This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday

Listings for S4c on Tuesday, February 19 2019

06:00Asra Bydd plant o Ysgol y Borth, Porthaethwy yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol y Borth, Menai Bridge visit Asra this week. 
06:15Meripwsan Mae Meripwsan eisiau darganfod dechrau'r enfys. Meripwsan wants to find the start of a rainbow. When it fades for good, he decides to make his own from different coloured objects. 
06:20Octonots Mae'r Octonots yn dod ar draws Berdysyn Cleciog, creadur bychan sy'n defnyddio'i grafangau i wneud swn mawr, syfrdanol. The Octonauts and the Snapping Shrimp. 
06:30Guto Gwningen Mae Guto, Lili a Benja'n mynd ar wib i achub hoff flanced Nel. Guto, Lili and Benja race to rescue Nel's beloved blanket, escape Mr Cadno and get back home before the storm finally breaks. 
06:45Y Dywysoges Fach Mae gan y Dywysoges Fach siglen newydd. The Little Princess has a new swing. 
06:55Cymylaubychain Mae 'na gystadleuaeth sboncio'n digwydd fri yn y nen heddiw. Tybed pwy fydd y sbonciwr gorau? There is a bouncing competition today. Who will be the best at bouncing? 
07:05Nico N?g Mae Nico'n mynd i Aberystwyth i gyfarfod ei frawd, Derfel, ac yn hel atgofion am y dyddiau a fu. Nico travels to Aberystwyth to meet his brother and they share memories of days gone by. 
07:15Amser Maith Maith Yn ?l Oes y Tuduriaid yw stori Tadcu i Ceti heddiw. Heddiw mae'r athro Meistr ap Howel yn y Plas i roi gwersi i Sion. Today, the teacher Meistr ap Howel is in the Manor. 
07:30Patr?l Pawennau Mae Capten Cimwch a Francois yn ceisio dadorchuddio asgwrn deinosor. Cap'n Cimwch and Francois try to uncover a dinosaur bone.? 
07:45New: Blero'n mynd i Ocido Pam fod awyr Ocido wedi troi mor goch? Gyda chymorth Sim, Sam a Swn mae'r ffrindiau'n mynd ar daith yn y roced i gael yr ateb. Why has the sky in Ocido turned so red? The friends find out... 
08:00Halibalw Ymunwch ? chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
08:10Ynys Broc M?r Lili Mae Tarw mewn trafferth ar y graig fawr ond mae Lili'n dod i'w helpu! Tarw is spotted in trouble on the cliff. Lili to the rescue! 
08:20Ben Dant Ymunwch ? Ben Dant a'r m?r-ladron o Ysgol Maesincla. Join the pirate Ben Dant and a team from Ysgol Maesincla on their adventure to find four golden keys and a chest full of treasure. 
08:35Yn yr Ardd Mae'r ffrindiau yn credu bod Gwilym am adael yr ardd. The friends think that Gwilym is planning to leave the garden. 
08:50Abadas Mae gair newydd Ben, 'ty gwydr' yn gallu bod yn 'glud a chwtshlyd', felly beth yn union yw ty gwydr? Ben's new word is something that could be 'snuggly wuggly', so what is a 'greenhouse'? 
09:05Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero'n mynd i Ocido i ddarganfod pam bod angen past dannedd a brwsh i lanhau dannedd. Blero goes to Ocido to find out why toothpaste and a toothbrush are used to clean teeth. 
09:15Sara a Cwac Mae Sara a Cwac yn galw heibio Siani Scarffiau, ac yn gweld beth sydd yn digwydd pan mae Siani yn rhedeg allan o wl?n. Sara and Cwac call to see Siani Scarffiau and her wool. 
09:25Bobi Jac Mae Bobi Jac yn mwynhau parti ar antur yn y gofod. Bobi Jac and the Hamsternauts go on a space adventure and enjoy a party. 
09:35Oli Wyn Heddiw, mae Jay, ffrind Oli am ddangos i ni sut mae gweithio JCB ar safle adeiladu prysur. Oli's friend Jay shows us how the JCB works on a busy building site. 
09:45Gwdihw Heddiw bydd Megan yn gweld sut mae gofalu am loi bach ac yn cwrdd ? hwyaid Ysgol Penrhyncoch. Megan finds out how to look after young calves and we meet the ducks at Penrhyncoch School. 
10:00Asra Bydd plant o Ysgol I.D. Hooson, Rhosllannerchrugog yn ymweld ag Asra yr wythnos hon. Children from Ysgol I.D. Hooson, Rhosllannerchrugog visit Asra this week. 
10:15Meripwsan Pan mae Owi yn colli ei degan yn y mwd mae Meripwsan yn ei helpu i ddod o hyd iddo gan wneud teganau mwdlyd newydd yn y broses. When Owi loses his toy in the mud Meripwsan helps him find it. 
10:20Octonots Pan fydd hoff Danddwr Harri yn mynd ar goll, mae'r Octonots yn teithio i mewn i goedwig wymon ddirgel i chwilio amdano. The Octonauts and the Giant Kelp Forest. 
10:30Guto Gwningen Wrth i Peredur Pysgotwr fynd i helynt mawr wrth gyfansoddi darn newydd o gerddoriaeth, daw Guto a'i ffrindiau i'w achub! Peredur Pysgotwr gets into trouble while composing a new piece. 
10:45Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach yn teimlo ei bod hi'n rhy fyr. The Little Princess doesn't think she's tall enough. 
11:00Cymylaubychain Mae Bobo Gwyn ar ben ei ddigon pan gaiff wahoddiad i edrych ar ?l ceffylau'r Cymylaubychain. Animated series for pre-school children. Bobo Gwyn looks after some horses for a friend. 
11:10Nico N?g Mae Nico'n cyfarfod ei ffrind, Bobi, ger gorsaf y tr?n bach ond mae Bobi'n gwrthod mynd ar y tr?n. Nico meets his friend, Bobi, at the train station but Bobi doesn't want to go on the train. 
11:15Amser Maith Maith Yn ?l Oes y Tuduriaid a chartre Prysur Teulu'r Bowens yw stori Tadcu heddiw yn 'Amser Maith Maith yn ?l'. Today's story comes from Tudor times and the home of the Bowen family is very busy. 
11:30Patr?l Pawennau Syrpreis! Mae'n Ddiwrnod Gwerthfawrogi'r Pawenlu! Surprise! It's Paw Patrol Appreciation Day! 
11:45Blero'n mynd i Ocido Pan fydd Blero'n helpu Rheinallt i bobi mae pethau'n mynd o chwith wrth iddo gael y mesuriadau'n anghywir. A spot of baking with Rheinallt goes awry when Blero gets the quantities wrong! 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Mamwlad gyda Ffion Hague Ffion Hague sy'n olrhain hanes Betsi Cadwaladr - merch anturus a deithiodd o'r Bala i Balaclava i nyrsio gyda Florence Nightingale yn y Crimea. Ffion Hague on the life of Betsi Cadwaladr. [SL] 
12:30Noson Lawen Ifan Jones Evans sy'n cymryd awenau y Noson Lawen y tro hwn, gyda chynulleidfa wresog o Llanbed. Entertainment from Lampeter, with Ryland Teifi, Meinir Gwilym, Gillian Elisa and more. 
13:30Adre Y tro hwn, cawn ymweld ? chartref y cyn chwaraewr rygbi Brynmor Williams, a fu'n chwarae i'r Llewod a dros Gymru. We visit former Lions and Wales rugby player, Brynmor Williams' home. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05John 10% Mae'n hen bryd trafod be mae pobl yn gadael ym mhocedi eu siwts; ac mae'r Nadolig yma i gyffroi pawb! We discuss what people leave in the pockets of their suits, and Christmas has arrived! 
15:30Bryn-y-Maen Gwenllian Jones takes a look at the work of the RSPCA in the Bryn-y-Maen centre in Colwyn Bay. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ?l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Cath-Od Bob hyn a hyn mae rhywbeth yn gorfod digwydd ym mywyd Crinc. Heddiw yw'r diwrnod hwnnw, ond beth fydd yn digwydd? Every now and then something happens in Crinc's life and today's the day! 
17:15Kung Fu Panda Mae Po'n gwirfoddoli i wynebu'r her o hyfforddi aelod o deulu'r Ymerawdwr sy'n annwyl ond yn hurt. Po takes on the challenge of training a lovable but dopey member of the Emperor's family. 
17:40New: Un Cwestiwn Wyth disgybl disglair sy'n cystadlu mewn pedair tasg anodd ond dim ond un cystadleuydd fydd ?'r cyfle i ateb yr un cwestiwn. Eight bright students will compete in four challenging tasks... 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Celwydd Noeth Yn dychwelyd unwaith eto yr wythnos hon ac yn nes?u at y jacpot mae'r fam a'r ferch o Langefni, Olwen a Rhian. Mother and daughter Olwen and Rhian from Llangefni go for the jackpot! 
18:30Rownd a Rownd Mae dirgelwch cerdyn banc coll yn creu penbleth i Philip, ond buan iawn mae'n sylweddoli bod y dystiolaeth yn arwain at Robbie. Philip is perplexed by the mystery of his missing bank card. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30Pobol y Cwm Mae Debbie'n gofyn i Rhys fodelu iddi ond mae e'n teimlo braidd yn swil o'i blaen hi! Daw Sara at benderfyniad anodd. Debbie asks Rhys to be her male model but he feels a little camera shy! 
20:00New: Cefn Gwlad Y tro hyn mae Dai Llanilar a'i gyflwynwyr ifanc yn trafod ffarm Cwmysgyfarnog, prentisiad pedoli, hyfforddi cwn a mwy! This time: young farriery apprentices, dog training and more! 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Y Byd ar Bedwar Y Byd ar Bedwar sy'n ymchwilio i farwolaeth y p?l-droediwr Emiliano Sala bu farw mewn damwain awyren. Investigating the death of footballer Emiliano Sala who was killed in an airplane crash. 
22:00Y Fets Yn rhaglen ola'r gyfres mae gofid bod gan Pip y Labrador ganser, ac am gyflwr 'Mynydd' yr oen swci. Concerns about a pet lamb and a dog who may have eaten poisonous berries. Last in series. 
23:00Oci Oci Oci! Y Kings Head, Amlwch; Clwb Canol Dre Caernarfon a thafarn Yr Albert, Caernarfon fydd yn ceisio ennill arian. The Kings Head, Amlwch; Clwb Canol Dre Caernarfon and The Albert, Caernarfon. 
00:05Teleshopping Home Shopping. 
01:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Hafod Haul Mae Pwt y cyw bach yn teimlo'n drist iawn gan mai hi yw'r anifail lleiaf ar y fferm. Tybed a fydd Jaff yn codi ei chalon? Pwt the chick is sad because she's the smallest on the farm.