond 'dyw pawb ddim yn or-hoff o'r syniad! It's bathtime for Bobo and the Ceffylau Nen, but not everyone's keen on the idea! 
11:25Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae Mali a Ben yn mynd i lan y mr ac mae Mali yn defnyddio ei phwerau hud - er bod Mistar Coblyn wedi dweud wrthi beidio. Mali joins Ben and his family on an elf trip to the seaside. 
11:35Guto Gwningen Ar l i Benja fynd ar goll, mae Guto a Lili yn rhoi map iddo i'w helpu i ddod o hyd i'w ffordd adre. After Benja gets lost in the woods, Guto and Lili give him a map to find his way home. 
11:50Bing Mae Fflop yn dysgu Bing a Pando sut i chwythu swigod. Fflop teaches Bing and Pando how to blow bubbles. Pando soon gets the hang of it but Bing struggles and gets frustrated. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C news and weather. 
12:05Becws Bydd Beca'n rhannu rhai o'i hoff ryseitiau peis o Borc Pei traddodiadol i Bei Mwd Mississippi. Beca shares her favourite pie recipes from classic Pork Pie to luscious Mississippi Mud Pie. [SL] 
12:30Portmeirion Golwg ar stad a Phlas Brondanw, cyn gartref Sir Clough Williams Ellis. Today's programe looks at the former home of Sir Clough Williams Ellis, Plas Brondanw. 
13:00Cwpwrdd Dillad Taith drwy'r degawdau yng nghypyrddau Buddug Jones a golwg yng nghwpwrdd Dewi Foulkes sy'n llawn dillad lliwgar a trainers. Travels through the decades with Buddug Jones and her clothes. 
13:30Mamwlad: Megan Lloyd George Mewn rhaglen o 2012, mae Ffion Hague yn ystyried llwyddiannau ac isafbwyntiau gyrfa wleidyddol a bywyd personol Megan Lloyd George. Ffion Hague explores the life of the politician. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C news and weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C news and weather. 
15:05Corau Rhys Meirion Rhys Meirion sydd ar daith i ddarganfod sut gall canu corawl gyfoethogi ein bywydau mewn gwahanol ffyrdd. Rhys Meirion discovers how choral singing can enrich our lives in different ways. 
16:00Cymylaubychain Mae un ellygen glaw hyfryd ar l ar y goeden. Tybed pwy gaiff ei bwyta? There's one lone rainpear on the tree. Who will get to eat it? 
16:10Jambori Taith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! Come and join Jam on a musical adventure full of interesting sounds and pictures... 
16:20Stiw Mae Taid yn rhoi dau hen declyn siarad i Stiw, ac maen nhw'n ddefnyddiol iawn i siarad Mam-gu sydd ym mhen ucha'r ty. Taid gives Stiw a pair of old walkie talkies to talk to Mam-gu. 
16:30Amser Maith Maith Yn l Stori o Oes y Celtiaid sydd gan Tadcu i Ceti heddiw. Mae Idris a Ffraid yn cysgu'n braf ond mae na waith yn aros pan fyddant yn deffro. Today Grandad has a story from Celtic times for Ceti. 
16:45Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and his two friends. 
17:00New: Larfa Mae'r criw dwl y tro hwn yn cwrdd phry pric. This time, the crazy crew meet a stick insect. 
17:05Wariars Stynts a champau cyffrous ym mhob tywydd efo'r Wariars. Exciting stunts and sports whatever the weather with the Wariars. 
17:15Ben 10 Hanes y bachgen ysgol Ben Degwel sy'n troi'n Ben Deg yr Archarwr enwog. Ben Degwel turns into Ben 10 when he discovers a strange device that gives him the power to change into alien heroes! 
17:35Sgorio Uchafbwyntiau gemau'r penwythnos yn Uwch Gynghrair Cymru JD, yng nghwmni Morgan Jones. Highlights from the weekend's JD Welsh Premier League games, with Morgan Jones. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C news and weather. 
18:05Codi Hwyl Cyfle arall i weld y ddau forwr yn Ynys Bere, Iwerddon lle mae problem ar droed. Another chance to see the sailors head for Bere Island in Ireland where their boat is in need of some work. 
18:30Ar Werth Dilynwn rai o werthwyr tai amlycaf Cymru a phrofi'r holl ddrama sy'n dod gyda rhoi ty Ar Werth. We follow some of Wales' most prominent estate agents in the quest to buy and sell. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
20:00Pobol y Cwm Pan aiff Aaron a Garry i weld Colin yn y carchar, mae wyneb cyfarwydd o'r gorffennol yno i groesawu Garry. Aaron and Garry visit Colin in jail and Garry meets a familiar face from the past. 
20:25New: Garddio a Mwy Sioned sy'n creu tusw o flodau, Meinir sy'n arbrofi gyda chynaeafu llysiau meicro ac Iwan sy'n creu gwely llysiau. Flowers, veg and more with Iwan Edwards, Sioned Edwards and Meinir Gwilym. 
21:00Adre Y tro hwn byddwn yn ymweld chartref y ffermwr a'r cyflwynydd poblogaidd, Dai Jones. This week we'll be visiting the home of the farmer and much-loved presenter, Dai Jones. 
21:30New: Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. 
22:00Ceffylau Cymru Pwy fydd yn clirio'r clwydi, yn trechu'r triple-bar ac yn llwyddo i oresgyn yr oxer yn y bennod hon o Ceffylau Cymru? Nia takes a look at the world of showjumping with trainer Eurig Eynon. 
22:30Iolo yn Rwsia Bydd Iolo yn ymweld Llyn Kuril lle mae cannoedd o eirth yn ymgasglu bob blwyddyn i aros am ymfudiad yr eogiaid. Iolo visits Lake Kuril where hundreds of bears gather to gorge on salmon. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Meripwsan Mae yna oglau rhyfedd yn yr ardd heddiw ac mae Meripwsan yn ceisio darganfod o ble mae'n dod. There's a strange smell in the garden today and Meripwsan wants to know what it is.