This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday

Listings for S4c on Thursday, June 20 2019

06:00Shwshaswyn Pwy sy'n creu'r holl swigod yma? Nid yw Fflwff yn malio, mae o am fod yn swigen, ac mae Seren yn mwynhau eu rheoli! Who's blowing those bubbles? Fflwff doesn't care. He wants to be a bubble! 
06:10Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:20Digbi Draig Mae Cochyn yn ceisio dal 'cneuen fr' tra bo Digbi yn dweud nad yw cnau mr yn bodoli. Cochyn is trying to catch a 'sea-nut' but Digbi says sea-nuts don't exist! 
06:30Gwdihw Mae yna lewod, ieir, armadillo a gwdihw ar y rhaglen heddiw. On today's programme, there are lions, chickens, armadillos and an owl! 
06:45Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
06:55Sblij a Sbloj Mae'r ddau ddireidus yn mynd i'r sinema, gan lwyddo i golli'r llythyren 'c' oddi ar yr arwydd! The two little monsters create havoc at the cinema and lose the letter 'c'! 
07:05Meic y Marchog Mae Meic yn dysgu peidio amharu ar bobl pan fyddan nhw'n brysur! Meic learns not to interrupt people when they're busy! 
07:20Jen a Jim Pob Dim Mae 'na swn crawcian swnllyd yn yr ardd heddiw wrth i fwy a mwy o frogaod ymddangos yn y pwll. There are some very noisy croaking noises in the garden today as more and more frogs appear. 
07:35Twm Tisian Nid yw Twm na Tedi yn temlo'n dda iawn heddiw ond mae Twm yn gwybod beth i'w wneud. Twm and Tedi aren't feeling very well today, but Twm knows what to do. 
07:45New: Sion y Chef Mae Penny wedi gwneud smonach o gymysgedd briwsion bara Sin ond mae Izzy, Mario a Jay'n achub y dydd. Penny ruins Sin's breadcrumb mix but luckily Izzy, Mario and Jay come to the rescue. 
08:00Peppa Mae Peppa a'i theulu yn mynd i ffair yr ysgol a phrif wobr y raffl ydi taith mewn balwn. Peppa and her family are going to the school fair and the main raffle prize is a balloon ride. 
08:05Hafod Haul Mae'r Ig ar Jaff y ci, ac mae'r anifeiliaid yn cael hwyl yn chwarae triciau arno wrth geisio helpu Jaff i gael ei wared. Jaff has the hiccups. Will a surprise party help get rid of them? 
08:20Wibli Sochyn y Mochyn Mae Wibli yn mynd ar daith gyda'i ffrind newydd - cwmwl yn yr awyr. Wibli makes friends with a cloud and goes on an adventure in the air. 
08:35Teulu Ni Mae hi'n hanner tymor ac mae Halima a'i brodyr yn mynd ar gefn ceffyl am y tro cyntaf. It's half-term and Halima and her brothers go horse riding for the first time. 
08:45Ben Dant Ymunwch Ben Dant a'r mr-ladron o Ysgol Llanllechid wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i bedair allwedd aur a chist llawn trysor. Join Ben Dant and a team from Ysgol Llanllechid. 
09:00Heini Cyfres llawn egni a chyffro yng nghwmni'r cymeriad lliwgar "Heini". Yn y rhaglen hon bydd "Heini" yn ymweld 'r gampfa. In this programme "Heini" has fun visiting the gym. 
09:15Y Dywysoges Fach Mae 'na barti gwisg ffansi yn y castell a bydd 'na wobr am y wisg orau. There's a fancy dress party at the castle and a prize for the best costume. 
09:25Darllen 'Da Fi Stori am Sbardun y ci defaid ar y fferm. A story about Sbardun the sheepdog on the farm. 
09:35Blero'n mynd i Ocido Mae Maer Oci yn enwi trn newydd ar l ei fam, Gloria, ond pan fydd dail yn disgyn ar y cledrau mae pethau'n mynd o chwith! Maer Oci names a new train after his mother, but problems arise! 
09:45Yn yr Ardd Mae hi'n ddiwrnod cystadleuaeth garddwr y flwyddyn yn yr ardd heddiw. It's a big day in the garden today as the annual 'Gardener of the year' competition takes place. 
10:00Meripwsan Mae Eryn wedi codi castell tywod ac mae'n hedfan ymaith i gasglu addurniadau ar ei gyfer. Eryn has built a sandcastle and flits off to collect decorations for it. Meanwhile, it collapses! 
10:05Straeon Ty Pen Daniel Glyn sydd yn adrodd y stori o'r amser cythryblus pan ddaeth brenin ifanc di-brofiad i deyrnasu dros wlad. Daniel Glyn explains what happened to a kingdom when a young king reigned. 
10:20Twt Mae straeon Twt yn mynd yn rhy bell ac yn arwain at broblemau i'w ffrindiau yn yr harbwr. Twt's storytelling gets out of hand and creates some problems for his friends in the harbour 
10:35Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jcs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
10:50Patrl Pawennau Mae pengwiniaid ymhobman o amgylch Porth yr Haul. Mae'n amser galw'r Pawenlu! Stowaway penguins have scattered around Adventure Bay. Time to call the PAW Patrol. 
11:05Boj Pan mae Daniel yn torri roced Carwyn yn ddamweiniol, mae Boj yn cael syniad a fydd yn creu roced i Carwyn sydd yn hedfan go-iawn. Boj helps when Daniel breaks Carwyn's toy rocket. 
11:20Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
11:30Blero'n mynd i Ocido Pan mae dyfais newydd Sam yn mynd o chwith ar deledu byw, mae'n rhaid i Blero a'i ffrindiau geisio helpu. When Sam's new invention goes awry on live TV, Blero and his friends must help! 
11:40Bach a Mawr Ydy hi'n bosib i Bach a Mawr cael un diwrnod heb achosi swn a damweiniau? Can Bach and Mawr have just one day without causing any noisy accidents? 
11:50Sion y Chef Mae Sin yn sownd yn lifft y goleudy ac yn methu chyrraedd y ty bwyta i drefnu'r prydau nos felly mae'n galw am gymorth gan Izzy. Sin gets trapped in the lift and can't finish his stew! 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Ffasiwn Bildar Gyda 10 bildar dal yn y gystadleuaeth, gwaith tm sydd o'u blaenau wrth iddynt gael eu rhannu'n ddau grwp i ymgymryd her yn y gymuned. Ten builders face a team challenge and a photo shoot. 
12:30Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:30Caeau Cymru Enwau a hanesion y caeau sy'n datgloi hanesion cyfoethog Tre'r Ddl yng Ngogledd Ceredigion. Field names in Tre'r Ddl, Ceredigion reflect the rich industrial history of the area. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Llanw Defnyddio'r llanw fydd thema rhaglen ola'r gyfres, ac fe ddilynwn daith adain un o awyrennau mwya'r byd ar hyd yr Afon Dyfrdwy; a mwy. This final episode looks at harnessing the tide. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05New: Y Dyfnfor Beth sy'n digwydd yn y dyfnfor heddiw? What's happening in the deep seas today? 
17:25Y Brodyr Adrenalini Mae Adi yn cael ei anfon yn l i'r ysgol ar l iddo fethu chyfrif i bump a difetha un o'r anturiaethau. Adi gets sent back to school to help him with his counting. 
17:35Prosiect Z Mae'r Zeds wedi cyrraedd Ysgol y Preseli. A fydd y pum disgybl yn dianc neu'n cael eu troi'n Zeds? The Zeds have arrived in Ysgol y Preseli. Will the pupils escape or be turned into Zeds? 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Ysgol Ddawns Anti Karen Yn rhaglen olaf y gyfres dilynwn Anti Karen a'r dawnswyr i uchafbwynt y flwyddyn, Eisteddfod yr Urdd. In the final programme, Anti Karen and her dancers compete at the Urdd Eisteddfod. 
18:30Rownd a Rownd Mae Erin yn benderfynol o dderbyn y swydd yn Magaluf er gwaethaf pryderon John, a Sophie yn cael problemau gyda'i mam. Erin's determined to accept the job in Magaluf despite John's concerns. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30Pobol y Cwm Caiff dwy angladd eu cynnal yn y cwm. Pa angladd fydd Sioned yn ei fynychu? Mae Iolo'n teimlo'n euog. There are two funerals in Cwmderi. Which one will Sioned attend? Iolo feels guilty. 
20:00New: Trysorau'r Teulu Mae gan John a'i ferch, ffermwyr o Ynys Mn, hen dractor Massey Ferguson a theclyn pedair olwyn tra gwahanol sydd wedi bod yn cuddio yn y sied ers achau! What's hiding in a North Wales shed? 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:303 Lle - Caryl Lewis Awdures Martha, Jac a Sianco, sy'n ein tywys o gwmpas ei hoff lefydd. Author, Caryl Lewis takes us to three of her favourite places, Yum Yum sweet shop in Cardigan, Durham and Llanerchaeron. 
22:00New: Llyfr y Flwyddyn 2019 Uchafbwyntiau noson wobrwyo Llyfr y Flwyddyn 2019 o Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth. Highlights of the 2019 Wales Book of the Year awards ceremony from Aberystwyth Arts Centre. 
23:00New: Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
23:30Y Stiwdio Gefn Ywain Gwynedd; Bob Delyn a'r Ebillion, Delyth Wyn a 'Clatshobant' a Brychan Llyr. Last in series with Ywain Gwynedd; Bob Delyn a'r Ebillion, Delyth Wyn and 'Clatshobant' and Brychan Llyr. 
00:05Teleshopping Home Shopping. 
01:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00New: Olobobs Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Tib, Lalw a Bobl. An animated series for children following the adventures of Tib, Lalw and Bobl.